Buďte láskou a modlitbou (Terézia Gažiová)

Nachádzame sa vo veľkonočnom období v čase milosti a milosrdenstva. Radujeme sa z Božieho víťazstva. V kostoloch odzváňa Kristus vstal z mŕtvych. Kráľovná pokoja nás však upozorňuje, aby sme nedovolili vetru nenávisti a nepokoja vládnuť v nás a okolo nás i to, že diabol chce nepokoj a neporiadok. Je dobre o tom vedieť, čo sa deje, odkiaľ pochádza zlo a nazvať ho po mene. Niekedy je zlo veľmi hlučné.
Láska je tichá, nerobí hluk, to však neznamená, že jej niet. Láska je silnejšia ako všetko zlo. Dôkazom je Ježišovo zmŕtvychvstanie. Panna Mária sústreďuje náš pohľad na tento cieľ.

„Drahé deti, pozvaní ste byť láskou a modlitbou.“ I dnes nás týmto učí, aby sme nezachádzali do hĺbky našich ťažkostí, ale jednoducho ich odovzdali Bohu. Dôverovali viac Bohu.

Pán Ježiš svätej Faustíne povedal: „Ak je duša naplnená ohňom mojej čistej lásky, vtedy sa všetky ťažkosti rozplynú ako hmla v lúči slnka, boja sa začínať si s takou dušou a všetci protivníci sa obávajú niečo si s ňou začať, lebo cítia, že táto duša je silnejšia ako celý svet.“

Vo svetle týchto slov si môžeme predstaviť Ježišov i Máriin život i svedectvá zástupov svätých, ktorí ich nasledujú. Napriek všetkým ťažkostiam a pokušeniam,  stále platí, že modlitbou a láskou sa víťazí i nad tým, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. Toľkokrát počujeme v posolstvách Kráľovnej pokoja, že večný život v nebi sa získava modlitbou a láskou.

„…Modlite sa a milujte, drahé deti! S láskou môžete urobiť aj to, čo sa vám zdá nemožné…“ Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna…“ Moje materinské srdce si praje, aby ste vy, apoštoli mojej lásky, boli maličkými svetlami sveta; aby ste svietili tam, kde chce zavládnuť tma; aby ste svojou modlitbou a láskou ukazovali pravú cestu, aby ste zachraňovali duše…“ „Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetu…“ „Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky…“ „Láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte za nemožné…“ „Len láskou a modlitbou, deti moje, môžete žiť tento čas, ktorý je vám daný na obrátenie.“

Panna Mária nás pozýva modliť sa za dar Božej lásky. Keď máme Božiu lásku, máme všetko. Svätý Pavol v liste Korinťanom v  hymne na lásku uzatvára: „a tak ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska“.

Vizionárka Marija raz na otázku, ktoré posolstvo Panny Márie je najkrajšie, odpovedala: „Dávam ti svoju lásku, aby si ju mohla dávať druhým!“

Ale zároveň je to aj najťažšie posolstvo. „Zažiť krásu lásky Panny Márie a vedieť, že táto láska je darom, je v živote to najkrajšie. No keď sa pokúšam milovať druhých a dať im túto lásku, je to tak ťažké, že sa často hanbím za svoju nedostatočnú lásku v porovnaní s materinskou láskou Panny Márie. Každý deň sa modlím, aby som mohla byť stále viac otvorená láske Panny Márie a aby som ju mohla odovzdávať každému človeku. Modlím sa za druhých, aby boli schopní pocítiť túto lásku a šíriť ju ďalej.“

Nechajme sa oduševniť Pannou Máriou pre Božiu lásku, zjednotení na modlitbách s ňou môžeme zastaviť zlo.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že môžeme zakusovať tvoju lásku i vďaka Máriiným zjaveniam. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí na jej príhovor otvorili svoje srdce a začali milovať a modliť sa. I dnes zjednotení na modlitbách s ňou prosíme, daj nám svoju lásku. Nech tvoja láska a milosrdenstvo pôsobí a vstáva z mŕtvych tam, kde vládne vietor nenávisti a nepokoja. Daj, nech tvoja láska zvíťazí. Amen.

Predchádzajúce

Vzkriesený

Ďalej

Toto je čas milosti pre každého z vás (páter Ljubo Kurtovič, OFM)