Klaňajte sa môjmu Synovi (Terézia Gažiová)

   Pokoj nášho srdca sa nachádza v Máriinom náručí. Podľa svedectva vizionárov v prvý deň zjavení, 24. 6. 1981 sa Kráľovná pokoja zjavila s dieťaťom Ježišom v náručí. Takto sa zjavuje i každý rok 25. decembra. Aj v tieto Vianoce počujeme jej materinské slová: „Odovzdajte sa matke, aby mohla vaše srdce i život položiť pred malého Ježiša, iba tak môžete byť svedkami každodenného Božieho narodenia.“ Boh potreboval mamu, aby prišiel na tento svet. On vie, že ju potrebujeme aj my.

   Pozorujme Máriu ako vedie tých, ktorí sa neboja odovzdať sa jej a prijať ju s dôverou, tak ako ju prijal Jozef. On uveril Božiemu prísľubu, že to, čo sa deje skrze ňu je pôsobenie Ducha Svätého.

   Ďalším nádherným príkladom je milovaný učeník Ján. Miluje Pána, zostáva s ním, trpiacim, až do smrti pod krížom s Máriou. Prvý sa ponáhľa k hrobu, všetkých predbehol. Ján prvý spomedzi učeníkov spoznal Pána a zvolal „To je Pán“, keď sa im vzkriesený Ježiš zjavil na brehu Tiberiadského mora.

   Toto je to, čo nás učí Panna Mária vo svojej škole. V dôvernom rozhovore a odovzdaní sa jej ako matke sa nám darí byť vždy na správnom mieste a v správnom čase. S ňou sa učíme pohotovo rozlišovať a reagovať ako Jozef, ako milovaný učeník Ján. V každodenných udalostiach všedného života spoznáme Pána a jeho pôsobenie.

…Pokoj nášho srdca sa nachádza

v Máriinom náručí…

    Mária nás pozýva vo svojich posolstvách denne rozjímať a žiť evanjelium, uchovávať v srdci Ježišove slová ako ona. Takto sa naše oči a srdce stávajú schopné vidieť ďalej, môžeme reagovať konkrétne, pohotovejšie v službe lásky ako ostatní.

   Vo vianočnom posolstve nás Mária pozýva: „Klaňajte sa môjmu Synovi“. Na kolenách sa môžeme stať svedkami Ježišovho narodenia v každodennom živote. Keď sa zahľadíme na scénu Ježišovho narodenia, môžeme sa učiť od tých, ktorí sa mu klaňali v Betleheme.

  Boli to chudobní pastieri, ktorí sa hneď po zjavení a radostnom posolstve anjelov vybrali do Betlehemskej jaskyne, aby videli, čo sa to stalo. Pán nám i dnes posiela svoje posolstvá skrze ľudí, prírodu, udalosti, ktoré sa odohrávajú. Učme sa ako pastieri prijať pozvanie k dobru a ponáhľať sa uskutočniť ho v malých veciach.     Sv. Otec František povedal: „Keď počujeme pozvanie k dobru, keď pocítime, že sa chceme polepšiť, to je Ježiš, ktorý klope na naše dvere.“ Vyberme sa za ním, ako jednoduchí pastieri.

  Traja králi sú múdri svedkovia Ježišovho narodenia. Prišli sa mu pokloniť. Moderný človek hľadá pokoj duše v knihách, v materiálnych veciach a mudrci nám ukazujú, že ho môžeme nájsť na kolenách. V ich príklade nachádzame pozvanie vyprosovať si dar múdrosti a rozlišovania. Kráľovná pokoja nás učí – „modlite za dary Ducha Svätého, aby ste boli v duchu lásky každý deň a v každej situácii bližšie ku svojim blížnym a aby ste v múdrosti a láske prekonali každú ťažkosť.“

…Keď držíme mamu za ruku, nikdy sa nestratíme

ani v tej najväčšej temnote…

  Keď denne sýtime svoje srdce Božím slovom, rozjímame a usilujeme sa ho žiť, krok za krokom nadobudneme schopnosť uveriť Božím prisľúbeniam.

   Mária prijala slovo a ono sa stalo životom. Ona je žiarou Ježišovej tváre a prítomnosti pokoja, ktorý sa odráža a rozlieva na všetkých, ktorí sa mu klaňajú. „Keď sa klaniate môjmu Synovi, dostávate výnimočné milosti“, povedala nám v posolstve z 15. 3. 1984.

  Mária sa s nami ustavične skláňa pred Ježišom a vyprosuje nám dar pokoja. Jej pokorná, nežná, materinská prítomnosť plná svetla nás vždy priťahuje ako príklad, ktorý chceme nasledovať.

   Keď držíme mamu za ruku, nikdy sa nestratíme, ani v tej najväčšej temnote. S ňou nikdy nezablúdime, lebo nás učí upierať pohľad na jej náruč, kde sa nachádza pokoj nášho srdca, jej novonarodený Kráľ pokoja. Ona je hviezda morská, svetelný lúč nádeje, ktorý nás bezpečne privedie k večným horizontom.

 Modlitba

   Klaniame sa ti náš Boh a Pán. Daj nám milosť nikdy nezabudnúť, že ty sa každodenne rodíš na tento svet. Získavaj si naše srdcia svojím pokojom. Klaniame sa ti spolu s Máriou. Prežiar naše životy svetlom a radosťou, aby sme mohli každý deň osvecovať cestu a byť príkladom pravdivej radosti tým, ktorí žijú v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho milostiam. Tak, ako si to praje tvoja i naša matka Mária. Amen.

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Žiadam od Ježiša pokoj pre vás a pokoj medzi vami (fra Ljubo Kurtović)