BOH MA POZVAL, ABY SOM VÁS VIEDLA K NEMU (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária začína svoje posolstvo slovami: „Boh ma pozval…“ Boh predurčil Máriu už od počatia v lone jej matky Anny. Osobitným spôsobom ju pozval prostredníctvom archanjela Gabriela v Nazarete. To stretnutie Márie a anjela je krátkym zhrnutím Máriinho života, jej vlastností a jej vznešenosti. Až do chvíle zvestovania nám   evanjelisti o nej nič nehovoria – kto je, odkiaľ pochádza, aká je jej duša, jej bytie. V anjelových slovách sa Mária zrazu zaskvie vo svojej veľkosti a dôstojnosti. Je nám odhalená jej minulosť i jej budúcnosť – to kým bola pri svojom počatí i to, kým sa stane po svojej smrti, jej účasť v dejinách spásy.

„Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou!“ Tieto slová anjela Gabriela vyjadrujú celú hĺbku a svetlo, ktoré je prítomné v jej bytí. Mária je milosti plná, Pán je s ňou, je požehnaná, pretože uverila a súhlasila s Božím pozvaním. Jej lono príjme samotného Božieho Syna. Stane sa živým chrámom, v ktorom bude prebývať Emanuel. Mária vyjadrí svoj súhlas radostne a vedome, vo viere a poslušnosti Bohu: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Mária sa stala skutočným chrámom Ducha Svätého a teraz sa stáva aj chrámom Božieho Syna.

Kým Ježiš visel na kríži, myslel na nás a odovzdal nás svojej matke slovami: „Hľa, tvoja matka!“ Od toho okamihu sa Mária stala našou matkou, matkou, ktorá nás vedie k Bohu. Ona môže a chce viesť všetkých, ktorí sa jej zveria a utiekajú sa k nej. Apoštol Ján je prvý, ktorý si ju berie k sebe, do svojho domu, do svojho života. Aj my si musíme vziať k sebe Máriu, lebo iba tak si môžeme byť istí, že prídeme k Bohu a budeme uchránení od každého zla. V jednom zo svojich posolstiev nám hovorí: „Drahé deti, potrebujem vaše modlitby a vaše ÁNO.“

To, nakoľko patríme Márii sa prejavuje v  synovskej dôvere jej slovám a pozvaniam. Keď sa veriaci synovsky zveruje Márii, „berie si ju k sebe“ a vovádza ju do celého priestoru svojho vnútorného života. Život každého kresťana by mal byť preniknutý Máriou. Hlavnou črtou Máriinho správania je skutočnosť, že žije pre druhých. Nič v nej nie je súkromné, všetko je k dispozícii druhým.

Boh pozval Máriu, aby sa stala matkou jeho Syna Ježiša. Zmyslom Máriinho materstva je privádzať Božie deti k novému životu do konca sveta. Matka pozýva, opakuje, neunavuje sa, trpí, odpúšťa a miluje. Počas celých Cirkevných dejín to robí neúnavne, čo potvrdzuje aj dĺžka jej zjavení v Medžugorí. Boh nás skrze Máriu pozýva, aby sme počuli a odovzdali sa jej hlasu, ktorý sa nevyhráža, ale s materinskou láskavosťou a trpezlivosťou opakuje, aby sme napokon odkryli útočište a prameň života, ktorý je v Bohu.

Modlitba

Matka Mária, chcem ti zasvätiť všetko, čo som ti ešte nezasvätil, čo som ti ešte nedal, vezmi to všetko, prosím ťa, ó, Matka. Dotkni sa, očisti a zmocni sa toho, čo sa ťa vo mne ešte bojí a čo si neuvedomujem. Chcem ťa vziať k sebe, do najhlbšej intimity svojho bytia. Vstúp do hĺbky môjho srdca a duše, ty Nepoškvrnená a plná milosti, na to hlboké miesto, ktoré nemôžem bez teba navštíviť. Matka Božia, buď mojou matkou. Ty, ktorá si najčistejšia zo všetkých, zahaľ ma sebou, tak ako ťa zatienil Duch Svätý, ty prečistá, presvätá a nepoškvrnená Matka. Amen.

 

Predchádzajúce

DÔVERUJTE V BOHA (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 6.8. 2018