Dar Ducha Svätého v modlitbe (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Potrebné je spomenúť si na predchádzajúce Máriine posolstvá, v ktorých nás pozýva k modlitbe k Duchu Svätému. V posolstve z 9. júna 1984, v ktorom Panna Mária hovorí: „…Modlite sa, aby vám Duch Svätý vnukol ducha modlitby, aby ste sa viac modlili.“  V posolstve z 9. mája 1985 hovorí: „Obráťte svoje srdcia k modlitbe a proste, aby sa Duch Svätý vylial na vás.“ V posolstve z 25. mája 1993 nám povedala: „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu tak, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás konať zázraky.“ V posolstve z 25. júla 1995 nám hovorí, akým spôsobom môžeme porozumieť jej zjaveniam: „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe, pretože len v modlitbe budete môcť pochopiť môj príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte obrátiť.“

         Tam, kde je Mária, je aj Duch Svätý. Ona je nevestou Ducha Svätého. Mocou Ducha Svätého počala Ježiša. Spolu s apoštolmi čakala na Ježišovo prisľúbenie, Ducha Svätého. Preto nám svetlo Ducha Svätého môže pomôcť spoznať Máriine posolstvá, ktoré prichádzajú z neba a uviesť ich do života. Preto nám aj v posolstve na výročie zjavení 25. júna 2002 hovorí: „Drahé deti! Dnes sa modlím za vás a s vami, aby vám Duch Svätý pomohol a zväčšil vašu vieru, aby ste ešte viac prijali posolstvá, ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste.“

 Príď, Duchu Stvoriteľ, urob si  príbytok v našom svete, v našich srdciach. Nauč nás pochopiť, že Boh je naše všetko, naše šťastie a radosť…

Vieme, že Cirkev vznikla na Turíce. Predtým existovala len skupina vystrašených a úplne stratených učeníkov, apoštolov. Zavreli sa v jednom dome v Jeruzaleme, modlili sa a na Ježišov príkaz čakali na prisľúbenie – nejakú tajomnú silu, ktorá ich pohne, povedie a oživí. Zrazu nastal šum, z neba zostúpila na všetkých prítomných zázračná moc v podobe horiacich jazykov, a tak ich vnútorne premenila, že sa nemohli spoznať. Vystrašení ľudia otvárajú dvere, vychádzajú do ulíc a hlásajú. Ľudia sa prekvapene pýtajú: „Kto sú títo? Čo to hlásajú, akí sú odvážni a k tomu ešte hovoria našimi jazykmi. To je nemožné.“ Bol to deň, keď si všetci ľudia na zemi rozumeli, deň prvých Spojených národov. Ako počúvali, pochopili, že hovoria o viere v Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľudí, ktorý otvára novú cestu k Bohu. Aj oni sami chcú ísť tou cestou, prijímajú Krista, vieru, krstia sa a pridávajú sa k apoštolom. Takto vzniká prvé spoločenstvo kresťanov – Cirkev, ktorá sa stane všeobecnou – katolíckou, a to znamená Cirkvou celého sveta, vierou všetkých ľudí, spoločenstvom  vykúpených.

Až po zoslaní Ducha Svätého, v jeho moci, sa apoštoli už viac neboja, nemajú strach vydávať svedectvo a pre Ježiša položiť svoj život. Do príchodu Ducha Svätého boli v strachu, bez sily, zatvorení v sebe, bez života. Počúvnime Máriin hlas, aby moc a sila Ducha Svätého oživili našu vieru a darovali nám život v hojnosti.

Modlitba:

Panna Mária, Nevesta Ducha Svätého, naša matka, modli sa s nami i za nás tak, ako si sa modlila s apoštolmi, vytrvalo a jednomyseľne, až do okamihu, kým Boh neodpovedal na vaše modlitby. Ďakujeme ti, že nás povzbudzuješ, aby sme sa nikdy nevzdali. Ďakujeme ti, že sa nás nevzdáš, ale nás deň čo deň povzbudzuješ k viere v Boha, od ktorého pochádza všetko dobro.

Príď, Duchu Svätý, do našich miest, dedín, do našich domovov, do našich rodín, do našich pohľadov, do našich sŕdc. Príď, Duchu Stvoriteľ, urob si príbytok v našom svete, v našich srdciach. Nauč nás pochopiť, že Boh je naše všetko, naše šťastie a radosť, že len v ňom je naša súčasnosť i budúcnosť, naša večnosť. Príď k nám a premeň nás, obráť nás, spas nás, zmier nás, posväť nás. Nauč nás byť úplne Kristovými, úplne tvojimi, úplne Božími, o to ťa prosíme na príhovor a prostredníctvo, pod vedením a ochranou Nepoškvrnenej Panny, tvojej prečistej Nevesty, Ježišovej a našej Matky Márie, Kráľovnej pokoja! AMEN. 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Predchádzajúce

Stvorení pre nebo (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. február 2018