Buďte modlitbou a láskou (fra Ljubo Kurtović)

Začiatok posolstva Panny Márie nám pripomína Ježišove slová z knihy Zjavenia: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20). Božie klopanie a Boží hlas upriamený na ľudské srdcia neutíchne do konca sveta. V týchto časoch Boh osobitným spôsobom klope na naše dvere a hovorí nám skrze Máriu, matku svojho Syna. Ona nás pozýva otvárať srdcia Božej milosti. Často sa stáva, že nevieme otvoriť srdce a ani nevieme, prečo sa naše srdce zatvorilo. Príčiny zatvoreného srdca môžu byť rôzne. Najčastejšie príčiny sú strach, sklamanie, zranenie a hriech. Hriech chce byť s človekom osamote. Odťahuje ho zo spoločenstva. Čím viac sa človek stáva osamelejším, tým viac je hriech v ňom ničivejší a čím hlbšie človek upadá do hriechu, tým je jeho osamelosť neznesiteľnejšia. Hriech túži zostať nepovšimnutý. Bojí sa svetla. Boh je svetlo a v ňom niet nijakej tmy – hovorí nám apoštol Ján.
Otvoriť sa Božej milosti znamená vyjsť zo svojej osamelosti a dovoliť Božiemu svetlu vstúpiť do našej tmy. Dvere nášho srdca sa otvárajú znútra. Boh nikdy nechce nasilu vojsť do hĺbky nášho bytia. Chce, aby sme ho prijali v slobode.

…Otvoriť sa Božej milosti znamená vyjsť zo svojej osamelosti

a dovoliť Božiemu svetlu vstúpiť do našej tmy…

Apoštoli po Ježišovej smrti prežili sklamanie. Aj keď boli spolu v jednej miestnosti, dvere boli zatvorené – píše sa v evanjeliu. Zatvorené dvere sú symbolom zatvoreného srdca. Zo strachu pred Židmi zatvorili dvere Ježiš prichádza i napriek zatvoreným dverám. Nevylomil ich, nevchádza nasilu, ale prichádza i cez zatvorené dvere. Ježiš pozná najhlbšiu túžbu ľudského srdca. Aj vtedy, keď nemáme silu otvoriť dvere alebo sa bojíme, Ježiš túži prísť a silou svojho zmŕtvychvstania  darovať nám nový život.

„Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa“ – hovorí nám Panna Mária. Svätý Ľudovít z Montfortu vo svojej knihe O pravej úcte k Panne Márii nadšene píše: „Boh Duch Svätý odovzdal Márii, svojej vernej Neveste, neopísateľné dary a vybral si ju za rozdávateľku všetkého, čo vlastní: takže ona udeľuje jeho dary a milosti komu chce, koľko chce a kedy chce. Niet žiadneho nebeského daru, ktorý by ľudia neboli prijali cez jej panenské ruky.“ To je to, čo nás učí Cirkev a Svätí Otcovia všetkých čias. To nám dosvedčuje Panna Mária aj v tomto posolstve, keď nás pozýva, aby sme otvorili svoje srdcia – jej, ktorú nám Boh daruje v týchto časoch.

…Problémy sa neriešia tým, že ich budeme preskakovať alebo utekať od nich.

Je dôležité postaviť ich medzi seba a Boha, aby Boh mohol premeniť

všetky naše životné trpkosti na sladkosť a plnosť života…

Panna Mária nás povzbudzuje: „Buďte modlitbou a láskou pre všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha“.  Modlitbou a láskou sa môžeme stať pre druhých vtedy, ak sme to najskôr sami zakúsili na sebe a žijeme tým. O sv. Františkovi z Assisi sa hovorí, že sa nielen modlil, ale že stal sa modlitbou. Modlitba, láska a viera kráčajú spoločne. Je nemožné milovať Boha a blížneho bez prežívanej modlitby vo svojom živote. Sv. Augustín hovorí: „Modlitba je ľudská sila a Božia slabosť.“ Je to sila, ktorá najskôr mení nás samých a potom druhých. Modlitba je našou horou Premenia, Getsemanskou záhradou a Cenaculum (večeradlom), kde môžeme prijať moc a silu Ducha Svätého. Modlitba je život. V modlitbe zažívame radostné slávenie a vďaku Bohu, ale aj pokušenia a nástrahy vzdať sa. Autentická modlitba nie je útek a skrývanie sa pred životom a problémami, ale hľadaním síl ako sa konfrontovať so všetkými životnými ťažkosťami. Problémy sa neriešia tým, že ich budeme preskakovať alebo utekať od nich. Je dôležité postaviť ich medzi seba a Boha, aby Boh mohol premeniť všetky naše životné trpkosti na sladkosť a plnosť života. V modlitbe môže Boh premeniť všetky prekážky na prostriedky nášho spasenia a posvätenia. Je potrebné hľadať Pána, kým ho nenájdeme. Pre Boha neexistujú márne a nevyslyšané modlitby. Nech nás Panna Mária povedie cestou modlitby, ktorá s vierou od Boha očakáva novosť života.

Modlitba

Panna Mária, utiekam sa k tebe, ty, ktorá si sprostredkovateľka všetkých Božích milostí. Teba nám nebeský Otec daroval, aby si nás aj v týchto časoch navštívila, pozvala a povzbudila k novému životu v Bohu. Vďaka ti, Matka Mária, že si s nami neúnavná. Vďaka ti, že sa nás nevzdávaš ani vtedy, keď sa my vzdáme a unavíme. Vďaka ti, že nás miluješ a neprestávaš nás nielen pozývať, ale sa aj modliť, aby sme ti otvorili svoje srdcia. Ty najlepšie poznáš, že len Boh môže naplniť naše najhlbšie túžby a potrebu lásky, prijímaním a novým životom v slobode od všetkého, čo rozvracia náš život. Panna Mária, vypros nám milosť, aby sme ti otvorili dvere svojho srdca a zakúsili krásu a radosť života na ceste svätosti. Amen. 

Predchádzajúce

Otvorte svoje srdcia milosti (Terézia Gažiová)

Ďalej

Ako chce všetko žiť!