Ježiš je cesta, pravda a život (Terézia Gažiová)

Medzi prvými slovami, ktoré Panna Mária odovzdala prostredníctvom vizionárov celému svetu boli i tieto: „Prišla som, aby som vám povedala, že Boh existuje, prichádzam, lebo ma posiela nebeský Otec.“ Vôľa nebeského Otca je, aby sme všetci boli spasení. Ježiš pri svojom príchode na tento svet povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 10, 7). Mária sa zjavuje na rôznych miestach vo svete, aby nám pomohla žiť to, čo nás učí Ježiš – žiť vôľu nebeského Otca. Ona nehovorí nič nové, materinským srdcom nám opakuje Ježišove učenie.

Tak jednoducho a hlboko nám i dnes opakuje dôležitú pravdu – bez modlitby nemôžete žiť. Všetko, čo potrebujeme pre život môžeme prijať v modlitbe. Každá prijatá milosť je Božou odpoveďou v modlitbe. „Modlitba je život; modlitba je to, po čom ľudské srdce túži; nech bude pre vás modlitba ako vzduch, ktorý dýchate,“ hovorí nám vo svojich posolstvách. Modlitba srdcom je úplné odovzdanie sa do Božej vôle.

Iba Ježiš mohol povedať: „Ja vždy robím, čo sa páči jemu“(Jn 8, 29). Dokonca i počas svojej smrteľnej úzkosti úplne súhlasí s vôľou Otca: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22, 42).

Ježiš pozná našu slabú vôľu, naklonenú k zlu. Učí nás modlitbu „Otče náš, ktorý si nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje.“ Možno nám zovšednela a modlíme sa ju povrchne alebo sme ešte stále neodkryli silu tejto modlitby odovzdania. Preto nám Ježišova matka opakuje: „Deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a k jeho prikázaniam, aby ste mohli celým svojim srdcom povedať: ako na nebi, tak nech je i na zemi.“

001Keď sa modlíme „buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi“, prijímame to najlepšie – Božiu vôľu, ktorá je naším pokojom. Táto modlitba je ako zázračný kľúč, ktorý otvára Otcovo srdce. Apoštol Ján hovorí: „V ňom máme istotu, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A keď vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že už máme, o čo sme ho žiadali“ (1Jn 5, 14-15).

„Modliť sa: „buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“, znamená dovoliť konať Pánovi. Vtedy zasahuje on vo svojej všemohúcnosti…“

Často chceme, aby sa Božia vôľa prispôsobila našej. Chceme, aby Boh konal podľa našich predstáv. Organizujeme si svoj život, životy druhých ako sa nám páči bez toho, aby sme sa spýtali čo si o tom myslí Pán. Vyberáme si cestu pýchy a svojich rozhodnutí bez Boha. Keď nám je ťažko, prosíme, aby nás Pán oslobodil od utrpenia, máme svoje plány a svoju vôľu. Modliť sa: „buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“, znamená dovoliť konať Pánovi. Vtedy zasahuje on vo svojej všemohúcnosti a pred nami sa i v tej najkomplikovanejšej situácii zjaví taká možnosť riešenia, akú sme si vôbec nepredstavovali.

V jednom posolstve nám Mária povedala: „Drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na pomoc nie podľa vašich želaní, ale zo svojej lásky.“ Odovzdať sa Bohu napriek všetkému, znamená vydať sa na cestu tým spôsobom, ktorý by nás možno nikdy nenapadol. Na ceste odovzdanosti do Božej vôle zažívame veľa  prekvapení.

„Deti moje, vy ste slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Vidíte, kam vás chce satan priviesť – do hriechu a otroctva; Nenechajte sa satanom zlákať materiálnymi vecami, rozhodnite sa pre Boha, ktorý je sloboda a láska. Zvoľte si život, a nie smrť duše.“ 

V týchto slovách nebeskej Matky nám odznieva upozornenie i výzva zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Mojžišom. „Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie“ (Dt 30,15). Rozhodnutie sa pre Boha alebo proti nemu je rozhodnutie na život a na smrť. Máriino srdce bije starostlivo pre každého z nás. Svojim materinským srdcom bdie nad každým našim krokom. V modlitbe nám našepkáva, aby sme si vybrali život a nie smrť duše. Nenúti nás, iba pozýva. I ona, ako nám povedala vo svojich posolstvách, sa skláňa pred našou slobodou ako Boh.

Poslúchnime jej volanie: „Nezabúdajte, deti moje, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou; vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život.“

Modlitba:

Mária, úplne odovzdaná do Božej vôle, celým svojim bytím sa vraciame  k tvojmu srdcu. S tebou si vyberáme Boha a život duše. Modli sa s nami, pomáhaj nám vytrvalo v modlitbe rozlišovať Božiu vôľu. Daruj nám tvoju pokoru. V tvojom srdci sa modlíme: „ako na nebi, tak nech je i na zemi“. Amen.

 

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Bez modlitby nemôžete žiť (M.M.)