Buďte nositeľmi radostnej zvesti (Terézia Gažiová)

Adventné obdobie je výnimočné i tým, že ho môžeme prežívať v ešte väčšej dôvernej blízkosti Panny Márie na ceste k Betlehemu. Nechajme sa ňou viesť za ruku ako maličké deti, milujúce svoju matku, tak ako to pozorujeme v živote veľkých svätých. Pri jednej príležitosti sa spýtali Matky Terezy, v čom spočíva jej úspech. Ona odpovedala: „Keď som mala asi sedem rokov, išla som s mamou na prechádzku. Moja mama mi vtedy povedala, keď sa budeš držať za ruku Panny Márie tak pevne ako sa teraz držíš mojej budeš v živote šťastná.“

Počúvame o nepokojnej dobe, pozorujeme, že mnohí ľudia žijú v strachu, neistote. Pre mnohých Vianoce nebudú sviatkom radosti Narodenia Spasiteľa. Nebeský Otec vie, že potrebujeme ruku a srdce matky. Preto jej tak často dovoľuje prichádzať k nám. Modliť sa s nebeskou Matkou znamená hľadať vôľu Otca. „Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ nad všetkým, čo máte. Tak vás Boh skrze mňa môže viesť do hlbín duchovného života“ (25.7.1988). „V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková“ (28.3.1985). „Pozývam vás, aby vaša modlitba bola radostným stretnutím s Pánom“ (14.8.1986) – učí nás Mária.

…Ako ona, náš príklad dostaneme odpoveď,

čo máme v živote robiť – prinášať Ježiša blížnym…

Nehanbime sa byť maličkí. Dôverne si pozvime nebeskú Matku do každej našej modlitby. A to bude pre nás znamenať, že sme na bezpečnej ceste  k Ježišovi. Modliť sa s Máriou znamená nachádzať nádej, vedieť kto som a kam kráčam. Ako ona, náš príklad, dostaneme odpoveď, čo máme v živote robiť – prinášať Ježiša blížnym. Buďte láskou, ľuďmi nádeje, prinášajte radostnú zvesť, volá nás dnes Mária.

Pozvanie pre nás do týchto dní je jednoduché a jasné. V modlitbe načerpať silu, prijať radosť a prinášať ju blížnym, byť Máriinmi anjelmi, jednoduchými pastiermi i múdrymi kráľmi, ktorí nasledujú svoju hviezdu – Máriu.

Odovzdanosťou v modlitbe, vynaliezaví v maličkých skutoch lásky, ponáhľajúci sa slúžiť ako to robila ona, budeme jej podobní. Vyjadrime v tento čas svoju blízkosť smutným, chorým, nešťastným. Buďme vnímaví na potreby blížnych.

…byť Máriinmi anjelmi, jednoduchými pastiermi i múdrymi kráľmi,

ktorí nasledujú svoju hviezdu – Máriu…

Snímka2

Mária nám hovorí: „Želám si, aby prostredníctvom vás spoznal celý svet Boha radosti. Vydávajte svedectvo o Božej radosti svojím životom! Nebuďte úzkostliví ani ustarostení! Boh vám pomôže a ukáže cestu. Želám si, aby ste mojou láskou milovali všetkých, dobrých i zlých. Iba tak zavládne svetom láska. Milé deti, vy ste moje! Milujem vás a chcem, aby ste sa mi odovzdali, aby som vás mohla viesť k Bohu“ (25.5.1988)

„Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať“ (31.7.1986).

„Preto vy, ktorí ste povedali, že ste moji a hľadáte moju pomoc, vydajte všetko zo seba. Najprv dajte svoju lásku a príklad vo svojich rodinách. Hovoríte, že Vianoce sú sviatkom rodiny. Preto, drahé deti, dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil. Nielen pred vojnou, ale aby vás aj v mieri ochránil pred každým pokušením satana. Keď je Boh s vami, máte všetko. A keď ho nechcete, ste úbohí a stratení, lebo neviete, na koho strane ste. Preto, drahé deti, rozhodnite sa pre Boha, a potom dosiahnete všetko“ (25.12.1991).

Nasledovať Máriu v adventnom období znamená prežívať radostné očakávanie jeho víťazstva i v tých záležitostiach, ktoré sú pre nás neriešiteľné.

Modlitba

Ďakujeme ti Pane za to, že nám posielaš Máriu, aby nám pripomenula, že máme urobiť všetko, čo si nám povedal – modliť sa a veriť. Ďakujeme ti za tento milostivý čas, keď môžeme s nádejou očakávať tvoje narodenie na tento svet. Odovzdávame ti všetky beznádejné záležitosti, bezvýchodiskové situácie s dôverou, že ty o všetkom vieš. Veríme v tvoje víťazstvo lásky. Amen.

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Pozývam vás k modlitbe (fra Ljubo Kurtović)