Hľadajte pokoj (Terézia Gažiová)

Stvorení sme s hlbokou túžbou po pokoji, ktorá preniká všetko čo robíme, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Stále hľadáme pokoj, no často na nesprávnych miestach, vo falošných veciach. Tak veľa človek robí preto, aby sa uspokojil a bol šťastný. Alkoholik pije preto, aby sa uspokojil, niekto veľa je, aby sa uspokojil, niekto veľa nakupuje, niekto je agresívny, aby sa uspokojil. Takýto pokoj trvá krátko. Moderný človek hľadá pokoj na „Googli“. Kráľovná pokoja nám neúnavne opakuje, že pokoj sa hľadá na kolenách. Pokoj nášho srdca sa nachádza v jej náručí, je to jej Syn, s ktorým prichádza a vedie nás k nemu.

„Ježiš je Kráľ pokoja a iba on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte; Ježiš prišiel na zem, aby vám daroval pokoj, bez rozdielu kto ste a kým ste.“

Hľadať pokoj – znamená hľadať Ježiša.

V Evanjeliách čítame o tom, ako nás Ježiš učí o svojom kráľovstve, ktoré nie je z tohoto sveta. Jeho kráľovstvo pokoja má úplne opačnú logiku ako ľudské kráľovstvá.  Prichádza v pokore. Pokoj máme vtedy, keď nám srdce nič nevyčíta. Panna Mária nás pozýva k svätej spovedi. „Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Deti moje, nemôžete mať pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom. Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku.“

Advent je milostivý čas prípravy na príchod Kráľa pokoja. Pán intenzívnejšie klope na dvere nášho srdca. Prihovára sa nám i Máriiným hlasom – „On môj Syn, váš brat, vás skrze mňa pozýva k obráteniu, pretože bez neho nemáte budúcnosť ani život večný.“

Obrátenie v Máriinej škole znamená jednoducho zanechať hriech a ponáhľať sa robiť dobré skutky. Opakuje nám: „Deti moje, život je krátky; využite tento čas, aby ste robili dobro.” „Pozývam vás, aby ste boli mojimi apoštolmi svetla, ktorí svetom budú šíriť lásku a milosrdenstvo. Deti moje, váš život je len okamih k večnému životu. A keď prídete pred môjho Syna, on vo vašich srdciach uvidí, koľko ste mali lásky.“

Kráľovná pokoja nám neúnavne opakuje, že pokoj sa hľadá na kolenách.

Hľadať pokoj – znamená hľadať Ježiša. Nájdeme ho v blížnych. To je kráľovská cesta priamo do neba. „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. ‘Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 34-40).

Prosme Kráľovnú pokoja, aby nám pomáhala vytrvať v dobre až do nášho osobného stretnutia s ním.

Modlitba:

Mária,  ty nám hovoríš: Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske. Matka, zaodej nás svojou pokorou, nežnosťou, materinskou láskou, pomáhaj nám rásť pod tvojim vedením. Chceme sa ti podobať, premieňaj nás, urob nás takými akými nás chceš vidieť vo svojich plánoch pokoja. Znovu ti celým srdcom opakujeme: „Totus Tuus“ – aby mohlo tvoje srdce víťaziť. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Pôst a vďačnosť. (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Bez Boha nemáte budúcnosti (páter Ljubo Kurtovič, OFM)