Buďte mojimi vystretými rukami (Terezia Gaziova)

 

S vďačnosťou a radosťou sme oslávili 38. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí. Zo všetkých strán sveta sa zlievali potoky pútnikov do veľkého oceána Božej lásky a milosti. Všetko to, čo sa odohráva na tomto mieste má jednu príčinu – nebeský Otec dovoľuje prichádzať Panne Márii medzi nás,aby nám pomohla otvoriť srdce a prijať jeho lásku.

Vďaka jej prítomnosti sme svedkami zázrakov – obrátení, nových povolaní, uzdravení, počiatkov veľkých humanitárnych projektov a šírenia dobra po celom svete.Panna Mária ďakuje za každého z nás, za to, že sme prijali jej pozvanie. Každý z nás je dôležitý v tom veľkom pláne, ktorý Boh uskutočňuje prostredníctvom nej. „Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem, spolu s ním si vyberám vás, aby ste boli apoštolmi jeho lásky a vôle.“

My obyčajne ďakujeme iba vtedy, keď je všetko urobené tak ako treba. Mária nám ďakuje, dopredu, ešte predtým, ako niečo dobré urobíme. Nikdy nenúti, iba pozýva a ukazuje na dobro, pomáha nám ho s láskou uskutočniť. Jej dobrota, láska, tichosť, nežnosť, pokora priťahuje a povoláva tisíce nových apoštolov nasledovať ju. Učí nás víťaziť modlitbou a láskou.

Pozýva nás, aby sme boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe. Viera a modlitba sú tesne spojené. Viera sa posilňuje v modlitbe a modlitba s vierou koná zázraky. Koľkokrát počujeme Ježiša: „Tvoja viera ťa uzdravila“, „neboj sa len ver“, „všetko je možné tomu, kto verí“. Apoštol Jakub hovorí: „Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví“.

Viera sa upevňuje v modlitbe, v pôste, rozjímaním Svätéhopísma, prijímaním Eucharistie.

Mária nás učí svojim príkladom veriť v konečné víťazstvo lásky a dobra. „Zapamätajte si, pretože vám hovorím, láska zvíťazí.“ „Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, lebo vidia okolo seba utrpenie, bolesť, žiarlivosť, závisť…“, „nestrácajte nádej, ale nasledujte ma“, povzbudzuje nás vo svojich posolstvách.

Láska a modlitba je silnejšia ako všetko zlo. Ježiš zvíťazil. Dnes sme svedkami toho, že zlo je hlučné, tma hustne. To však neznamená, že lásky niet. Máriina láska je tichá a mocná zároveň. Žijeme Máriine časy. Presvedčivo o tom hovorí svätý Ľudovít G. Montforský:

„Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.“ „Mária splodila s Duchom Svätým to najväčšie, čo kedy bolo a bude – Bohočloveka, a vytvorí tiež najväčšie veci, ktoré budú v posledných časoch. Vytvorenie a vychovanie veľkých svätých, ktorí sa objavia na konci čias, je vyhradené jej, lebo len táto mimoriadna a zázračná Panna môže v spojení s Duchom Svätým vykonať veci zázračné a výnimočné. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná teraz zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné zjednotenie so svojou Nevestou!“

Obnovou našich sŕdc v Duchu Svätom sa začína obnova tvárnosti zeme. Mária nás vždy učí začínať od seba. Meniac seba meníme druhých, vlastnou obnovou obnovujeme druhých. Nikdy nie naopak.

Je veľké privilégium a radosť nasledovať Máriin spôsob života. I dnes nás volá – „buďte mojimi vystretými rukami, kráčajte hrdo s Bohom.“ Ona je pokorná služobnica Pána. 38 rokov prichádza na zem, aby nám slúžila a ako magnet priťahovala k dobrodružstvu lásky tých, ktorí prijímajú jej pozvanie a nasledujú ju.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriine príchody medzi nás. Zošli na nás svojho Ducha. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.

Príď a obnov naše srdcia a tvárnosť zeme. Veď nás skrze Máriu, urob nás jej vystretými rukami. Duchu Svätý formuj nás, aby sme jej boli podobní v modlitbe, v láske, v pokornom a tichom slúžení. Amen.

Predchádzajúce

Eucharistická poklona v deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Duch Svätý obnovuje tvárnosť zeme (páter Ljubo Kurtovič, OFM)