Eucharistická poklona v deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)

Mária nás pozýva žiť o chlebe a vode. Najhlbším zmyslom tohto života o chlebe a vode je príprava na stretnutie s Ježišom v Eucharistii. Prvé stretnutie sa udeje vo svätom prijímaní počas svätej omše alebo mimo nej, ale poklona v Máriinej škole je veľmi dôležitý čas na stretnutie s Ježišom. Mária v posolstvách hovorila o poklone:

„Aj dnes večer som vám, drahé deti, zvlášť povďačná, že ste tu. Neustále sa klaňajte prevelebnej Sviatosti oltárnej! Keď sa veriaci klaňajú, vždy som pri nich. Získavajú vtedy zvláštne milosti“ (15. marca 1984).

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste si zamilovali Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Uctievajte ju, milé deti, vo svojich farnostiach, a tak budete spojení s celým svetom. Ježiš sa stane vaším priateľom, a vy nebudete o ňom hovoriť ako o niekom, ktorého sotva poznáte. Jednota s ním vám bude radosťou a vy sa stanete svedkami Ježišovej lásky, ktorú má pre každé stvorenie. Milé deti, keď sa klaniate Ježišovi, ste aj blízko pri mne. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25. septembra 1995)

 Ježiš hovoril o chlebe, napokon vzal chlieb a povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás!“ a vzal kalich a povedal: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás!“ Všetko, čo povedal o chlebe, ako aj rozmnoženie chleba, bolo prípravou na Eucharistiu. Mária nechce nič iné, len nás priviesť k nebeskému chlebu, aby sme žili o chlebe. Preto je poklona v deň pôstu veľmi dôležitou časťou programu modlitebného týždňa s pôstom a účastníci pôstu sa klaňajú deň i noc. Skúsenosti účastníka potvrdzujú dôležitosť chvíle, keď v noci zostávame sami s Ježišom pri poklone.

 (Ak je možné, najprv sa zaspieva eucharistická pieseň, ktorá nás upokojí a uvedie k poklone…)

 – Ježišu, klaniam sa ti. Verím, že si pravý Boh a pravý človek ukrytý v tejto posvätnej hostii, lebo si povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás!“ Dnes, v deň pôstu a modlitby, môjho dňa života o chlebe, chcem sa pokloniť tebe, nebeskému chlebu. Prosím ťa, odstráň odo mňa všetko, čo mi prekáža, aby som sa s tebou stretol v tejto hostii, aby som sa stretol so živým a pravým Bohom, Emanuelom, Bohom, ktorý sa rozhodol takto jednoducho byť s nami. Aj ja sa v tomto okamihu rozhodujem byť s tebou. Upokoj moje myšlienky, pocity, uprav moje túžby a daj, aby som sa teraz pred tebou celkom upokojil.

(Chvíľu zostanem mlčky…)

 (Ak je nás viac, zaspievame pieseň po každom odmlčaní sa…)

 –    Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, a ďakujem ti za slová: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť…  Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba…“ (Jn 6, 35 – 41). Ježišu, dnes, v deň, keď žijem o chlebe, prosím ťa: otvor mi srdce a daj, aby som pochopil tvoju lásku, ktorú nám preukazuješ tým, že si sa stal chlebom pre nás. Prebuď dnes vo mne nesmierny hlad po tebe, po chlebe života, prebuď vo mne hlad po tvojom slove, po tvojej láske.

 (Odmlčím sa a svojimi slovami pokračujem v rozhovore s Ježišom…)

 –    Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, ty si chlieb z neba pre môj život a život sveta, ďakujem ti, že ma tak miluješ, že si sa stal chlebom môjho života. Mária, tvoja matka, ma vyzýva, aby som ťa miloval. Dnes, keď žijem o chlebe, daj mi milosť, aby ťa moje srdce veľmi milovalo, aby si odteraz bol prvý v mojich myšlienkach, slovách i v každom mojom skutku. Daj mi milosť, aby mi nebolo ťažko odpúšťať, milovať, byť milosrdný. Osobitne ťa prosím: daj mi milosť, aby som bez strachu prijal cestu chleba a mohol povedať ako ty: „Toto je moje telo pre vás,“ aby som mohol povedať v rodine, v spoločenstve, v národe i každému: „Hľa, som na stole života pred vami ako dobrý chlieb, láska, nádej, milosrdenstvo, odpúšťanie, prijímajte ma a pocítite Božiu lásku, milosrdenstvo, odpúšťanie, dobrotu.“

 (Odmlčím sa a modlím sa, dovolím, aby sa ma zmocnila Ježišova láska…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, a ďakujem ti, že si ako zrno prijal umieranie, aby sa z tvojej smrti zrodil nový život. Teraz ti obetujem plevy, ktoré sa votreli do môjho života, moje myšlienky, plány, slová a skutky, obetujem ti svoju pýchu, sebectvo, závisť, žiarlivosť, závislosť na materiálnych veciach i všetky moje zlozvyky, ktoré nedovolia, aby som bol chlebom života pre iných, obetujem ti všetko, čo robí môj život trpkým a trápnym, neznesiteľným pre iných. Vďaka ti, že mi pošleš silu svojho Ducha, budem slobodný a budem milovať ako ty.

(Odmlč sa, zver Ježišovi všetko, čo nachádzaš vo svojom živote a nie je to podľa Božej vôle, aj čo ti prekáža, aby si bol chlebom pre iných…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, a ďakujem ti, že si počas pôstu na púšti nepodľahol diablovi. Kým si sa postil, diabol prišiel k tebe a povedal: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ Ty si mu odvetil: „Napísané je: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe, aby si oslobodil moje srdce od každej žiadostivosti a závislosti na materiálnych veciach, od nemiernosti v jedení a pití, aby som v slobode srdca v každej situácii pochopil, že nežijem iba z chleba a z materiálnych vecí, prekonal nástrahy a začal žiť a sýtiť sa Božím slovom.

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe aj za všetkých, ktorí zabudli, že pre život je potrebné tvoje slovo ako potrava, a dopustili, aby ich srdce ovládla žiadostivosť a chamtivosť, a svojím správaním neustále vyvolávajú spory a neporiadok, správajú sa nespravodlivo a nespravodlivo získavajú materiálne dobrá.

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe aj za všetkých bohatých ľudí, ktorí svoj život celkom oddali materiálnym veciam: pôžitkom, rozvratu, bezuzdnosti a rozkoši, okrádajú pracovníkov a nedelia sa so svojimi chudobnými bratmi. Nech každý z nás môže povedať: „Nežijem iba z chleba, potrebujem aj Božie slovo,“ a podľa toho aj môže žiť.

(Mlčky obetuj Pánovi svoje závislosti a všetko, čo ti pôsobí úzkosť i všetku nenásytnosť medzi ľuďmi, a modli sa…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, živý v chlebe, a ďakujem ti, lebo si v pôste a modlitbe na púšti preukázal úplnú poslušnosť Otcovi, nechcel si Otca pokúšať, keď ťa diabol vzal do svätého mesta, postavil na vrchol chrámu a vravel ti: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ,Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.´“ Ďakujem ti za odpoveď: „Ale je aj napísané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.´“

Obetujem ti tento deň života o chlebe v modlitbe ako náhradu za všetky situácie v mojom živote, keď som sa neodovzdal do Otcovej vôle, keď ma moja pýcha, sebectvo, odpor proti Otcovej vôli a strach pred jeho vôľou odviedli na zlé cesty, keď  som nasledoval diabolské vnuknutie a pokúšal Otca. Nech dnes do môjho srdca vojde duch úplnej odovzdanosti a poslušnosti, svetla a pravdy, aby som vždy a hneď spoznal diabolské zvody a mocou tvojho Ducha ich porazil a zahnal.

Odovzdaný do Otcovej vôle ti obetujem, Ježišu, všetkých, ktorí sa vyšplhali na vrchol svojej pýchy, sebectva a bezbožnosti, nevidia teba ani ľudí okolo seba. Obetujem ti aj tých, čo zišli do hlbín ľudského zla a hriechu, ničia sa, vedú život nedôstojný človeka, Božieho dieťaťa. Daj im silu, aby nepokúšali Pána Pánov, ale odovzdane mu slúžili.

(Znova sa odmlč a vyjav Ježišovi svoju osobnú situáciu, odovzdaj mu svoje srdce a modli sa za ľudí okolo seba…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, a ďakujem ti, že si tak miloval Otca a bol mu oddaný. Dokázal si to pri treťom pokušení počas pôstu a modlitby v púšti, keď ti diabol ukázal z vysokého vrchu všetky kráľovstvá tohto sveta a ich slávu a vravel: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Ďakujem ti za odpoveď a za tvoj postoj: „Odíď, satan, lebo je písané: ,Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť!´“

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe, aby si mi očistil srdce a s Otcom v Duchu Svätom zaujal prvé miesto v ňom. Dnes sa celkom rozhodujem pre teba s Otcom v Duchu Svätom a zriekam sa všetkých lživých bohov, ktorým som sa niekedy klaňal, a vecí, ktorým som často oddával svoje srdce. Ty si môj Boh a Pán, zriekam sa všetkého pozemského a v tvojom mene hovorím diablovi tvoje slová: „Odstúp, satan, z mojich myšlienok, pocitov, rozhodnutí, správania. V mene Ježiša, môjho Pána, ktorému teraz odovzdávam prvé miesto vo svojom živote, zriekam sa teba, diabol, aj každého tvojho skutku, každej tvojej lži a celým srdcom chcem milovať Pána a klaňať sa mu.“

(Zostaň potichu v Pánovi a konkrétne sa zriekni v Ježišovom mene všetkého, čo je teraz na prvom mieste v tvojich myšlienkach, slovách, skutkoch…)

Obetujem ti, Ježišu, aj svoju rodinu (uveď po mene členov rodiny). Mocou pôstu a modlitby daj im silu, aby sa odriekli diabla a jeho skutkov a v slobode srdca mohli teba, Ježišu, milovať a len tebe slúžiť.

Obetujem ti aj všetkých zodpovedných v Cirkvi a vo svete, všetkých, ktorí sa sklonili pred mocou tohto sveta, pred jeho pôžitkom a bohatstvom, všetkých, čo si vybrali diabla, klaňajú sa mu a slúžia mu, všetkých, ktorí sú posadnutí diablom, ktorí sa zaoberajú okultizmom, špiritizmom, všetky slobodomurárske a satanské sekty. Ježišu, ty si Pán. Silou aj mocou, ktorú ti dal Otec, odožeň diabla a osloboď od jeho vplyvu všetkých ľudí, Cirkev, svet, celú prírodu, aby sa všetko podrobilo Otcovi podľa teba v Duchu Svätom, aby sa každé koleno poklonilo Otcovi podľa teba v Duchu Svätom a nech každý jazyk volá: „Sláva tebe Ježišu, Syn Boží, v Duchu Svätom.“

(Odmlč sa a celkom konkrétne sa modli za ľudí, ktorých poznáš, za cirkevných hodnostárov, za politikov a vôbec za zodpovedných…)

Požehnanie:

– Ježišu, živý v tejto hostii, ďakujem ti za tvoju prítomnosť. Požehnaj ma a posilni na ceste pokoja, daj mi milosť, aby som aj ja žil z teba, chleba života, a stal sa chlebom dobrotivosti, lásky a milosrdenstva pre iných. Vďaka ti za tvoju lásku k chorým a nevládnym. Uzdrav mi dušu i telo, uzdrav všetkých chorých a nevládnych. Osobitne ťa prosím v deň života o chlebe v modlitbe za duchovné uzdravenie všetkých ľudí: uzdrav vieru, lásku a nádej. Buď v každom srdci na prvom mieste.

Požehnaj rodiny, spoločenstvá, Cirkev a svet, aby sme boli spolu ľudom, ktorý nežije iba z hmotného chleba, ale z každého slova, ktoré prichádza z tvojich úst. Osloboď svet od diabla a jeho účinkovania, aby sme mohli žiť v pokoji. Tak nech sa stane. Amen.

Predchádzajúce

Svedectvá z 8. Medzinárodnej duchovnej obnovy pre ľudí s hendikepom

Ďalej

Buďte mojimi vystretými rukami (Terezia Gaziova)