Čas milosti a modlitby, čakania a darovania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Blahoslavená Panna Mária prichádza v tomto našom čase aj do našich dní. Povzbudzuje nás, aby darovaný čas neprešiel márne popri nás. Čas je ako prázdna nádoba, ktorá čaká na naplnenie dobrými skutkami. Známy je výrok sv. Augustína: „Ľudia hovoria, že časy sú dobré a časy sú zlé. V skutočnosti sme my tými časmi. Akí sme my, také budú aj časy.“

Pýtame sa: Prečo Boh stvoril čas? Načo musíme prežiť tento podivný život so všetkými jeho ťažkosťami a utrpeniami, hriechmi a zlyhaniami skôr ako sa nám otvorí brána do večnosti? Ak je Boh láska, ak je taký dobrý, prečo nám nedaroval všetko naraz? Prečo musí prejsť toľko času, predtým ako prídeme do cieľa?

Základnou víziou lásky je dávanie a prijímanie.

Samotný Boh žije mimo času, vo večnom teraz, v blaženosti šťastia, kde mu nič nechýba.

V našom živote sa všetko deje postupne, po častiach, v malých krokoch, ktoré musíme urobiť. Boh stvoril človeka nedokonalým nie preto, aby mu sťažil život, ale aby mu umožnil účasť na vlastnom trojjedinom živote. Vnútorný život troch Božských osôb pozostáva z večného vnútorného darovania a prijímania. To je plnosť, prameň a nekonečná hĺbka lásky, z ktorej sme aj my stvorení. Základnou víziou lásky je dávanie a prijímanie.

Časy Máriiných zjavení sú pre nás darom a milostivým časom. Je to čas, v ktorom nám Boh dáva šancu na rast.

Boh nám ponúka svoju lásku, na ktorú by sme mali v slobode odpovedať. On čaká na našu odpoveď. Čas je znakom Božej trpezlivosti.

Čas je ako prázdna nádoba, ktorá čaká na naplnenie dobrými skutkami.

Boh má v úcte naše postupy a podporuje náš rast, ak sa preň rozhodneme. Na túto cestu nám poslal Matku svojho Syna Ježiša, ktorá nás povzbudzuje k darovaniu tak ako sa ona sama darovala Bohu slovom, telom a celým životom.

Darujme seba Bohu, všetko to, čo sme a máme, aby sme to všetko premenené mohli od neho prijať.

Modlitba

Panna Mária, Kráľovná pokoja, ty nás pozývaš a povzbudzuješ, aby sme nezabudli a márne netratili čas, ktorý nám je darovaný. Aj ty si žila v čase, s nohami pevne na zemi a teraz k nám prichádzaš z večnosti, aby sme tento čas, ktorý žijeme naplnili dobrom a rozhodli sa pre dobro. Ďakujeme ti, že nás povzbudzuješ, aby sme sa nikdy nezriekli dobra, ktoré nakoniec vždy víťazí. Prosím ťa, veď nás, veď svojou materinskou rukou každého osobne, rodiny a spoločenstvá, a všetkých, ktorí sa utiekajú pod tvoju ochranu. Prihováraj sa za nás u svojho Syna, ty, ó Matka, pretože nikdy nebolo počuť, žeby si opustila tých, ktorí sa k tebe utiekajú svojimi modlitbami. Vypros nám, aby nám tento čas čakania a darovania neprešiel v povrchnostiach života. Ty, ktorá si plná milosti, pros za nás, aby sme sa oslobodili každej vlažnosti a priemernosti duchovného života. Nech nás láska tvojho Nepoškvrneného srdca pritiahne k tebe a skrze teba spoznáme Ježiša, nášho Spasiteľa. Amen.

Predchádzajúce

Nezriekajte sa dobra (Terézia Gažiová)

Ďalej

2013