Liek z neba (Terézia Gažiová)

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 25. marca 2020.

„Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu. Deti moje, dovoľte, aby Boh hovoril vášmu srdcu, pretože satan vládne a chce zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte odvážni a rozhodnite sa pre svätosť. Obrátenie uvidíte vo svojich srdciach i rodinách, modlitbu bude počuť, Boh vyslyší vaše volania a daruje vám pokoj. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

LIEK Z NEBA

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Medžugorie je nádej pre svet.“ V bezmocnosti zápasu s koronavírusom sú oči sveta úpenlivo upreté na Medžugorie. Medicína je bezmocná a hovorí, že neexistuje liek. Nebo nás nenecháva bez odpovede. Nebeský Otec ešte stále posiela na zem Máriu.

Volá nás: „Vráťte sa k môjmu Synovi, k modlitbe, k pôstu.“

Jedna pani, ktorá sa zúčastnila duchovných cvičení pôst, modlitba, mlčanie vydala svedectvo: „Prišla som s Ježišom v hlave, odchádzam s Ježišom v srdci. Pôst a modlitba nás navracajú k Ježišovi.“

„Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny, prírodné katastrofy“ – bolo prvé posolstvo Kráľovnej pokoja 26.6.1981. Teda, dnes môžeme modlitbou a pôstom zastaviť i koronavírus. Vírus, ktorý zabíja nie je od Boha, ale od satana. Panna Mária nás upozorňuje, že satan vládne a chce zničiť naše životy i zem, po ktorej kráčame. Dáva nám také jednoduché a mocné prostriedky, tieto dve maličké zbrane, modlitba a pôst, majú silu zastaviť i smrtiacu nákazu.

Drahí priatelia, chcem vám pripomenúť, že od 2014 roku prebieha nepretržitá modlitba ruženca a pôstu za Máriine úmysly, za uskutočnenie jej plánov pokoja. Pozrite si viac informácii na stránke www.mir.com.hr . Keď sa veľkodušne postíme a modlíme ruženec za úmysly Panny Márie odohráva sa to, čo je pre spásu našich duší a sveta najlepšie, a takto môžeme zvíťaziť nad zlom.

Obnovme spoločnú modlitbu v rodinách. Mária nám sľubuje, že modlitba bude vyslyšaná a Boh nás obdaruje pokojom.

Vráťme sa k jej hlavným posolstvám. Urobme si doma modlitbový kútik, rodinný oltár – maličké Medžugorie. Postavme do centra našich rodín kríž, pod kríž obraz alebo sochu Panny Márie, otvorené Božie slovo. Modlime sa ruženec ako nás to učí nebeská Matka – tri ružence každý deň, radostné, bolestné a slávnostné tajomstvá. Čítajme Evanjelium a snažme sa ho žiť. Evanjelium je jediná pravda na tomto svete. Obsah Ježišových slov je láska. Povedala nám Mária vo svojich posolstvách.

Svätý Augustín nás učí: „Ježiš je v slove i v Eucharistii“. Jednoducho povedané skutočný Ježiš je v slove i v Eucharistii. Podľa svedectva niekoľkých svätých sa v starovekých svätostánkoch uchovávalo Písmo sväté a Eucharistia. Svätý Hieronym povedal, že Pána Ježiša neprijímame len v Sviatosti oltárnej, ale aj keď čítame Sväté písmo. Spomeňme si pritom, ako nám Panna Mária neúnavne opakuje – postavte na viteľné miesto vo svojich rodinách otvorené Sväté písmo. Čítajte ho každý deň, čítajte ho nahlas i spoločne celá rodina. Dovoľte Bohu, aby sa prihováral vášmu srdcu.

Teraz, keď môžeme prijímať Eucharistiu iba duchovným spôsobom, keď sa nemôžeme ani často alebo vôbec spovedať a zhromažďovať sa, musíme byť ešte viac prezieravejší, ako sa postarať o to, aby v nás nevychladla láska.

Nemôžeme sa často spovedať, ale vždy môžeme viac bdieť nad svojim srdcom, často si spytovať svedomie, oľutovať a učiniť pokánie za každý i ten najmenší nedostatok lásky.

Všetko, čo nám nebeská Matka hovorí je vyslovené s veľkou nádejou a láskou. Toľkokrát sme to počuli z úst vizionára Ivana – „Mária prichádza, aby liečila naše rany, preväzovala ich svojou materinskou láskou, teplom, nežnosťou“. Tak veľmi potrebujeme jej objatie v tejto ťažkej dobe, keď smrť stojí pred dverami. Márii sa vždy môžeme vrhnúť do náručia. Nič nie je tak dôležité v týchto ťažkých časoch pandémie, ako láska.

Počas všetkých rokov zjavení v Medžugorí nám Mária prináša liek z neba. Láska je tým liekom. Ona nám hovorí: „Drahé deti, keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú – aby som vám pomohla pravdivo milovať. Ako matka túžim po vašej vzájomnej láske, dobrote a čistote. Mojou túžbou je, aby ste boli spravodliví a aby ste sa milovali navzájom.“ Apoštoli mojej lásky, je čas bdenia a od vás si prajem lásku.“ Povedala nám 2. marca 2020.

Kde je naša nádej? Cez skúšku, ktorou prechádzame učíme sa, že moja sila a dôvera je iba v Bohu a to sú posolstvá Panny Márie.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriu, že nám ju ešte stále posielaš, aby nás viedla cestou spásy. Matka, pomôž nám vrátiť sa celým srdcom k tvojmu Synovi. Pomôž nám zotrvávať na modlitbách s tebou, v modlite a v pôste s dôverou, že bude zastavená táto nebezpečná nákaza. K tebe sa utiekame, naša drahá matka, pod tvoj materinský plášť odovzdávame všetky tvoje deti. Zasväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, ukry v ňom celý svet, urob nás neviditeľnými pred satanom, ktorý vládne a chce zničiť naše životy a zem, po ktorej kráčame. Tvoja láska je silnejšia ako všetko zlo. S tebou sa rozhodujeme pre svätosť, s tebou chceme bdieť v láske nad celým svetom. Amen.

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.3.2020 (Terka Gažiová)

Ďalej

Najväčší hriech (Slavko Barbarić OFM)