Hľadajte Boha v prírode (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pripomeňme si niektoré Máriine posolstvá, ktoré sú podobné posolstvu, ktoré nám dala tento mesiac: „Vidíte, deti moje, ako sa príroda otvára a dáva život i plod, tak vás aj ja pozývam na život s Bohom a úplne odovzdanie sa mu. Boh vás chce spasiť a posiela vám posolstvá cez ľudí, prírodu a mnohé veci, ktoré vám môžu len pomôcť pochopiť, že potrebujete zmeniť smer svojho života…

Dnes vás pozývam, aby ste prebudili svoje srdcia pre lásku. Choďte do prírody a pozerajte ako sa príroda prebúdza a to vám pomôže otvoriť vaše srdcia pre lásku Boha Stvoriteľa… Dnes vás pozývam, aby ste išli do prírody, pretože tam stretnete Boha Stvoriteľa…“

Boh ako náš Otec k nám prehovára rôznymi spôsobmi. Hovorí k nám skrze svoje slovo, cez udalosti života, cez druhých ľudí, aj cez prírodu, ako nám to pripomína Panna Mária.

Všetko okolo nás akoby hovorilo, že musí byť niekto, kto všetko naplánoval a má všetko pod kontrolou. Musí existovať pevná ruka, myseľ, ktorá utkala také pevné zákony prírody. Musí existovať niekto, kto tak umelecky stvoril kvety a premyslene stvoril trávy i zvieratá, mužov i ženy, smäd i vodu, hlad i jedlo, pľúca i zrak, oči i svetlo, uši i hlas, slovo i rozum, nohy i cesty, krídla i vietor, lode i more.

Všetko sa hýbe s dokonalou presnosťou. Preto sa človek môže spoľahnúť na znaky a zákony prírody. Ak by sa tieto zákony narušili, nastal by veľký chaos. Všetko nás vedie k tomu, že zákony prírody stvorila niečia ruka a dala zmysel všetkému. Nič nie je náhodné, ako ani žiaden človek tu na zemi nie je náhodne.

…spoliehajúc sa na Boha sme schopní prinášať život, ktorý v nás môže Boh obnoviť a urobiť nás účastníkmi novosti, ktorú nám priniesol Pán…

Kresťanstvo verí, že sú všetky stvorenia v Bohu a že je Boh vo všetkých stvoreniach: „Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom… on dáva všetkým život, dych a všetko… hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme…“ (Sk 17, 24. 25b.27b.28.).

Keďže je všetko v Bohu a Boh vo všetkom a všetkých, všetky stvorenia sú Boží svedkovia, zrkadlo Božej prítomnosti, jeho stopy, znaky, symboly. Keď človek s týmto poznaním a s takouto vierou slávi Boha, slávi ho so všetkými stvoreniami. Boha neslávi len človek, ale aj každé stvorenie: „Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela“ (Ž 145, 10). „Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk“ (Ž 19, 1).

Svätý Bonaventúra zapísal: „Kto nie je prežiarený žiarou stvorených vecí, je slepý; koho neprebúdza hlasné pozvanie prírody, je hluchý; kto udivený zázrakom prírody nechváli Boha, je nemý; koho tieto znaky vo svete nevedú k Bohu, je hlúpy. Preto otvor svoje oči, nakloň im svoje duchovné ucho, rozviaž jazyk a otvor svoje srdce, aby si vo všetkých stvoreniach odkryl svojho Boha, aby si ho počul, chválil a miloval… aby sa celý svet nepostavil proti tebe“ (Bonaventura, Itinerarium, I, 15; Opera Omnia, 229.).

Vypros nám vieru, že je možné priniesť nový život ako ho prinášajú rastliny na jar po zime. Ďakujeme ti, že nás povzbudzuješ k viere v nový život a nie v smrť…

Keď človek stratí bázeň voči prírode hrozí nebezpečenstvo, že sa príroda vzbúri proti človeku. Aj dnes je človek v nebezpečenstve, pretože chce byť pánom prírody. Chce zmeniť tak pevné zákonitosti prírody. Preto nás Panna Mária ako matka upozorňuje, aby sme sa učili od prírody, ktorá túži po novom živote, ktorá bojuje proti smrti, len aby priniesla nový život. Aj my spoliehajúc sa na Boha sme schopní prinášať život, ktorý v nás môže Boh obnoviť a urobiť nás účastníkmi novosti, ktorú nám priniesol Pán. Otvorme sa tejto novosti života, aby sme prežili obrátenie srdca, ku ktorému nás ako matka vedie Panna Mária.

Modlitba

Panna Mária, ty nás v tomto milostivom pôstnom čase pozývaš k obráteniu a premene srdca. Uvedomujeme si, že potrebujeme neustálu premenu a obrátenie. Často sa unavíme potkýnajúc sa na tejto pozemskej púti. Podpor nás, povzbuď nás, ty, ktorá si ostala verná až do konca, ty, ktorá si blahoslavená, pretože si verila aj vtedy, keď to bolo najťažšie. Pozývaš nás, aby sme očami viery pozorovali svet a všetko stvorené a učili sa od prírody, ktorá nás obklopuje, aby sme pochopili, že je možné rozkvitnúť novým životom aj vtedy, keď sa nám zdá, že všetko vyschlo a zvädlo. Vypros nám vieru, že je možné priniesť nový život ako ho prinášajú rastliny na jar po zime. Ďakujeme ti, že nás povzbudzuješ k viere v nový život a nie v smrť. Ďakujeme ti, že ostávaš s nami, že si s nami trpezlivá. Amen. 

Predchádzajúce

Toto je milostivý čas (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.3.2019 (Terka Gažiová)