Buďte svedkami pokoja a lásky (o. Ljubo Kurtovič)

         Vidíme ako nás Panna Mária vo svojich posolstvách často pozýva vydávať svedectvo. Ježiš tiež pozýval svojich učeníkov, aby vydávali svedectvo. Povzbudzoval ich, hovoril im, že sa nemusia báť, ale majú sa radovať. Všetko, čo hovorili Písma sa malo uskutočniť: že Kristus bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych. Poučuje ich: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“

To bude úloha apoštolov. Budú ohlasovať Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie a hlásať, že skrze neho prišlo pokánie a odpustenie hriechov. Avšak Ježiš zdôrazňuje: „Vy ste toho svedkami“. To je to rozhodujúce – vydávanie svedectva. Apoštoli sa naozaj stali svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania a ohlasovateľmi spásy. Oni mohli svedčiť o tom, čo počuli a zažili. Apoštol Ján práve toto zdôrazňuje vo svojom Prvom liste: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života“ (1 Jn 1, 1-3). Apoštoli ohlasovali nie to, čo počuli od druhých alebo čo prečítali, ale to, čo sami videli.

 Ježišu chceli by sme, aby dnes v každom srdci zaznel tvoj pozdrav: „Pokoj vám!“.

Avšak apoštolom nestačilo len vidieť na vlastné oči. Ježiš im pripomína: „Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Musel na nich ešte zostúpiť Duch Svätý. Hoci boli očitými svedkami a mohli sa dotknúť zmŕtvychvstalého Ježiša, mohli – aj chceli – vložiť prst do jeho rany, ale aj napriek tomu apoštoli potrebovali silu Ducha Svätého, aby sa im otvorila myseľ a mohli chápať Písma a tajomstvo, ktoré je od vekov skryté u Boha. Niektorí to nazývajú kvalitatívnym skokom – až  po prijatí Ducha Svätého sa skúsenosť apoštolov pretvára na zmysluplnú vieru. Len skrze Ducha Svätého mohli pochopiť význam udalostí, ktorých boli svedkami.

V Medžugorí mnohí svojím spôsobom zažili zázračné Božie diela. Na vlastnom srdci a tele zakúsili Boží zásah. To, čo zažili im nemôže nikto ukradnúť ani ich nemôže nikto zneistiť, že Boh konal v ich živote. Aby sme mohli vydávať svedectvo potrebujeme silu Ducha Svätého. Panna Mária vo svojich posolstvách často pozývala k modlitbe k Duchu Svätému, Duchu Pravdy. Ona je nevesta Ducha Svätého. Tam, kde je Panna Mária, tam je Duch Svätý. Kde je Panna Mária, tam je svetlo a Božia milosť.

Tam, kde je Panna Mária, tam je Duch Svätý. Kde je Panna Mária, tam je svetlo a Božia milosť.

Druhým môžeme dať len to, čo máme. Môžeme dať len to, čo sme prijali od Boha, ktorý jediný je bohatý na všetky dary, po ktorých túžime. Cestou k prijatiu Božích darov je modlitba, ktorá otvára naše srdcia pre Božiu milosť. To, čo prijmeme od Boha si nemôžeme nechať pre seba. To nie je náš majetok. Pre lásku a milosť je prirodzené darovať sa, deliť sa. Čím viac niečo daruješ, tým viac sa to        rozmnožuje. Preto s vážnosťou        prijmime Máriine slová a pozvania, aby sme boli naplnení pokojom a láskou, po ktorej hladuje tento nepokojný svet, ktorý tak potrebuje Boha.

Modlitba

Ježišu, chceli by sme, aby si aj dnes vstúpil do nášho stredu, do našich komunít, do našich rodín, do našich národov, do našej vlasti, aby v každom srdci zaznel tvoj pozdrav: „Pokoj vám!“. Daruj pokoj vystrašeným srdciam. Daruj pokoj všetkým ľuďom, ktorí pociťujú úzkosť a strach. Daruj pokoj všetkým tým, ktorí pociťujú, že ich srdcia sa napĺňajú zatrpknutosťou a nenávisťou. Nedovoľ, aby si niečo negatívne, satanské našlo miesto v našom vnútri. O to prosíme teba, Pane Ježišu, ty si jediný, ktorý nám môžeš darovať pravý pokoj a radosť. O to ťa prosíme pre zásluhy našej nebeskej Matky, Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Amen.

Predchádzajúce

Vidieť všetko inak (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. jún 2017