Darček Panne Márii k 100.výročiu jej zjavení vo Fatime

10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: „Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.“

Panna Mária nás vo svojich zjaveniach vo Fatime pozvala zasväcovať jej prvé soboty v mesiaci za odčinenie hriechov celého ľudstva a obetovať tento deň za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Pozvala nás k osobnému obráteniu a zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

V tento deň nás Panna Mária pozýva:

  • Vyspovedať sa
  • Zúčastniť sa svätej omše a ísť na sv. prijímanie
  • Pomodliť sa ruženec
  • Stráviť 15 min. rozjímaním nad jedným tajomstvom zo sv. ruženca

Úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie má prenikať nielen sviatosť zmierenia, ale aj všetky ostatné prvky pobožnosti prvých sobôt.

Je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

  1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
  2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej
  3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
  4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
  5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny
  1. 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, 13. máj 2017.

Urobme Panne Márii darček k výročiu jej zjavení vo Fatime. Pozývame Vás v jubilejnom roku fatimských zjavení potešiť Ježišovo Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s horlivosťou konať fatimské soboty od januára až do mája a nezabudnúť pri tom na úmysel. Máme veľa problémov, ťažkostí, ktoré by sme chceli zverovať Panne Márii, ale Ježiš túži v ten deň, aby sme potešovali Pannu Máriu a všetko obetovali na úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

5 prvých sobôt: 7. január, 4. február, 4. marec, 1. apríl, 6. máj.

V Medžugorí budeme v tieto dni vystupovať na Podbrdo a modliť sa za uskutočnenie Máriiných plánov, za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca a za uskutočnenie plánov pokoja. V modlitbe budeme odovzdávať Panne Márii všetkých vás, vaše prosby, modlitbové skupiny a ich potreby, kňazov, Svätého Otca, Cirkev, všetkých, ktorí sú spojení s Medžugorím i celý svet.

Modlitbové skupiny vo svojich farnostiach v tieto dni môžu zorganizovať modlitbové stretnutie, pomodliť sa aspoň 5 desiatkov ruženca, aspoň 15 minút rozjímať nad tajomstvami, zúčastniť sa sv. omše, prijať Eucharistiu a vzbudiť si úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Ráno, keď sa zobudíš, zasväť celý deň, seba, svoju rodinu, krajinu, celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a všetko, čo sa bude v ten deň odohrávať a všetko, čo budeš robiť a zvlášť to, k čomu nás Panna Mária v tento deň pozvala (spoveď, sv. omša, sv. prijímanie, ruženec a rozjímanie) obetuj za uskutočnenie jej plánov pokoja a víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Predchádzajúce

Prinášam vám môjho Syna Ježiša (M.M.)

Ďalej

2% z dane pre Svetlo Máriino