Majte viac dôvery V Boha (Terézia Gažiová)

Byť v nepokoji znamená byť bez Ježiša. Nepokojný čas, o ktorom hovorí Mária je preto, lebo sme sa vzdialili od neho. Svetom vládne strach a neistota. Pozorujúc ľudí, načúvajúc rôzne životné príbehy, môžeme povedať, že veľa ľudí má strach. Mnohí majú strach zo všetkého a zo všetkých. Hľadáme pokoj rôznymi spôsobmi a ten nám nemôže dať nikto a nič, iba Boh.

Hovorí sa: „Strach zaklopal na dvere, otvorila viera a nikoho tam nebolo.“ Inými slovami, čím viac dôvery budeme mať v Boha, tým rýchlejšie sa strach vytratí a zavládne v nás Boží pokoj.

Pán nás nenecháva v našej voľbe nepokoja samotných, miluje nás a chce nás zachrániť. Posiela k nám Máriu. Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí hovorí: „Prišla som, aby som vám povedala, že Boh existuje!“ Táto jednoduchá veta rozháňa nepokoj.

Započúvajme sa do jej posolstiev, v ktorých nám hovorí o sile viery. „Keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú…“ „Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje…“ „Ja som s vami, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia…“ „Modlite sa, lebo cez modlitbu rastie vaša viera a rodí sa láska, s ktorou ani kríž nie je neznesiteľný, pretože ho nenesiete sami…“ „Viera sa stane mocná a celým srdcom budete môcť povedať: ,Boh môj, moje všetko.‘ Pochopíte, deti moje, že tu na zemi je všetko pominuteľné.“ „Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života.“

Panna Mária sa zjavuje v rozhodujúcich, prelomových chvíľach dejín ľudstva, prichádza, aby nám pomohla veriť. Keď sa vizionári v Medžugorí na začiatku zjavení pýtali Panny Márie, čo od nich očakáva a či budú schopní uskutočniť to, k čomu ich pozýva odpovedala—pevnú vieru a aby pomáhali druhým veriť. Keď hovorí o tom, prečo si vybrala farnosť Medžugorie, odpovedá: „Pretože som tu našla pevnú vieru, prajem si, aby ste pomáhali druhým veriť.“ Dnes sme to my, milióny pútnikov z celého sveta, ktorým odpovedá to isté: „Pozývam vás, aby ste mali pevnú vieru.“

Vstúpiť do jej školy a nechať sa ňou viesť k pevnej viere, znamená žiť jej posolstvá. V poslednom nás pozýva: „Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce Boh darovať a v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti, kam vás chce priviesť.“ Srdce otvárame tomu, koho máme radi. Preto jedným z najdôležitejších posolstiev Panny Márie je modliť sa za skúsenosť Božej lásky. My si vyberáme komu a nakoľko sa otvoríme. Skúsenosť Božej lásky a viera sa rodia a rastú na kolenách. Modliť sa a veriť sú dve veci, ktoré patria spolu.

Čím viac sa modlíme srdcom, tým viac Bohu veríme. On nás nikdy nesklame. Niekedy skúša našu vieru ako Abraháma, ako Máriu, ako Ježiša a po ňom i nás jeho učeníkov. Ale nikdy  nás neopustí.

Modlitba a denné rozjímanie Svätého písma posilňujú našu vieru.

Modlitba v tichosti srdca je tajný kľúč pre stretnutie sa s ním. Je rozdiel modliť sa k Bohu a modliť sa v Bohu. Hovorí sa: S kým si, taký si; povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si. V modlitbe sa odohráva naša premena.

Pokoj je Boh so všetkými svojimi darmi a milosťami. Ak sme s ním, máme všetko. Byť s ním, znamená stretať sa s ním v povinnostiach a udalostiach všedných dní. Tak ako Ježiš: „Mám byť tam, kde ide o môjho Otca“(Lk 2, 49). A to nás môže najlepšie naučiť Mária. Nasledovať jej príklad a modliť sa s ňou znamená odovzdať sa Bohu bez výhrad, kráčať životom a jednoducho konať dobro, vytrvať vo viere, nádeji a láske do konca.

Мodlitba:

Mária, ty si blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Pomôž nám otvoriť svoje srdcia Ježišovi. Uč nás modliť sa a dôverovať mu viac. Pomôž nám odovzdávať svoj život do Božích rúk a vedieť, že tak sme v bezpečí. Tebe matka, zverujeme tých, ktorí žijú v strachu a nepokoji, lebo ešte nespoznali Božiu lásku. Modliť sa s tebou znamená uveriť, že modlitba koná zázraky. S tebou prosíme o to, čo sa nám zdá nemožné ľudsky zmeniť. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: „Paenitemini“ – Pápež Pavol Vi. (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Dôvera v Boha Otca (páter Ljubo Kurtovič, OFM)