KEĎ BUDETE MOJI, ZVÍŤAZÍTE (Terézia Gažiová)

Catholic rosary and white roses on wooden background. Religion concept.

Byť Máriinými, znamená patriť úplne Ježišovi. Inými slovami povedané to znamená – láskou všetko obrátiť na dobro. Našim jediným prostriedkom má byť láska. Nájdeme ju v útočišti Ježišovho Srdca.

Svätá matka Tereza sa modlievala: „Radosť Srdca Ježišovho, naplň moje srdce. Súcit Srdca Ježišovho dotkni sa môjho srdca. Láska Srdca Ježišovho zapáľ moje srdce. Pokoj Srdca Ježišovho posilni moje srdce. Pokora Srdca Ježišovho urob moje srdce pokorným. Svätosť Srdca Ježišovho posväť moje srdce. Čistota Srdca Ježišovho očisti moje srdce.“

Ježiš svojim učeníkom povedal, aby sa milovali navzájom, ako on miloval ich. „Podľa toho spoznajú, že ste mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom milovať, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Mária nás učí byť jej apoštolmi, opakuje nám to isté, čo učil Ježiš svojich učeníkov: „Apoštoli moji, ktorí́ svojou láskou, pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn. Vy ste moja sila… pokúste sa v každom Božom stvorení, vo všetkých mojich deťoch, vidieť niečo dobré a snažte sa im rozumieť… Apoštoli moji milí, deti moje, žite slová môjho Syna… Milujte sa, ako vás on miloval… V tichosti svojho srdca, počúvajte hlas môjho Syna, nech sa stane vaše srdce jeho príbytkom, aby nebolo pochmúrne a smutné, ale osvietené svetlom môjho Syna… Vy ste lúče svetla môjho Syna – živé evanjelium a moji milí apoštoli lásky. Apoštoli moji, deti moje, môj Syn vám povedal, aby ste sa navzájom milovali.“

Aby sme to dokázali, Mária nám znovu zdôrazňuje, že modlitba sa musí stať našim životom. Jedným z najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás pozýva modliť sa je  modlitba za dar Božej lásky. Koľkokrát sme počuli Máriine volanie k modlitbe, je to jej najčastejšie pozvanie. Hovorí nám: „Modlitba koná zázraky v ľudských srdciach i vo svete; modlitba zachraňuje svet; je tajomný kľúč stretnutia s Bohom; modlitba je to, po čom ľudské srdce túži; nech je modlitba vašim každodenným pokrmom, znakom odovzdania sa Bohu; radosťou; životom; rozhovorom s Bohom; ako vzduch ktorý dýchate; rozhovor dieťaťa s Otcom; mohutná skala.“

Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí nás pozýva modliť sa ruženec. To je veniec, ktorý nás spája s nebom a otvára nám každé dvere. Povedala nám: „Ruženec majte stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že patríte mne.“

Modlitba s Máriou nás privádza k Srdcu Ježišovmu. Pod jej vedením spoznávame, že musíme bdieť dňom i nocou. Ježiš často trávil noc na modlitbách. Svojim príkladom oduševňuje a stáročia platí jeho výzva: „Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia.“

Po celom svete sú Máriini verní apoštoli lásky a konkrétne odpovedajú modlitbou. Klaňajú sa dňom i nocou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. To je Máriina túžba, vedie nás priamo k Ježišovmu srdcu. Povedala nám: „ Ja nie som dôležitá, vediem vás k Ježišovi.“ Nechajme sa ňou viesť, s ňou sme na bezpečnej ceste. S Máriou budeme kráčať od víťazstva k víťazstvu.

MODLITBA: Nebeský Otče ďakujeme ti za to, že nám posielaš Máriu, aby nám zopakovala Ježišovo volanie: „Modlite sa, bdejte, aby ste nepadli do pokušenia!“ Mária, odovzdávame sa ti, chceme byť úplne tvoji. Ďakujeme ti, že nás upozorňuješ ako treba prekonávať pokušenia a hriech. S tebou, matka, prosíme za všetkých, ktorí nemajú silu bojovať proti hriechu, padajú do pokušení a nemajú síl vstať. Zjednotení na modlitbách s tebou prosíme o silu z neba, aby sme obstáli v tejto dobe. Pomôž nám zotrvávať dňom i nocou na modlitbách za spásu sveta tak, ako si to praješ. Amen.

Predchádzajúce

Prídu pokušenia, (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

PÁTER SLAVKO BARBARIĆ, OFM EUCHARISTICKÁ POKLONA V DEŇ PÔSTU (Pokračovanie, začiatok v predchádzajúcom čísle)