Katechéza Mons. Henryka Hosera, apoštolského vizitátora pre Medžugorie, na seminári pôstu, modlitby a mlčania pre Slovákov

 

Seminár pôstu, modlitby a mlčania mi otvoril srdce pre Božiu lásku… Cítim novú radosť, novú lásku, rozhodnosť nasledovať Pána… Dostal som odpoveď na to, čo som hľadal… Lámanie chleba ma priviedlo k rozjímaniu o okamihu, keď Pán lámal chlieb pri poslednej večeri. Seminár pôstu je oázou v púšti, tichom, v ktorom je počuť Boží hlas. Zaľúbila som sa do Ježiša v Sviatosti oltárnej. Pre mňa bol tento seminár vnútorným vzkriesením. Zažil som veľkú milosť Ježišovho odpustenia a jeho lásky…

Toto je len niekoľko myšlienok účastníkov semináru pôstu, modlitby a mlčania, ktorý sa uskutočnil v Medžugorí od 23. do 28. septembra. Seminár viedol farár páter Marinko Šakota a zúčastnilo sa ho 45 pútnikov. Opäť sme mohli odkrývať silu pôsob
enia Božej lásky a vstupovať do hĺbky duchovného života v Máriinej škole.
Na konci semináru sa udialo jedno nádherné prekvapenie i dar. V posledný deň nás navštívil apoštolský vizitátor pre Medžugorie arcibiskup Mons. Henryk Hoser a venoval nám jednu katechézu, ktorú vám prinášame.

Srdečne vás pozdravujem!

Ďakujem pátrovi Marinkovi, ktorý ma pozval a povedal mi, že tu sa dejú zázraky, že toto je miesto pre odvážnych a odvaha a smelosť sú dary Ducha Svätého. Musíte mať veľkú odvahu a smelosť, že ste sa rozhodli týždeň postiť o chlebe a vode – hoci, tu pečú vynikajúci chlieb a voda je pramenitá z horských potokov. Teraz ste zakúsili milosť pôstu a jeho sestru modlitbu.
Ježiš povedal, že satan nemôže ublížiť tomu, kto bojuje modlitbou a pôstom. Dnes žijeme v dobe, v ktorej diabol pôsobí ako besný pes, ktorý sa odtrhol z reťaze. Diabol nielen šteká, ale aj hryzie ako pitbull. Preto sa musíte pred ním chrániť.
Čo nás chráni od zlého? Po prvé sú to: náš anjel strážny, Panna Mária. V breviári je napísané: „Mária – bašta, ktorá sa nepoddá“. Oni sú naša prvá línia ochrany, ale máme ešte jednu a tou je Eucharistia. Eucharistiu rád prirovnávam k scéne z knihy Exodus, – odchod Izraelitov z Egypta. Keď Egyptom prechádzal anjel smrti, vchádzal do domov a zabíjal všetko prvorodené počnúc faraónovým dvorom až po dom otroka. Obišiel len domy, ktorých dvere boli označené krvou veľkonočného baránka. Cirkevní otcovia učia, že keď jeme Pánovo telo a pijeme jeho krv, naše pery sa stávajú ako dvere, ktoré sú označené Baránkovou krvou a nepriateľ od nás uteká.
Niekto sa ma spýtal: „Či poslal Boh anjela smrti, ktorý zabíjal?“ Nie! Boh len dopustil, aby bol jeden z padlých anjelov odtrhnutý z reťazí, aby zabíjal, pretože na nebi niet anjela smrti. Dnes je diabol odtrhnutý z reťaze, a preto existujú dve obrovské krízy:

1. Kríza civilizácie, v ktorej žijeme.
Minulý týždeň som bol vo Viedni, kde som sa stretol s kardinálom Schönbornom. Viedeň nie je ďaleko od vašej Bratislavy, vášho hlavného mesta. Stretol som tam aj Rocca Butiglionea, talianskeho politika. Rozprávali sme sa o vojnách civilizácie. Ktoré sú to?
Z jednej strany je to kresťanská civilizácia, ktorá vybudovala to, čo nazývame atlantickou civilizáciou – Európa a obe Ameriky sú vybudované na základoch Evanjelia kresťanskými národmi. Európa je vybudovaná na troch pilieroch: 1. Biblia alebo celá tradícia Izraela a Starý a Nový zákon, 2. Grécka filozofia a kultúra, 3. Rímske právo.
Poľsko prijalo krst od Čechov, pretože Evanjelium prišlo najskôr do Čiech a na Moravu. Európa rástla tisícky rokov v kresťanskom duchu, ale teraz je v rukách ateistov, slobodomurárov a iných hnutí, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s Bohom. Musíme sa skonfrontovať s tým, že toto nás môže zničiť. Globalizáciou sa táto kríza šíri do celého sveta.

2. Kríza Cirkvi.
Kardinál Müller povedal, že súčasná kríza nám pripomína krízu 16. storočia z obdobia
vzniku protestantizmu, respektíve reformácie. Z českých a slovenských dejín vieme, že sa na ich územiach odohrali mnohé krvavé konflikty a nepokoje. Súčasná kríza, okrem iného, taktiež vychádza z morálnej krízy.
Dlhé roky som pracoval v západnej Európe, vo Francúzsku a Belgicku a videl som, ako sa Cirkev v tých krajoch očividne vytráca. V Belgicku sa vnuk spýtal starej mamy: „Babička, prečo musíš byť starý, aby si sa stal kňazom?“ Pretože videl len starých kňazov. Už nebolo viac mladých kňazov. Teraz, keď títo starí kňazi zomierajú, západoeurópska Cirkev ostáva bez kňazov a to znamená, že ostáva bez svätých sviatostí, bez Eucharistie. Ale už aj predtým títo kňazi, ktorí vyrástli v duchu revolúcie 60. rokov 20. storočia prestali spovedať a ľudia úplne stratili zmysel pre hriech, myslia si, že hriech neexistuje. A ak neexistuje hriech, načo chodiť na spoveď? Hovoria, že spoveď je kulpabilizácia. A len Boh má to právo rozhodovať o tom, čo je dobro a čo zlo.
Všetko sa začalo v raji, kde bolo zakázané rozhodovať o tom, čo je dobro a čo zlo.
Rozhodoval o tom Boh, pretože on nás stvoril a jediný vie ako máme žiť. Dnes však ľudia nerozlišujú, čo je dobré a čo zlé. Podobne ako v meste Ninive, kde ľudia nerozlišovali ľavú ruku od pravej, existoval zlý duch, ktorý bol mimoriadne inteligentný a nesmierne zlý, smrteľný ako najhoršia rakovina alebo nádor.
Teraz, keď viete v akom svete žijeme, potom aj rozumiete, čo znamená prísť do Medžugoria. V Medžugorí stretávate Boha v Najsvätejšej Trojici, v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Stretávate jediného Spasiteľa sveta a tým je Ježiš Kristus. Je prítomný na kríži na Križevci a v Eucharistii, ktorej sa klaniame. To je prítomnosť Ježiša Krista v našich životoch.
Ježiš povedal, že chce byť s vami do konca sveta. Nielen ako Boží Syn, ale ako Syn človeka, pretože nás spasil svojou obetou za ľudstvo. Bol ukrižovaný ako Syn človeka. To je sakramentálna prítomnosť Ježiša a prítomnosť v jeho Slove. Svätý Ján hovorí, že Ježiš Kristus je Slovo Boha. Preto čítanie Božieho slova znamená počúvať Ježiša Krista, pretože všetky knihy sú napísané z vnuknutia Ducha Svätého.
A okrem toho tu ešte stále stretávame aj Blahoslavenú Pannu Máriu. Je pravda, že Cirkev ešte stále neuznáva miestne zjavenia, ale rozpoznala správnosť mariánskeho kultu v Medžugorí, ktorý sa tu rozvíja uctievaním Kráľovnej pokoja.
Ešte je potrebné povedať, že keď sa začali zjavenia v júni 1981, tak v novembri toho istého roku sa začali zjavenia Panny Márie aj v centrálnej Afrike, v Kibehu. Pôsobil som tam 21 rokov a bol svedkom týchto zjavení. Tieto zjavenia sú už uznané. Panna Mária sa zjavila ako Matka slova. Teda tieto dve miesta zjavení sú najaktuálnejšie a podobné, sesterské.
Panna Mária sa zjavila na tomto mieste ešte pred tou strašnou vojnou na Balkáne. V Rwande sa tiež zjavila pred vojnou, ktorá trvala štyri roky a skončila genocídou. Pochopili sme, že Boh posiela Máriu ako tú, ktorá je s nami ako Matka v takýchto ťažkých časoch?
Teraz po duchovných cvičeniach, keď ste nasýtení a naplnení Duchom Svätým ako chrám, máte veľkú povinnosť – vrátiť sa domov a byť svedkami toho, čo ste zažili v blízkosti Boha a Márie. Kedy sa apoštoli stali misionármi? Nebolo to vo chvíli, keď si ich vyvolil Ježiš Kristus! Vtedy sa len zapísali do jeho školy, ktorá trvala tri roky. Čítame, že Ježiš vyučoval dlho a pri rôznych príležitostiach. Hoci teda vyučoval aj celý deň, z jeho dlhého vyučovania máme v evanjeliách len krátke zhrnutie.

DSC_0263

Apoštoli boli svedkami toho vyučovania a všetkých Ježišových zázrakov. Peter, Jakub a Ján boli svedkami Ježišovho premenenia na hore Tábor. Aj napriek tomu utiekli, keď Ježiša chytili a odsúdili na smrť. Peter, ktorý sa mal stať vodcom apoštolov, zaprel Ježiša. Vidíme, že to ešte nebol „materiál“ pre misionárov. Kedy sa teda apoštoli stali misionármi? Hovorí o tom svätý Ján Zlatoústy: „Keď spoznali zmŕtvychvstalého Ježiša“.
Vďaka ich svedectvu veríme v zmŕtvychvstanie, ale pre nich to bola fyzická skúsenosť. Mohli prísť a dotknúť sa ho, dokonca s ním aj jedli. Po zmŕtvychvstaní im dokonca pripravil rybu na pahrebe. Vo večeradle sa ich opýtal: „Máte tu niečo na jedenie?“ A dali mu kus pečenej ryby, ktorú zjedol pred ich očami. Ten, ktorý bol tak ukrutne mučený, zabitý, položený do hrobu, sa im zjavil so stopami mučenia. Učeníci sa neskôr stali aj svedkami Nanebovstúpenia. Videli ho ako vystúpil do neba. Vtedy boli naplnení Duchom Svätým – ako aj vy teraz. Len vtedy počas Turíc, odišli do celého sveta. Nevzdelaní. Tí, ktorí nikdy nežili v inom meste, sa stali misionármi po celom svete.
Raz som bol vo Východnej Indii, v Madrase, kde prišiel sv. Tomáš. Ten, ktorého nazývame „neveriacim“ došiel až do Indie. Ďalší odišli do Etiópie, Afriky a do celého, vtedy im neznámeho sveta. Odišli, vyučovali a položili život za Krista.
Aj vy ste už pripravení ísť do celého sveta, zvlášť na Slovensko, aby ste boli svedkami toho, čo ste tu prežili, vašej vnútornej pravdy, ducha, ktorý je vo vás, bohatstva Božieho slova. Zároveň aj dary Ducha Svätého budú vo vás prinášať plody.
Najlepšie svedectvo je oplývať darmi Ducha Svätého. Znovu si prečítajte sedem darov Ducha Svätého a deväť jeho plodov, aby ste vedeli ako udiviť druhých. S vami bude aj Panna Mária, ktorá sa bude s vami modliť. Počas zjavení v Lurdoch alebo aj vo Fatime, Panna Mária preberá zrniečka ruženca, ale nemodlí sa Zdravas’ Mária… pre seba, ale modlí sa len Otče náš… Rozprávame sa s ňou, ktorá je duchovne prítomná.
Zdravas‘ Mária je najstaršia modlitba, pretože anjelský pozdrav sa odohral skôr, ako nás dospelý Ježiš naučil modlitbu Otče náš… .

V celom svete sa formujú skupiny, ktoré majú svoj pôvod v Medžugorí. Stretávajú sa a oslavujú Boha „liturgiou“, ktorú sa naučili v Medžugorí. Keď som bol vo Viedni, hovoril som o piatich kameňoch, podobných kameňom, s ktorými vystúpil Dávid v súboji proti Goliášovi a vyhral. Tie kamene boli účinné, čo je aj dôvod, prečo aj vy potrebujete používať päť kameňov v tomto svete, ktorý je nepriateľský voči Bohu a Cirkvi, v tomto svete, ktorý chce zničiť Cirkev. A to sú: svätý ruženec, svätú spoveď, Eucharistiu, Sväté písmo a pôst.
Hnutia, o ktorých som už hovoril skôr spoznali, že Cirkev nemôžu zničiť zvonka, ale je potrebné infiltrovať sa dovnútra a ničiť ju znútra. Preto budujte Cirkev na Slovensku, pretože máte veľkú úlohu v dejinách spásy.
Práve krajiny východnej Európy sú v tejto chvíli v protiklade s touto deštruktívnou vlnou, ktorá prichádza zo západu. Pamätajte, že Nemecko je laicizované, zvlášť východné Nemecko, ktoré bolo úplne ateistické. Podobne aj v Čechách sú len 2% veriacich katolíkov, zatiaľ čo na Slovensku Cirkev rozkvitá a rastie. Určite máte veľa povolaní, ktoré sa zrodili tu v Medžugorí. Pred niekoľkými rokmi vo svete bolo známych vyše 600 kňazských povolaní, ktoré sa zrodili v Medžugorí. V súčasnosti je ich určite viac ako 700.

Ste pozvaní k životu. Boh vás pozval k životu dajúc vám nesmrteľnú dušu a pozval vás do Cirkvi. Musíte vedieť, že niet povolania bez misie. Každý je pozvaný k životu a taktiež aj v Cirkvi. Vy ste povolaní v Cirkvi, ale aj vo svete, a to nielen ako kňazi, rehoľníci alebo rehoľníčky, ale aj ako otcovia, matky, ženích, nevesta, ako študent, ako robotník na železnici, ako kaderník … . Ak niekto zanedbá a prestane vykonávať svoju misiu, nemá za seba zámenu, nikto druhý v tých istých okolnostiach to nemôže robiť.

Predchádzajúce

Rozhodnite sa pre svätosť (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú