Bez Boha niet pokoja (Fra Ljubo Kurtović)

Aj po tridsiatich štyroch rokoch Panna Mária ako matka neprestáva hovoriť, pozývať a milovať svoje deti. Neprichádza, aby nám niečo vzala alebo aby nás pripravila o životné radosti. Ona je plná Boha, nevesta Ducha Svätého a celá je upriamená na Boha. Toto je základný postoj jej duše. Ponorená v Bohu nás vidí so všetkými našimi biedami a miluje nás láskou, ktorú prijíma od neho, až do hĺbky nášho bytia, do prameňa, v ktorom je náš pôvod. To je láska, ktorá sa nás najhlbšie dotýka. Mária vidí Boha, sýti sa Bohom, celá je preniknutá Bohom. Jej fiat – nech sa stane – vyslovila namiesto celého ľudského pokolenia. V jej Amen sa ozýva každé Amen, ktoré zo zeme vystupuje do neba. Odovzdajúc sa takto Bohu nás Mária všetkých zjednocuje so sebou. Nebola len nejakou odpoveďou Bohu, ale bola odpoveďou ľudstva na Božiu lásku. To je jej materinskou úlohou. Pomáha nám, aby sme Bohu odovzdávali svoje túžby a modlitby. To je pre nás opora, že nás Najvyšší vyslyší, pretože nás k nemu pozdvihuje tá, ktorej je povedané, že našla milosť u Boha.

…Mária nás učí, aby sme s dôverou Bohu predniesli svoju potrebu a bolesť, a potom on učiní podľa svojej lásky a vôle…

Panna Mária prichádza s Ježišom vo svojom srdci, prichádza k nám s láskou matky. Najprv nám chce darovať lásku, a potom pozvať k obráteniu. Ten, kto pocíti, že je milovaný, je schopný odpovedať na jej pozvanie. Kto sa otvorí láske, býva uzdravený a oslobodený od všetkého, čo nie je Boh, aby potom mohol prijať Boha.

Mária vie, že jedinou cestou, ktorá vedie k Bohu je modlitba. Ona sama sa modlila. V Káne Galilejskej sa obracia na Ježiša: „Nemajú vína.“ Ona sama nič nepodniká. Poukazuje na núdzu novomanželov a všetko prenecháva na Ježiša. Takýmto spôsobom ukazuje, že len on jediný nás môže vyviesť z núdze. Mária nám dáva veľmi konkrétnu lekciu ako sa modliť. Jej jednoduché slová sú modelom kresťanskej modlitby pre všetky časy. Nehovorí Ježišovi, čo treba urobiť. Nemá osobné plány, ktoré by chcela, aby Ježiš urobil. Ukazuje len na núdzu a nič viac. Mária nás takto učí, aby sme s dôverou Bohu predniesli svoju potrebu a bolesť, a potom on učiní podľa svojej lásky a vôle. Nemôžeme Bohu určovať ako, kedy a akým spôsobom nám má pomôcť. Od nás sa len žiada dôvera a odovzdanosť. Len takýmto spôsobom budeme môcť mať a užívať plody svojej modlitby. Keď Boh daruje, tak daruje v hojnosti.

…v jej Amen sa ozýva  každé Amen, ktoré zo zeme vystupuje do neba. Odovzdajúc sa takto Bohu nás všetkých Mária zjednocuje so sebou…

Aj v iných posolstvách nám Panna Mária hovorila, že bez Boha nenájdeme pokoj. Tento náš svet je preplnený vojnami, nepokojom a strachom, pretože sa snaží budovať svet svojimi silami bez Boha.

Modlitba

Panna Mária, Matka Ježiša, Kráľa pokoja, prosíme teba, ktorá nás pozývaš k modlitbe za pokoj, k modlitbe, skrze ktorú odovzdáme svoje životy a celý svet do Božích rúk. Vypros nám, Matka Mária, milosť, aby sme sa mohli s dôverou a vytrvalosťou modliť, ako si sa ty modlila spolu s apoštolmi v dvorane poslednej večere. Plodom tvojej modlitby s apoštolmi bolo zoslanie Ducha Svätého, skrze ktorého sa zrodila Cirkev. Silou Božieho Ducha sa odohrala premena v srdciach vystrašených apoštolov, ktorí sa stali horlivými svedkami Vzkrieseného Krista. Ďakujeme ti, Matka, že sa nás nevzdávaš počas všetkých tých rokov. Ďakujeme ti za tvoju materinskú starostlivosť a lásku, ktorou nás aj dnes miluješ. Nech sa naše srdcia stanú srdcami z mäsa, srdcami, ktoré sú pripravené otvoriť sa a prijať Božie dary pokoja a radosti. Amen.

Predchádzajúce

Boh – váš zajtrajšok (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2015