Ježiš vám dáva svoj pokoj (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Prvá Vianočná pieseň, ktorá vítala Ježišovo narodenie nepochádza od človeka ale od anjela: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Táto pieseň nám hovorí o čom sú Vianoce. Táto pieseň obsahuje slovo Pokoj, ktoré sa dotýka človeka. Biblické slovo Šalom, ktoré prekladáme ako Pokoj, znamená ako sa človek v skutočnosti má. Tiež spásu – svet, v ktorom vládne dôvera, v ktorom niet strachu ani nedostatku, neúprimnosti ani klamstva. Pokoj je cieľom Vianoc.

Vianoce sú sviatkom najvyššieho pokoja a Božieho zmierenia so všetkými ľuďmi dobrej vôle, a nie pokoja, ktorý si ľudia sami sebe zdanlivo vytvárajú. Vianoce sú rosou nebeskej útechy pre utrápené duše, zranené rodiny, pre Cirkev, ktorá po nich prahne. Vianoce sú narodeninami Božieho Jednorodeného. Oslava jeho narodenín je súčasne aj jeho opätovné narodenia sa v nás. Vianoce sú sviatkom pokoja a zmierenia predovšetkým s Bohom. Aký je to pokoj, ktorý prinášajú Vianoce? Pokoj spravodlivého, pokoj, ktorý Ukrižovaný prináša na svet. Pokoj, ktorý sa rodí v ľudskej prirodzenosti. Nie je to pokoj, ktorý si berieš sám pre seba, ale je to pokoj, ktorý sa dáva druhým. Je to pokoj tichého a pokorného srdca.

Vianoce sú rosou nebeskej útechy pre utrápené duše, zranené rodiny, pre Cirkev, ktorá po nich prahne.

Kristus je darcom pokoja pre druhých. On na seba vzal všetky bolesti sveta a tak ľuďom dobrej vôle daroval svoj pokoj. Tým pokojom je jeho život.

Ak je Kristus darcom večného pokoja pre druhých, potom sa praví kresťania poznajú podľa pokojamilovnosti a ich Vianoce podľa dobroty. Bojachtiví, nemilosrdní kresťania nepatria Kristovi. „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ (Mt 25, 41) – povie im Pán Ježiš pri svojom druhom príchode, pretože ich nikdy nevidel mať účasť na jeho diele lásky pre hriešnych bratov, na diele utrpenia, odpúšťania a milosrdenstva, nehovoriac už na diele dobrovoľnej obety za niekoho.

Ako teda sláviť Vianoce? Tak ako doteraz, podľa slobodnej vôle. Kresťania podľa Kristovho príkladu, napriek všetkým nepriateľstvám a súženiam, žijú pre svojich blížnych. Ale diablovi luhári žijú podľa príkladu Antikrista, klamú ako aj seba, svojich blížnych, tak aj samotnú Božiu slávu, ktorá ich bude súdiť.

Aký je to pokoj, ktorý prinášajú Vianoce? Nie je to pokoj, ktorý si berieš sám pre seba, ale je to pokoj, ktorý sa dáva druhým.

Vianočný pokoj nemôže byť trvalý bez Božej slávy. Tam, kde medzi ľuďmi nie je slávený Boh, nemôže byť slávený ani človek. Vianoce sa preto spájajú s pokojom medzi ľuďmi.

V Panne Márii je oslávený Boh. V nej zažiarila Božia sláva. Skrze ňu, ktorá je plná milosti, nám Boh celé tie roky daruje a vylieva svoju milosť.

Modlitba

Panna Mária, matka Ježišova, Kráľa pokoja, ktorá neprestávaš pozývať svoje deti z celého sveta, aby odpovedali na tvoje pozvania a stali sa ľuďmi pokoja a nádeje. Nech zúfalstvo nikdy nevládne v našich srdciach. Ty, ktorá si matka nádeje aj v tých najťažších chvíľach pod krížom, vypros nám cnosť nádeje aj v našich najťažších životných okamihoch. Matka Mária, vypros nám pokoj, ktorý nosíš vo svojom srdci a ktorý nám daruješ prinášajúc nám Ježiša, ktorý jediný nám môže dať tak veľmi potrebný pokoj. V nás, okolo nás aj medzi národmi je veľa nepokoja a strachu. Modli sa za nás i s nami, aby sa naše srdcia otvorili Ježišovi, jedinému darcovi pravého pokoja. Amen.

Predchádzajúce

Nebojte sa! (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2018