Bez lásky a svätosti svet nemá budúcnosť (Terézia Gažiová)

Panna Mária nás volá modliť sa ešte viac, až kým nepocítime svätosť odpustenia. A to znamená začať milovať Božou láskou. Učí nás modliť sa za dar Božej lásky, až kým ju nepocítime k tým, ktorým je nám ťažko odpustiť. Páter Slavko v knihe Daj mi svoje ranené srdce opisuje svoje hľadanie odpovede na otázku: Čo je najväčší hriech? A spoznal, že je to nedostatok lásky. „Nenávisť nie je natoľko nebezpečná, nakoľko je nebezpečný úbytok lásky. Môže sa stať, že nenávisť prevýši lásku, ale ak je láska, láska môže všetko očistiť a uzdraviť.“

Potrebné je uveriť, že láskou a svätosťou zvíťazíme aj nad tým, čo sa nám zdá ľudsky nemožné.

Niekedy sa môže zdať, že zlo vyhráva. Ale to neznamená, že lásky niet. Vieme, že Boh je láska, ako nám hovorí apoštol Ján. „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta,“ prisľúbil nám Ježiš.

Svätí sa odovzdávajú jeho nesmiernej láske a tak sa svet mení k lepšiemu. Tak ako sa bez lásky a bez svätých mení k horšiemu. Teraz sme to my, kto rozhoduje o tom, aký bude svet. Mária nás materinsky napomína:

„Bez lásky a svätosti svet nemá budúcnosť.“

Svätosť sa začína v rodine. Ježiš svojím príchodom na zem posvätil rodinu. V rodine sa rodí láska, svätosť, viera, prebúdza sa modlitba. Ak toho niet, potrebný je Boží zásah, zázrak. Taký, aký sa stal napríklad sv. Pavlovi na ceste do Damasku a on sa obrátil. Podobné zázraky sa stali v príbehoch mnohých svätých.

V Medžugorí sme svedkami takýchto zázrakov, keď človek zakúsi Božiu lásku v Máriinej prítomnosti.

Keď vstúpime do Máriinej školy pochopíme, že sme pozvaní modliť sa za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom sa veľmi rýchlo odohrávajú obrátenia a úsilie odovzdať sa nesmiernej Božej láske. Svet má budúcnosť, keď má lásku. Preto Boh posiela na zem Máriu, aby nás učila milovať a pomáhala nám rásť v láske.

V jej posolstvách počúvame: „Láska ma privádza k vám, láska, ktorej chcem naučiť aj vás – pravej láske. Láske, ktorá je vždy pripravená odpustiť a prosiť o odpustenie; Neexistuje láska bez modlitby – niet modlitby bez odpustenia, pretože láska je modlitba – odpustenie je láska. Deti moje, Boh vás stvoril, aby ste milovali a milujete, aby ste odpustili; Deti moje, láska je pokánie, odpustenie, modlitba, obeta a milosrdenstvo. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je silnejšia než smrť, pretože pravá láska zvíťazila nad smrťou a učinila, že smrť neexistuje. Deti moje, odpustenie je vznešená podoba lásky. Vy ako apoštoli mojej lásky, musíte sa modliť, aby ste boli duchovne silní a mohli pochopiť i odpustiť. Vy, apoštoli mojej lásky, porozumením a odpustením dávate príklad lásky a milosrdenstva. Môcť pochopiť a odpustiť je dar, za ktorý sa treba modliť a chrániť ho. Odpúšťaním svedčíte, že viete milovať. Len sa pozrite, deti moje, akou veľkou láskou, porozumením, odpustením a spravodlivosťou vás miluje nebeský Otec.

Odovzdať sa Panne Márii je pozvanie neustále sa usilovať o lásku. S ňou sme na bezpečnej ceste do neba.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že posielaš na zem Máriu, aby nás učila milovať. Jej srdcom sa odovzdávame tvojej nesmiernej láske. Prosíme za dar lásky k tým, ktorých je nám ťažko milovať a odpúšťať. Ďakujeme ti za spoznanie, že  svätosť, láska je silnejšia ako všetko zlo a že iba s nimi má svet budúcnosť. S Máriou voláme zaplav svet svojou svätosťou a láskou, prichádzaj do tých sŕdc, ktoré ťa ešte nespoznali. Nech sa uskutoční všetko to, čo si praješ uskutočniť skrze Máriu i prostredníctvom nás. Amen.

Predchádzajúce

„Svätosť v rodinách…“

Ďalej

Svätosť odpustenia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)