Bez modlitby nemôžete žiť (M.M.)

Takmer vo všetkých posolstvách nás Panna Mária pozýva k modlitbe. Jej posolstvá sú veľmi krátke, zrozumiteľné a povzbudivé. V týchto niekoľkých slovách, ktoré nám Panna Mária daruje je obsiahnuté to podstatné pre náš duchovný a večný život.  Jej posolstvá nie sú vedecké prednášky. V posolstvách nenachádzame rôzne metódy modlitby, ale nám hovorí to podstatné. Modlitba znamená život. Bez modlitby v nás niet života, pretože sme pretrhli vzťah s Bohom, ktorý je zdroj života.

Jednoducho nám hovorila: „Modlite sa srdcom, bez modlitby nemôžete žiť, pozývam vás k vytrvalej modlitbe, v modlitbe sa odovzdajte Ježišovi, modlite sa pred krížom, bez modlitby niet pokoja, modlite sa k Duchu Svätému, v modlitbe spoznáte najväčšiu radosť…“ A je ešte veľa mnohých iných povzbudení, ktoré nám Panna Mária zanechala vo svojich posolstvách ako znamenia na ceste, ktoré nám slúžia na to, aby sme sa nezriekli Boha, seba a života.

Ako hovorieval svätý Bernard Sienský: „Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha.“ K modlitbe nám slúži srdce. Ten orgán sme prijali od Stvoriteľa. O tom nám hovorí aj kniha Genezis, v ktorej sa dozvedáme ako Boh stvoril človeka, tým že mu vdýchol svojho ducha života. Boží duch života je v nás prameňom modlitby. V našom každodennom živote je naše srdce zvyčajne skryté. Ledva sa vynorí v podvedomí. Žijeme takmer stále ponorení vo vonkajších pocitoch, strácame sa v dojmoch a pocitoch, vo všetkom tom, čo nás priťahuje alebo sa nám protiví. A hoci aj keď túžime žiť na najhlbšej úrovni nášho bytia, obvykle sa odvrátime od reálnosti.

Modlitbou dospejeme k súladu našej vôle s Božou vôľou a budeme schopní z celého srdca povedať: buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi…

Ježiš nám v evanjeliu často hovorí: naše srdce je slepé, otupené, zatvorené (Mk 8, 17). Je nechápavé, ťarbavé (Lk 24, 25) plné tmy. Ustálilo sa v potešeniach a obavách (Mt 13, 15). Treba ho obrezať. Najväčšou úlohou človeka je nájsť cestu do svojho srdca. V hľadaní ešte neznámych priestranstiev je človek pútnikom, ktorý hľadá svoje srdce, svoje najhlbšie bytie.

Nosíme v sebe túžbu po modlitbe ako skrytý poklad, ktorého si nie sme ani vedomí alebo si ho uvedomujeme veľmi málo. Svoje srdce často nepočujeme. Pretože naše srdce, naše pravé srdce, drieme a oplatí sa ho celý život prebúdzať. A preto modlitba nie je ťažká. Modlitba nám už dávno bola darovaná. Modliť sa znamená prebudiť v sebe túžbu po Bohu. Tú túžbu do nás vložil samotný Boh. Modlitba nás učí žiť život. Modlitbou prichádzame k skrytému pokladu v našom srdci. Ako obchodník z evanjelia, musíme predať všetko, aby sme mohli kúpiť pôdu a ten poklad vykopať.

Modliť sa znamená prebudiť v sebe túžbu po Bohu…

Modlitba nás vracia k pravde pred Bohom a to je pokora. Modlitba zosúlaďuje náš život s Božími prikázaniami. Modlitbou dovoľujeme Bohu, aby bol Bohom v nás. Modlitbou dospejeme k súladu našej vôle s Božou vôľou a budeme schopní z celého srdca povedať: buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.

Vieme, že Ježiš povedal: „Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 6, 38). Pýtame sa, prečo je ťažké prijať Božiu vôľu? Práve preto, že ju nerozpoznávame ako svoju vôľu, pretože naša vôľa nie je zosúladená s Božou vôľou. A Boh nemá iný záujem okrem tvojej, mojej i našej spásy. Božia vôľa sa spravidla nachádza v tom, čo je ťažšie. Preto Ježiš hovorí o tesnej bráne a úzkej ceste, ktorá vedie k životu.

Nech nás Panna Mária, ktorej vôľa je úplne zjednotená s Božou vôľou, vedie cestou spásy.

Modlitba:

Panna Mária, ďakujeme ti za tvoje pozvania k modlitbe a za všetky srdcia, ktoré počuli tvoje pozvanie a odpovedali na neho. Ty nám nehovoríš vymyslené rozprávky, ale hovoríš nám zo skúsenosti vlastného života s Bohom. Ty si sa modlila a modlíš sa aj za nás. V Káne Galilejskej si prvá zbadala, čo chýba mladomanželom.

Tak aj dnes vidíš všetky naše potreby a aj to, čo nám chýba, aby sme boli naplnení radosťou a životom, ktorý dáva Boh. Vďaka ti za tvoje materinské srdce, ktoré je v plnosti naplnené Bohom a je v súlade s jeho vôľou. Chceme sa od teba učiť modliť sa, žiť a byť Boží. Amen.

Predchádzajúce

Ježiš je cesta, pravda a život (Terézia Gažiová)

Ďalej

29.02. – 04.03. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín 2016