100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime: Jeden krok späť so Svätými Otcami

“Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského konania a sprevádzajú putovanie sveta, prekvapujúc veriacich i neveriacich. Tieto prejavy, ktoré nesmú protirečiť obsahu viery, musia smerovať k ústrednému bodu Kristovej zvesti; k láske Otca, ktorá vzbudzuje v ľuďoch obrátenie a dáva nám milosť, aby sme sa mu zverili so synovskou oddanosťou. Takým je aj Posolstvo Fatimy, ktoré s  výzvou na obrátenie a pokánie odpovedá na samotné jadro evanjeliového posolstva.“ Týmito slovami sa začína oficiálne vyjadrenie arcibiskupa Mons. Tarcisia Bertoneho, sekretára Kongregácie pre náuku viery k téme posolstiev Panny Márie vo Fatime.

13. mája 1917 sa v dedinke Fatima v strednom Portugalsku trom deťom – Lucii, Hyacinte, Františkovi – zjavila prekrásna Pani na oblaku v oslepujúcom svetle, keď pásli ovce. Počas šiestich mesiacov sa im vždy 13. v mesiaci zjavila Panna Mária. Pozývala ich k pokániu a modlitbe ruženca za hriešnikov. Počas zjavení sa diali rôzne zázraky a Panna Mária dala deťom posolstvá. Zjavenia Cirkev uznala za pravé v roku 1930.

DSC_227813. júna 1917 Panna Mária deťom zjavila takzvané „Fatimské tajomstvo“, ktoré pozostáva z troch častí.

  • Prvá – videnie pekla
  • Druhá – prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca, koniec prvej a začiatok druhej svetovej vojny, úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pozvanie zasvätiť jej srdcu celý svet a zvlášť Rusko, aby sa predišlo budúcim katastrofám. Tieto dve posolstvá boli zverejnené v roku 1941.
  • Tretia časť posolstva bola odhalená oveľa neskôr a Svätá stolica ho dlhý čas držala v tajnosti. Hovorí o atentáte na „biskupa oblečeného do bieleho“ a taktiež hovorí o smrti iných biskupov, kňazov a veriacich. V roku 2000 Kongregácia pre náuku viery zverejnila oficiálny komentár Cirkvi k tretej časti Fatimského tajomstva.

V roku 2017 slávime 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime.

Počas týchto 100 rokov Fatimská Panna Mária zohrávala dôležitú úlohu v službe rímskych pápežov. Spomeňme si na niektoré fakty:

  • Pápeža Pia XII. nazývali pápežom Panny Márie Fatimskej. Z poslušnosti posolstvám Panny Márie vo Fatime zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu, ale bez spomenutia Ruska. Počas       pontifikátu pápeža Pia XII. začala druhá svetová vojna, krátko pred ktorou bol aj pápež svedkom sľúbeného znaku vo Fatime – noc ožiarená neznámym svetlom v roku 1939.
  • Pápež Ján XXII. navštevoval Fatimu ako apoštolský nuncius a cieľom jeho pontifikátu bola jednota medzi Rímom a Ruskom.
  • Výnimočné spojenie s Pannou Máriou mal pápež Ján Pavol II. Slová Totus TuusCelý tvoj sa stali mottom jeho pontifikátu. 13. mája 1981 bol na neho spáchaný atentát, po ktorom pápež vyjadril vďaku Panne Márii Fatimskej, ktorá mu zachránila život.
  • Pápež Benedikt XVI. V roku 2010 uskutočnil svoju púť do Fatimy. Tam zdôraznil aktuálnosť Fatimského posolstva – pozvanie k modlitbe a pokániu. Keď bol ešte prefektom Kongregácie pre náuku viery, napísal oficiálny komentár k tretej časti Fatimského tajomstva, v ktorom zdôraznil význam týchto zjavení pre Cirkev. Svoje meno si vybral, aby pokračoval v činoch pápeža Benedikta XV. – pápeža pokoja.
  • Pápež František už v prvé dni svojho zvolenia poprosil primátora Lisabonu posvätiť svoj pontifikát Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie Fatimskej a v októbri 2013 jej zasvätil celý svet. Tento rok sa očakáva jeho púť do Fatimy na oslavu 100. výročia zjavení Panny Márie.

DSC_2272A aj na začiatku 20. storočia sú pozvania Panny Márie k pokániu a obráteniu stále aktuálne.

V posolstve z 25. augusta 1991 Panna Mária v Medžugorí povedala: „…Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala!…“

V tomto jubilejnom roku Fatimy sa chceme očami rímskych pápežov zahľadieť na tieto posolstvá a na ich význam pre Cirkev a veriacich v súčasnosti.

Predchádzajúce

Pôst mi pomohol prijať mamu

Ďalej

Pôst v živote svätcov: Svätý František Assiský (Slavko Barbarić OFM)