Bojujte proti pokušeniam (fra Ljubo Kurtović)

V evanjeliách sa často stretáme s Ježišom, ktorý vyháňa diabla z mnohých ľudí, ktorí boli zotročení. Úlohu vyháňať diabla Ježiš zveril svojim apoštolom vo chvíli, keď ich pozval, aby ho nasledovali. Túto úlohu má Cirkev aj dnes. Avšak ešte dôležitejšie je vystríhať sa pokúšaniu diabla a jeho osídlam.

V Katechizme Katolíckej cirkvi je napísané: „Za rozhodnutím našich prarodičov neposlúchnuť je hlas zvodcu, ktorý odporuje Bohu a zo závisti spôsobuje ich pád do smrti. Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol…“ (KKC 391). To je od začiatku náuka Cirkvi.

Sedem rokov po II. Vatikánskom koncile, pápež Pavol VI., na Námestí sv. Petra, venoval celý príhovor tomu, aby potvrdil existenciu satana. Medzi iným povedal: „Aké sú najväčšie potreby Cirkvi? Nech vás neprekvapí, ak sa vám bude zdať naša odpoveď ako jednoduchá alebo ako poverčivá: jednou z najväčších potrieb je ochrana pred zlom, ktoré sa volá satan… hrozná skutočnosť: mysteriózna a strašná.“

…Človek je oklamaný, padol do hriechu a nemôže sa sám z toho vymotať. Človeka môže oslobodiť len niekto, kto nie je zotročený zlým, kto je od neho silnejší. Ani jeden človek to nemôže. Toto môže iba Boh…

Pri príležitosti návštevy známej svätyne svätého Michala archanjela 24. mája 1987 v Pugli, v Taliansku, pápež Ján Pavol II. vo svojej kázni povedal: „Tento boj proti satanovi, ktorý znázorňuje postava svätého Michala archanjela, je aktuálny aj dnes, pretože až dodnes satan žije a pôsobí vo svete. Naozaj zlo, ktoré je v ňom, zmätok, ktorí vidíme v spoločnosti, nedôslednosť človeka, jeho vnútorné rozdelenia, ktorého obeťou je človek, nie sú len následky dedičného hriechu, ale aj účinok temného pôsobenie satana.“

Diabol, zlý, pôsobí vo svete a v človeku. Diabol je silnejší a inteligentnejší ako ľudia. Preto sa ľudia nemôžu od neho oslobodiť. Človek na začiatku sveta uveril zlému a prenechal vládu nad svetom diablovi. Preto je zlý „kniežaťom tohto sveta“. Ale Ježiš vyhnal zlého zo sveta, odňal mu moc a priniesol na svet Božie kráľovstvo. Satanove kráľovstvo dokonáva. Je odsúdený. Pri zvádzaní využíva aj štruktúry sveta a už zvedených ľudí.

Človek je oklamaný, padol do hriechu a nemôže sa sám z toho vymotať. Človeka môže oslobodiť len niekto, kto nie je zotročený zlým, kto je od neho silnejší. Ani jeden človek to nemôže. Toto môže iba Boh a to sa uskutočnilo v Ježišovi Kristovi.

…Počúvajme našu nebeskú Matku, aby sme boli a zostali Božími…

V tomto svojom posolstve Panna Mária výslovne hovorí o zvádzaní zla a zlého. Zlo a zlý sa vždy predstavujú ako niečo príťažlivé, vábivé a sľubné. Presne tak ako sa to stalo Adamovi a Eve na začiatku pri stvorení sveta. „A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý“ (Gn 3,6). To isté sa stáva aj nám, ak podľahneme pokušeniu, ktoré zvádza a ničí, a napokon zanecháva prázdnotu v duši aj srdci.

Preto Mária ako matka upozorňuje: „Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus.“

Neexistuje iný spôsob ani cesta k Bohu okrem modlitby. Preto Panna Mária neúnavne opakuje: „Buďte silní v modlitbe.“

Počúvajme našu nebeskú Matku, aby sme boli a zostali Božími, aby sme mohli zakúsiť plnosť života, ktorú nám daruje Ježiš.

Modlitba

Panna Mária, ty, ktorá si srdcom aj telom, silou Ducha Svätého vo svojom lone počala Slovo Božie, oroduj za nás, aby sme mohli uniknúť a vzoprieť sa osídlam zlého. Ty, Panna, ktorá si rozšliapala hlavu starému hadovi, pros za nás, aby sme mohli otvoriť svoje srdcia Ježišovi a takto mohli napredovať na ceste obrátenia a rastu v milosti a múdrosti, ktorá prichádza od Boha.

Tebe Matka, zverujeme všetkých, ktorí sú zotročení a ktorí sa dali zotročiť príťažlivosťou, ktorú ponúka zlý. Svojím príhovorom ich zbav vplyvu satana, aby mohli byť slobodní a žiť slobodným srdcom pre Boha a blížnych. Amen.

Predchádzajúce

Modlite sa s krížom v rukách (Terézia Gažiová)

Ďalej

Veľkonočný pozdrav