Záver 33-dňových duchovných cvičení

 1. Pripravme sa svätou spoveďou.
 2. Tri možnosti ako si vykonať zasvätenie:

Prvá možnosť – doma:

 • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu), ak je to možné, tak i pre podpis svojho kňaza (kňaza z vašej farnosti, spovedníka);
 • na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša a Panny Márie;
 • môžete si pripraviť kvet pre Pannu Máriu a vložte ho do vázy na tom mieste, vhodné je i slávnostne sa obliecť;
 • zúčastnite sa na vysielaní sv. omše a prijmite duchovné sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie;
 • po svätej omši nahlas prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a položte na stôl vedľa obrazu alebo sochy Panny Márie;
 • potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová „Som celý Tvoj Mária – Totus tuus“, alebo slová, ktoré Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

Druhá možnosť – pri svätej omši, ktorú slúži kňaz na tento úmysel za vás alebo i za viac osôb, ktoré chcú ukončiť 33-dňové duchovné cvičenia aktom zasvätenia sa:

 • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu) a podpis kňaza, ak s tým kňaz súhlasí;
 • môžete pripraviť vázu pred sochu alebo obraz Panny Márie pre „kvet pre Máriu“ – zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu a vložte ho spolu s ostatnými účastníkmi do vázy pred Pannu Máriu ako darček, samozrejme, ak s tým kňaz súhlasí; ak je vás viac, môžete po dohode s kňazom pripraviť i vhodnú dekoráciu (napr. kvety, nápis);
 • ak je osôb, ktoré si budú vykonávať zasvätenie viac, môžu sa dohodnúť a pripraviť ďalšie časti liturgie: čítania, spievanie žalmu, modlitbu veriacich, spev (po dohode s kňazom);
 • na svätú omšu je vhodné prísť sviatočne oblečení a skôr, aby ste sa vnútorne pripravili; prineste si text zasvätenia, prípadne kvet pre Pannu Máriu, ktorú jej darujete pred začiatkom svätej omše do predtým pripravenej vázy pred sochou alebo jej obrazom; ak je osôb viac, tak jeden za druhým prineste kvet Panne Márii ako dar;
 • po svätom prijímaní a vďakyvzdaní nahlas všetky osoby, ktoré si budú vykonávať zasvätenie, (po predchádzajúcej dohode s kňazom) prečítajú text zasvätenia a potom ho odovzdajú do rúk kňaza, ktorý každý text podpíše po skončení Eucharistie;
 • potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová „Som celý Tvoj Mária – Totus tuus“, alebo slová, ktoré Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

Tretia možnosť – duchovne spojení s nami v Medžugorí, v priamom prenose z Podbrda (v prípade, ak sa zúčastníte spoločných duchovných cvičení, ktoré začínajú 13.07.2020)

 • zúčastnite sa sv. omše a prijmite sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie;
 • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia sa, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu), ak je to možné, tak i pre podpis svojho kňaza (kňaza z vašej farnosti, spovedníka);
 • na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša a Panny Márie;
 • môžete si pripraviť kvet pre Pannu Máriu a vložte ho do vázy na tom mieste, vhodné je i slávnostne sa obliecť;
 • v nedeľu 15.08. 2020 (čas upresníme) sa spojte s nami v priamom prenose a spoločne sa zasvätíme Ježišovi prostredníctvom Panny Márie na: youtube.com/svetlomariino

Modlitby zasvätenia sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie seba samého Ježišovi Kristovi, Vtelenej Múdrosti, rukami Panny Márie

(Podľa sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu: Láska Večnej Múdrosti)

Ó večná a vtelená Múdrosť! Ó Ježišu, hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie vždy Panny! Hlboko sa ti klaniam v lone a v jase tvojho Otca, vo večnosti, a v panenskom lone Márie, tvojej hodnej Matky, v čase tvojho Vtelenia. Ďakujem ti za to, že si sa zriekol seba samého a vzal si na seba podobu otroka, aby si ma vytiahol z hrozného otroctva diabla. Chválim ťa a oslavujem za to, že si sa úplne chcel podriadiť Márii, tvojej svätej Matke, vo všetkom, aby si ma skrze ňu urobil svojou vernou otrokyňou. Ale beda! Ja nevďačná a neverná som nezachovala záväzky a sľuby, ktoré som tak slávnostne urobila pri mojom krste: vôbec som nesplnila moje povinnosti. Nezaslúžim si volať sa tvojou dcérou ani tvojou otrokyňou. A keďže niet vo mne ničoho, čo by si nezaslúžilo tvoje odvrhnutie a tvoj hnev, neodvažujem sa viac priblížiť k tvojmu svätému a slávnemu Majestátu sama. Preto sa utiekam k orodovaniu a milosrdenstvu tvojej presvätej Matky, ktorú si mi dal za prostredníčku pri tebe. A dúfam, že jej prostredníctvom dôjdem ku kajúcnosti a odpusteniu mojich hriechov, a k získaniu a zachovaniu si Múdrosti.

Zdravas, Nepoškvrnená Mária, živý stánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí. Zdravas, Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha. Zdravas, bezpečné útočisko hriešnikov, ktorého milosrdenstvo nebolo nikomu odopreté. Vypočuj moje túžby po Božej Múdrosti a prijmi preto sľuby a ponuky, ktoré ti moja nízkosť predkladá.

Ja, M., neverná hriešnica, obnovujem a potvrdzujem dnes v tvojich rukách sľuby môjho krstu: zriekam sa navždy Satana, i jeho pokušení, i jeho skutkov, a dávam sa celá Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som niesla za ním svoj kríž po všetky dni svojho života a aby som mu bola vernejšia ako doteraz. Volím si ťa dnes, v prítomnosti celého nebeského dvora, za svoju Matku a Paniu. Odovzdávam ti a zasväcujem, ako tvoja otrokyňa, svoje telo i svoju dušu, moje vnútorné i vonkajšie dobrá, ako i samu hodnotu mojich dobrých skutkov, minulých, prítomných i budúcich, a dávam ti úplné právo narábať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, ako sa ti bude páčiť, na väčšiu slávu Božiu, v čase i vo večnosti.

Prijmi, dobrotivá Panna, túto nepatrnú obetu môjho otroctva, ktorým si chcem uctiť a zjednotiť sa s tou poddanosťou, ktorou sa večná Múdrosť rozhodla podrobiť sa tvojmu materstvu. Prijmi ju odo mňa ako poctu moci, ktorú obaja máte nad mnou úbohým červom a hriešnicou a ako vďakyvzdanie za výsady, ktorými ťa zahrnula Svätá Trojica. Vyhlasujem, že chcem od tejto chvíle, ako tvoja pravá otrokyňa, hľadať tvoju česť a poslúchať ťa vo všetkom. Ó obdivuhodná Matka! Predstav ma tvojmu Synovi ako tvojho večného otroka, aby ma prijal skrze teba, keď ma skrze teba vykúpil.

Ó Matka milosrdenstva! Daj mi milosť, aby som získala pravú Božiu múdrosť, a aby som tak bola pripočítaná medzi tých, ktorých miluješ, učíš, vedieš, živíš a ochraňuješ ako svoje deti a svojich otrokov. Ó verná Panna, urob zo mňa vo všetkom takú dokonalú učeníčku, nasledovníčku a otrokyňu vtelenej Múdrosti, Ježiša Krista, tvojho Syna, aby som prišla na tvoje orodovanie, podľa tvojho vzoru, k plnosti jeho veku na zemi a jeho slávy v nebi. Tak nech sa stane.

Modlitba zasvätenia

Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen.

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Read Previous

Úvod k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Read Next

Oznam o zrušení Medzinárodnej duchovnej obnovy pre kňazov