Duch Svätý mení naše životy (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2020
„Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život všetkých vás. Vo svojich srdciach, deti moje, viete, čo je potrebné meniť: vráťte sa k Bohu a jeho prikázaniam, aby Duch Svätý premenil vaše životy a tvárnosť tejto zeme, ktorá potrebuje obnovu v Duchu. Deti moje, buďte modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia, buďte radosťou pre všetkých, ktorí nevidia východisko, buďte nositeľmi svetla v tme tohoto nepokojného času. Modlite sa a proste o pomoc i ochranu svätých, aby ste aj vy mohli túžiť po nebi a nebeských veciach. Ja som s vami a všetkých vás chránim a žehnám svojim materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

DUCH SVÄTÝ MENÍ NAŠE ŽIVOTY

Pripomeňme si len niektoré posolstvá Panny Márie, v ktorých nás pozýva k modlitbe k Duchu Svätému: „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu, aby Duch Svätý vo vás i skrze vás začal konať zázraky“ (25. máj 1993). „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe, pretože len v modlitbe budete môcť pochopiť môj príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte obrátiť“ (25. júl 1995). „Drahé deti! Dnes sa modlím za vás a s vami, aby vám Duch Svätý pomohol a zväčšil vašu vieru, aby ste ešte viac prijali posolstvá, ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste“ (25. jún 2002). „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich rodinách. Modlitbou a čítaním Svätého písma nech vojde do vašich rodín Duch Svätý, ktorý vás obnoví“ (25. apríl 2005).            

Panna Mária zakúsila obdivuhodnú moc a všemohúcnosť Ducha Svätého, preto z hĺbky svojho materinského srdca chce a túži aj po našom obrátení a premene na nový život. Cirkevní otcovia nazývajú Máriu sacrarium Spiritus Sancti (svätyňa Ducha Svätého).Od stredoveku vzývame Máriu ako nevestu Ducha Svätého. Duch Svätý je dar Otca i Syna. Boh chce darovať seba svojmu stvorenstvu koľko len môže. Tým darom je samotný Duch Svätý.       

V dejinách ľudstva existuje len jedno ľudské stvorenie, ktoré mohlo v plnosti prijať tento dar najvyššieho Boha. Tým stvorením je Mária, v ktorej Boh nenašiel žiadnu prekážku. Mária bola úplne oddaná Božej vôli a vnuknutiam. Všetky Máriine myšlienky, slová a skutky sú viac myšlienkami, slovami a skutkami Ducha Svätého ako jej vlastné.           

Mária je vo svete viditeľnou prítomnosťou Ducha Svätého. Kde je Mária, tam je Duch Svätý. Duch Svätý je tam na zemi, kde je Mária. Mária bola prítomná medzi apoštolmi, keď Duch Svätý zostúpil na nich v podobe ohnivých jazykov. Cirkevné umenie ju vždy zobrazuje v strede, akoby naznačovalo, že ohnivé jazyky Ducha Svätého sa šíria na druhých iba na jej príhovor.          

Ako hovorí sv. Augustín: „Svet bol nehodným bezprostredne prijať z Otcových rúk Božieho Syna, daroval ho teda Márii, aby ho svet mohol prijať cez ňu“. Tak ako skrze Máriu poslal Ježiša Krista, tak aj dnes Kristus prichádza k ľuďom skrze ňu. Preto je Mária najlepším modelom sprostredkovania medzi nami a Duchom Svätým. Je nemožné prísť k Duchu Svätému a vynechať z toho Máriu. Ako z Ducha Svätého počala Ježiša, tak určitým spôsobom každá jej myšlienka i skutok boli počaté na podnet Ducha Svätého. A práve v tomto máme Máriu napodobňovať. To čo sa udialo v Máriinom srdci a živote skrze Ducha Svätého, sa môže stať aj v srdci každého jedného z nás.           

Nech nás Panna Mária, nevesta Ducha Svätého, vedie k obráteniu a premene nášho srdca, aby sme skrze Máriu zakúsili nový život v Bohu.         

 Modlitba:
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava. Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  (pápež František)

 

Predchádzajúce

Svätý plameň (páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Duch Svätý premieňa