„Jedno srdce, jedna duša…“

V Biblii čítame o živote prvých kresťanov: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť…“ (Sk, 4-32-33).

Už v tých časoch existovali ľudia, ktorí podľa príkladu apoštolov, posväcovali svoj život hlásaniu Božieho slova, slúženiu a pomoci núdznym, životu v jednoduchosti, jednote a bratskej láske. Tí, ktorí vedome zanechali všetko: svoj majetok, predošlý spôsob života a nasledovali Ježiša.

Svätí Dominik, Benedikt, František Assiský, Terézia od Dieťaťa Ježiš, Ignác Loyolský, matka Tereza, páter Pio… Môžeme si predstaviť život Cirkvi a celého ľudstva bez týchto ľudí? Spája ich nielen to, že sa stali svätými, ale aj to, že všetci zasvätili svoj život Bohu a prežili ho v mníšskych rádoch, komunitách.

Každá rehoľná rodina má svoju charizmu a misiu, má svoju jedinečnú odpoveď Bohu na potreby sveta. Vďaka nim môžeme vidieť ako Duch Svätý koná v celej histórii ľudstva ukazujúc na príklad toho ako kráčať cestou svätosti v konkrétnom čase.

Aj v súčasnosti je medzi nami toľko bratov a sestier, ktorí „zanechali všetko“ a nasledujú hlas svojho dobrého Pastiera.

Chceme ďakovať Pánovi za každého z nich. Tento mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe ruženca, nech sú v našich modlitbách tak ako sme my prítomní v ich modlitbách. J

„Pozývam vás, aby ste všetkých pozvali k modlitbe ruženca. Ružencom vyhráte nad všetkými neúspechmi, ktoré chce satan spôsobiť v Katolíckej cirkvi! Modlite sa ruženec všetci kňazi! Zasväťte čas modlitbe ruženca!“

25. Júna 1985

 

Predchádzajúce

Modlitbou a pôstom Boh môže zastaviť aj zlo neplodnosti

Ďalej

Zasvätený život očami detí…