Buďte pokojom (Terézia Gažiová)

Podľa svedectva vizionárov sa Panna Mária na Vianoce vždy zjavuje s maličkým dieťaťom Ježišom.

Boh prichádza na Vianoce v náručí svojej Matky, aby nám pripomenul, že i on je maličký. Kráľ kráľov sa necháva nosiť v matkinom náručí. Ježiš nám povedal: „Keď nebudete ako deti, nemôžete vojsť do nebeského kráľovstva. Nechajte maličkých prichádzať ku mne.“ I pri jasličkách nájdeme „maličkých“: Máriu, Jozefa, pastierov, ale aj múdrych kráľov.

Keď sa staneme maličkými deťmi, vtedy nachádzame skutočné Vianoce. Vo vianočnom posolstve nám Mária hovorí: „I dnes vám prinášam môjho Syna a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi.“

Nebo s Máriou sa získava materinským srdcom, nežným úsmevom, darovaním času druhým, odpustením, silou pomáhať, milosrdenstvom… To je všetko to, čo očakávame my sami od druhých. Ale Mária nás učí, tak ako Ježiš, začať od seba.

Ježiš šíril kráľovstvo pokoja tým, že robil dobre. Pokoj a túžba po nebi v Máriinej škole nás privedú ku konkrétnym skutkom lásky. Nebo sa začína už tu na zemi. Vtedy, keď sa chceme stať pokornými ako ona a všetko očakávame od Pána…úplne mu odovzdaní. Nebo s Máriou sa získava materinským srdcom, nežným úsmevom, darovaním času druhým, odpustením, silou pomáhať, milosrdenstvom… To je všetko to, čo očakávame my sami od druhých. Ale Mária nás učí, tak ako Ježiš, začať od seba.

Dnes stavia pred nás dôležitú misiu: buďte pokojom!DSC04467

Aby sme sa stali pokojom, musíme ho najskôr prijať. Nemôžeme dávať to, čo nemáme. Nemôžeme byť pokojom, ak ho nemáme. Pokoj nie je vec alebo politická dohoda. Pokoj nie je niečo, ale niekto. Pokoj je sám Ježiš. Svätý otec František hovorí: „Pokoj – ako dobre viete – nie je len neprítomnosť konfliktu. Pre nás je pokoj darom, ktorý pochádza zhora, je to sám Ježiš Kristus, Knieža pokoja. A len tí, ktorí majú Kristov pokoj v srdci, ako horizont a životný štýl, sa môžu stať tvorcami pokoja.“ 

Ježišov pokoj prijímame v tichej modlitbe, načúvaní jeho slova, v Eucharistii, sviatosti zmierenia. Ježiš ohlasoval pokoj tým, že všade, kam prichádzal, konal dobro. Neprestal konať dobro ani vtedy, keď ho nenávideli, mučili, zabili. Zlo ho nemohlo zastaviť. On pevne a pokojne kráčal vpred spojený s nebeským Otcom a konal dobro.

Skutky lásky sú skutkami pokoja. Denne sa nám ponúka tisíce možností. Konajme malé skutky s ešte väčšou láskou. Každý tam, kde sa nachádzame – doma, v práci, v škole, v plnení si povinností.

DSC02021Čakajú nás osamelí, smutní, sklamaní, zranení tak ako vysušená zem očakáva vodu. Boh sa im chce darovať prostredníctvom nás. Prijmime ho v modlitbe z Máriinho náručia.

Stojíme na prahu Nového roka a navzájom si prajeme pokoj, zdravie, lásku, požehnanie. Zvyčajne hovoríme: nový rok, nový život. Tento rok je navyše výnimočný tým, že je rokom milosrdenstva. Prijmime z Máriinho objatia Ježišov pokoj a zaplňme Nový rok skutkami milosrdenstva. Srdce nebeskej Matky bije pre celý svet. Chce, aby sme jej pomáhali. „Deti moje, pomôžte mi v mojom materinskom zápase o duše, modlite sa so mnou,“ povedala nám v jednom svojom posolstve.

Čakajú nás osamelí, smutní, sklamaní, zranení tak ako vysušená zem očakáva vodu. Boh sa im chce darovať prostredníctvom nás. Prijmime ho v modlitbe z Máriinho náručia. Takto môžeme rozumieť tomu, prečo nás volá: „Proste Ježiša, aby ste zakúsili znovuzrodenie sa v Bohu a stali sa svetlom, ktoré z vás bude vyžarovať. Takto sa stanete svedkami Božej prítomnosti pre každého človeka, ktorý žije v tme.“

Modlitba svätého Františka:

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja,                                

aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,                              

odpustenie, kde sa množia urážky,                                           

jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,                    

vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú,                        

svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia.

Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,                         

než aby mňa potešovali, skôr chápať iných,                              

než aby mňa chápali, skôr milovať iných,                                  

než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame,                                

len keď zabúdame na seba samých,                                       

len keď odpúšťame – dostáva sa                                              

nám odpustenia, len keď odumierame sebe –

povstávame k večnému životu. Amen.

 

 

 

 

 

Predchádzajúce

Prvá sobota v mesiaci

Ďalej

„I dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša“ (M.M.)