Máriino požehnanie lásky (Terézia Gažiová)

Oslávili sme 35 rokov milostivej prítomnosti Panny Márie v Medžugorí. Medzi inými sme počuli i takéto svedectvá pútnikov z celého sveta: „Zakúsil som nebo na zemi, stalo sa to na svätej omši v Medžugorí“; „Naozaj je to miesto, kde sa nebo dotýka zeme“; „Zakúsil som Božiu lásku, plakal som ako malé dieťa pri spoznaní, že Boh ma miluje…“

Božia láska hľadá našu lásku, v Máriinej prítomnosti nachádza odpoveď. Každý príchod Panny Márie k nám na zem je jeho bozkom lásky a vyznaním: „milujem ťa.“ Najkrajšie posolstvo Panny Márie je, keď nám povie: „Milujem vás, dávam vám svoju lásku,“ vydáva svedectvo vizionárka Mária Pavlovičová. A najnáročnejšie je posolstvo: „Odovzdávaj moju lásku druhým“.

Božia láska hľadá našu lásku, v Máriinej prítomnosti nachádza odpoveď…

Máriine zjavenia, posolstvá, modlitba, prítomnosť sú pokračovaním prejavov Božej lásky  k človeku. V Starom zákone nachádzame dramatické momenty, keď Boží vyvolení zídu zo správnej cesty – Boh posiela k nim prorokov.

Príchodom Ježiša na zem a jeho smrťou na kríži je dokázaná najväčšia láska Boha k človeku.

V dnešnej dobe nám posiela Máriu – Kráľovnú pokoja, aby nám pripomenula všetko, čo povedal jej Syn. Prichádza, aby nám pomohla, pretože sme vykročili do budúcnosti bez Boha. Tak mocne a jednoducho nám ukazuje, čo máme robiť v tento čas: „Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi.“ Jej slová z dnešného posolstva sú ozvenou Ježišových: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí: „Keď mu položia otázku: „Ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22,36), Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána, (129) svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 37-40). Desatoro sa má vysvetľovať vo svetle tohto dvojitého a jediného prikázania lásky, ktorá je plnosťou Zákona: „Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“.

„Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány…“

DSC05740Zjavenia Panny Márie sú intenzívnejšie viac ako kedykoľvek doteraz. Prichádza v dramatických momentoch ľudstva, ako Kráľovná prorokov, pozvať nás na cestu obrátenia, a teda lásky. Tak ako vo Fatime a iných miestach zjavení aj v Medžugorí sú to vždy pozvania k návratu k Bohu.

Toľkokrát nám opakuje: Boh ma posiela k vám z lásky, aby som vám pomohla pochopiť, že bez neho niet budúcnosti, ani radosti, a predovšetkým ani večnej spásy. „Deti moje, pozývam vás, aby ste zanechali hriech a prijali modlitbu v každom čase, aby ste v modlitbe spoznali zmysel svojho života“ (2.2.1997)

„Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a za všetkých vás sa prihováram u svojho Syna Ježiša a milujem vás nesmiernou láskou“ (25.4.2014).

„… Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami…“ (2.12.2008).

Odpovedať na Božiu lásku láskou v Máriinej škole znamená, stať sa maličkým, zamilovať si jej pokoru a dovoliť Bohu pôsobiť. S Máriiným príhovorom za nás je možné zaplaviť túto zem láskou jej materinským nežným spôsobom, vždy konkrétne a maximálne. Buďme vytrvalí, modlime sa, aby sa uskutočnili jej plány, tak ako si to praje naša Kráľovná.

Modlitba:

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen.

Predchádzajúce

Eschatologický rozmer pôstu

Ďalej

„Ďakujte so mnou Bohu“ (M.M.)