Božia láska začne cez vás prúdiť do sveta (Terézia Gažiová)

Na polceste k oslave veľkonočného víťazstva nás dnes nebeská Matka povzbudzuje: „znovu vás pozývam: začnite boj proti hriechu.“ Jej materinské slová lásky nás dvíhajú ako vtedy, keď sme boli maličké deti a učili sme sa s mamou chodiť. Keď sme pri prvých krokoch spadli, mama nás zodvihla, postavila na nohy a volala na nás: „neboj sa, kráčaj, poď!“ Choďte na spoveď – je matkina výzva znovu vstať po páde, znovu sa rozhodnúť pre nový krok napred, novú šancu, nové dnes.

Úprimná svätá spoveď je milovaná sviatosť pokorných apoštolov Panny Márie. Kým my pyšní, kľačíme v pokore na kolenách pred kňazom, v spovednici zomiera v nás pýcha.

V posolstve z 2. 7. 2007 nám Mária hovorí: „Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje ruky, aby sme spoločne vystúpili na horu a zvíťazili.“

V svätej spovedi nás čaká sám Pán Ježiš v osobe kňaza. Keď nás v svätej spovedi žehná, modlí sa nad nami, vtedy sa deje zázrak nášho vnútorného premenenia. Je to stretnutie s Pánom v hlbokej pokore srdca. V jeho odpustení prijímame jeho samotného: pokoj, jeho požehnanie, silu kráčať vpred. V posolstvách z minulých rokov nám Kráľovná pokoja hovorí: „Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Deti moje, nemôžete uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom.“ „Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko to, čo je vám prekážkou na ceste lásky. Boh môže pretvárať váš život a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, deti moje, chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo vás rásť zo dňa na deň až do svojej plnosti.“ Podobné slová počujeme i dnes: „Božia láska začne prúdiť prostredníctvom vás do tohto sveta, vo vašich srdciach zavládne pokoj a naplní vás Božie požehnanie.“

…Môj  Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku.

Nasledujte môjho Syna…

V Máriinej škole vieme, že sme pozvaní k svätej spovedi každý mesiac, ale i častejšie, podľa toho ako potrebujeme. Učí nás, že nestačí iba zrieknuť sa hriechu, ale treba sa rozhodnúť nanovo pre svätosť. Pri svätej spovedi nám odporúča spýtať sa kňaza: Čo mám robiť ďalej, ako mám rásť? Pozýva nás, aby sme si našli duchovného vodcu, jedného kňaza, ktorý nás povedie cestou svätosti. „…Pokorne hľadajte, čo nie je v poriadku vo vašom srdci, a potom pochopíte, čo máte robiť…“  Túto jej materinskú radu nachádzame v posolstve z 25. 4. 1996.

Keď sledujeme posolstvá Panny Márie, čítame o pozvaní pracovať na svojom srdci ako na poli. A to je práve úprimná, častá svätá spoveď. Zo skúsenosti vieme, že keď budeme povrchne obrábať pole, nebude dobrá úroda. Tým najkrajším plodom nášho srdca je láska, ktorá sa posilňuje, uzdravuje, očisťuje v sviatosti zmierenia.

Svätá spoveď jej jedno z hlavných posolstiev Panny Márie. Medžugorie sa nazýva aj spovednicou sveta. Milujúca, nežná prítomnosť Panny Márie je nebeská sila, ktorá spôsobuje obnovu srdca. Prichádzajú sem milióny pútnikov a začínajú si tu uvedomovať svoje hriechy. Medžugorie je Máriino svetlo, tu prichádzame zaslepení hriechom a začíname vidieť to, čo sme predtým nevideli. V jej svetle nachádzame to, čo sme stratili. A to je pokoj, radosť, láska, zmysel života…všetko to, po čom túžime.

Modlitba:

Mária, k tebe vystierame svoje ruky po každom páde. Pomôž nám vstať. V tvojom srdci sa chceme pripravovať na svätú spoveď, rozhodovať sa nanovo pre svätosť. Zverujeme ti tento milostivý čas pôstneho obdobia, veď nás k veľkonočnému víťazstvu. Pomáhaj nám pracovať starostlivo na svojom srdci. Vovádzaj nás do hlbín duchovného života v jednoduchosti, pokore, slúžení, v láske. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Choďte na spoveď (fra Ljubo Kurtović)