2021

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.december 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prinášajte do svojich rodín a obohaťte všetkých tých, s ktorými sa stretnete, aby pocítili milosť, ktorú prijímate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde vás, deti moje, Boh skrze mňa pozýva, aby ste boli modlitbou, láskou a vyjadrením raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, deti moje, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a vy budete tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a má v úcte život druhých. Kto sa modlí, deti moje, cíti slobodu Božích detí a radostným srdcom slúži pre dobro brata, človeka. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, deti moje, keď vás chcú dať do pút a využiť vás, to nie je od Boha, pretože Boh je láska a svoj pokoj daruje každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť vo svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla na ceste svätosti. Uvedomte si, deti moje, že život je krátky a že vás čaká večnosť, aby ste so všetkými svätými oslavovali Boha svojím bytím. Nebuďte ustarostení, deti moje, o pozemské veci, ale túžte po nebi. Nebo bude vašim cieľom a radosť zavládne vo vašich srdciach. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi vydávajte svedectvo o nebi, ktoré vám prinášam. Deti moje, je čas, aby ste boli odbleskom mojej lásky pre všetkých, ktorí nemilujú a ktorých srdcia zachvátila nenávisť. Nezabudnite: som s vami a prihováram sa za vás pred mojím synom Ježišom, aby vám daroval svoj pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Deti moje, svojimi životmi vydávajte svedectvo radosti, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Deti moje, buďte veľkodušní a láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a aby sa obrátili k môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a svojimi klamstvami chce odviesť od môjho srdca čo najviac sŕdc. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám Boh dal. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. mája 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, pozerám sa na vás a pozývam vás: vráťte sa k Bohu, pretože on je láska a mňa z lásky poslal k vám, aby som vás viedla cestou obrátenia. Zanechajte hriech a zlo, rozhodnite sa pre svätosť a radosť zavládne, a vy budete mojimi vystretými rukami v tomto stratenom svete. Želám si, aby ste boli modlitbou a nádejou pre tých, ktorí nespoznali Boha lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti moje, vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky. Kráčajte odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom k nebu, ktoré je váš cieľ. Sprevádzam vás na ceste svätosti a všetkých vás kladiem do svojho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem s menom Kráľovná pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa, a zverte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, deti moje: modlitbou a pôstom môžu byť aj vojny odvrátené. Deti moje, verte, žite vo viere a s vierou tento čas milosti. Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utieka. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach a nádej pre budúcnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a zriekaniu, aby ste boli pevnejší vo viere. Toto je čas prebúdzania a znovuzrodenia. Ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, deti moje, rozmýšľajte, koľko ste prijali. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. Túžte po nebi, v nebi niet smútku ani nenávisti. Preto, deti moje, znovu sa rozhodnite pre obrátenie a nech svätosť zavládne vo vašich životoch. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 06.02.2021