Krížová cesta na deň pôstu III (Slavko Barbarić OFM)

Ôsme zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

– Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

– Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, ty si nedovolil, aby jeruzalemské ženy plakali nad tvojím osudom, ale si sa zastavil a pozval si ich k obráteniu, aby obrátením spasili seba, svoje rodiny a ľud. Pri každej príležitosti si ohlasoval radostnú zvesť o Otcovom kráľovstve, preto si nevynechal ani túto príležitosť, aby si sa prihovoril ženám, ktoré plakali nad tebou.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za seba: aby som vždy mohol počúvať tvoje slovo a prijímať ho v slobode srdca a duše, pôstom a modlitbou očistený od všetkého, čo ma robí slepým k znameniam tvojej lásky a hluchým k tvojmu slovu. Dnes sa modlím a postím za všetkých, ktorým je slovo určené, za všetkých kresťanov, aby oslobodení od každého otroctva svetu i hriechu mohli v hĺbke srdca spoznať znamenia lásky a počúvať tvoje slovo.

Tento deň pôstu a modlitby obetujem aj za pápeža, za všetkých biskupov a kňazov, misionárov a katechétov, aby sa vďaka pôstu a modlitbe najprv stali poslucháčmi slova a potom aj jeho šíriteľmi. Nech ich tvoj Duch vedie a povzbudzuje, aby mocou Ducha ohlasovali tvoje slovo. Nech ich sprevádzajú znamenia i zázraky, ako hlásanie apoštolov sprevádzali zázračné znamenia tvojej sily a moci.

Zvlášť ti obetujem tento pôst a modlitbu, aby každý kňaz vedome prijal svoje poslanie v ohlasovaní, odpúšťaní hriechov, uzdravovaní chorých a oslobodzovaní od zlých duchov. Nech tvoje kráľovstvo slobody a pokoja, spravodlivosti a života príde k všetkým ľuďom a národom. Modlím sa a postím za nové povolania v Cirkvi, aby mladí odpovedali a prijali pozvanie.

(Obetuj situácie, v ktorých si bez vôle a radosti počúval Božie slovo, všetky prekážky, ktoré ťa robia slepým a hluchým pre to, čo ti Pán daroval alebo ti chcel dať, ale čo si ty neprijal, lebo si sa dosť nepostil a nemodlil. S vierou obetuj svoju modlitbu a pôst za všetkých, ktorí ju v tomto okamihu najviac potrebujú!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj  sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

Matka plná žalosťami,

obdaruj ma milosťami,

ach, veď s tebou nariekam.

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

Deviate zastavenie: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, padol si tretí raz pod krížom. Neviem si ani predstaviť, ako si sa cítil v tej chvíli, keď si celkom vyčerpaný, unavený a ponížený ležal pod svojím krížom a z posledných síl si vstal a šiel ďalej. Nohy sa ti podlamovali a chveli, rany boli znova rozjatrené, celé telo bolelo. Iba láska k nám bola silnejšia, tá ti dodávala silu, aby si vstal a pokračoval v ceste. Aj pri tomto páde si zopakoval to, čo si povedal v Getsemanskej záhrade: „Otče, nech sa stane tvoja vôľa!“ Ježišu môj, vďaka ti!

Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých, čo stratili vnútornú slobodu v alkohole, drogách, hazardných hrách, nemorálnosti, prostitúcii a vo všetkých iných zlozvykoch. Dnes ti obetujem tento pôst a modlitbu za všetkých, ktorí úplne zničili svoju ľudskú dôstojnosť, svoje duchovné, duševné i telesné zdravie, stali sa otrokmi svojich zlozvykov, veľa trpia sami aj všetci tí, čo s nimi žijú. Silou pôstu a modlitby zapáľ v ich srdciach hlbokú túžbu oslobodiť sa a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu. Daj im silu, aby zvíťazili nad zlom, aby vstali a išli za tebou, aby sa nebáli obety a odriekania a znova získali vieru, lásku, nádej a dôveru. Nech sa im do sŕdc vráti radosť a pokoj. Daj im silu, aby odpustili sami sebe aj iným, ktorých vinia za svoje pády, a nech sa stanú svedkami sily, ktorá prichádza od teba. Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých, čo nemajú vôbec vôľu vstať, ktorí nepripúšťajú, že potrebujú pomoc. Osvieť im zatemnenú myseľ, posilni zoslabnutú a zlomenú vôľu, osloboď od negatívnych vplyvov, aby všetci ľudia mohli žiť v pokoji.

(V tichosti obetuj všetko, čo nie je dobré v tvojom srdci, správaní, ako aj všetkých známych, ktorí sú v zlom stave, a modli sa za nich!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

Vždy mi srdce láskou planie,

veď sa k tebe, Kriste Pane,

aj v žalostiach utiekam.

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

Desiate zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

So svojím krížom si došiel, Ježišu, na miesto, kde si sa rozhodol dať svoj život za nás na kríži. Tvojim mučiteľom pred ukrižovaním ešte niečo zišlo na um: strhli z teba odev, vystavili ťa nahého pohľadom ľudí s novými výsmešnými a pohŕdavými slovami. Ty si všetko s láskou a trpezlivosťou zniesol, aby si nás vykúpil od poníženia a všetkých hriechov proti ľudskej dôstojnosti. Pred týmto zastavením sa mi vynára otázka: či si to všetko musel vytrpieť a vziať na seba? Natíska sa mi odpoveď: áno, musel si, lebo môj hriech aj hriech sveta je veľký a ty si sa rozhodol, že nás oslobodíš od odsúdenia, ktoré na nás padlo pre hriech. Vďaka ti, Ježišu!

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby ako poďakovanie za tvoju nesmiernu lásku, ale aj za všetko, čím som ja ponižoval seba samého: za všetky hriechy tela, ktoré som spáchal, aj za všetky hriechy sveta, ktorými sa človek ponižuje.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za všetkých, ktorí v rodinách od svojich najbližších ako deti prežívali poníženie, odvrhnutie, sexuálne násilie, za všetkých, ktorí spáchali hriech proti dôstojnosti nenarodeného života, za všetkých politických väzňov i za všetkých zbavených slobody za zločiny, za všetkých, ktorí svoj stav, moc i peniaze zneužívajú na ponižovanie iných. Svojím utrpením a ponížením osloboď v tomto okamihu každé srdce a vráť všetkým ľudskú dôstojnosť.

(Obetuj teraz Pánovi svoje hriechy tela, modli sa za odpustenie a za obrátenie všetkých, ktorých poznáš a nachádzajú sa v okolnostiach, v ktorých ničia svoju ľudskú dôstojnosť i dôstojnosť iných!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

Tvojho Syna premilého,

za nás hriešnych mučeného,

bolesť so mnou deliť ráč.

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

Predchádzajúce

V Medžugorí som našla svoj domov

Ďalej

Svetlo Máriino. Aprí 2019