Milovať bez vypočítavosti (Terézia Gažiová)

Dnešné posolstvo Panny Márie znie ako návod na chválospev jej života – ukrýva v sebe radosť, vďačnosť i oslavu Boha za všetko, čo pochádza od neho. Jej prítomnosť medzi nami je darom. Prichádza, aby nám pripomenula príbeh svojho života, spôsob, akým ho prežila. Chce sa s nami podeliť s radosťou, ktorú zakusovala, keď v pokore srdca, v modlitbe, jednoduchosti a všednosti malých vecí odkrývala Boha.

Panna Mária nám i dnes nehovorí nič nové a predsa všetko, čo hovorí je tak dôležité pre náš život. Opakuje nám i v tomto adventnom období: „vráťte sa k modlitbe“.

Modlitba je stretnutie s Bohom. A Boh je radosť, pokoj, láska, svetlo, cesta, pravda, život…

Máriina modlitba odovzdania sa –  „Hľa služobnica Pána“ –  priniesla na svet Spasiteľa. Preto slávime Vianoce. Ona je pre nás príklad a príčina našej radosti. V tomto predvianočnom období nás sprevádza Panna Mária ako matka v požehnanom stave. Každá matka očakáva narodenie dieťaťa s osobitnou radosťou,  ktorá sa vnáša do celej rodiny. Všetko sa začína v modlitbe, v osobnej, rodinnej i spoločnej. Naše odovzdanie sa Bohu v modlitbe a darovanie sa blížnym sú Vianoce.

Mnohí sa budú v tomto predvianočnom období ponáhľať, pracovať a pripravovať sa k Vianociam a nebudú mať pri tom čas na modlitbu, dobrú svätú spoveď, omšu a to znamená, že nebudú mať čas na stretnutie s Bohom. A ak sa neodohrá stretnutie s Bohom, vianočná radosť a pokoj nebude dlho trvať. Skončí sa dobrým jedlom, nápojmi alebo darčekmi, ktorými sa navzájom obdarujú. Takýto pokoj sa vytratí už na ďalší deň ako dym vo vetre. To znamená, že Vianoce prešli bez Ježiša, tvorcu pokoja. A to je pre človeka niečo strašné, pretože nepokoje ho budú donekonečna privádzať na nepokojné cesty, hovorí nám páter Slavko Barbarič.

Dnes nás Panna Mária volá k svätosti a jednoduchému životu, aby sme v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa náš život stal vďakou Najvyššiemu za všetko, čo nám dáva. „Deti moje, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná a vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu.“

To je pozvanie k radosti: konať malé veci s veľkou láskou. Všetko pre Ježiša, nič si nenechať pre seba, milovať bez vypočítavosti. Pre Pána nič nie je malé, ráta sa iba to, čo sme urobili s láskou. Keď malé veci obetujeme Bohu, všetko sa stáva nesmiernym, nadobúda cenu večnosti. Najdôležitejšie je to, koľko lásky sme vložili do darovania, koľko milujeme.

Pozvanie do týchto milostivých dní je odkrývať Boha v malých veciach. I my môžeme zaplesať v duchu ako Ježiš: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“.

Čím menšia vec, tým viac vložme do nej lásky. Čo to znamená konkrétne? Byť vynaliezaví a verní v malých veciach s veľkou láskou. Touto cestou nás vedie Panna Mária. Spôsob, akým sa pozeráme, náš úsmev ako odpoveď na nevďačnosť, spôsob, akým otvárame dvere, upratujeme, píšeme, sme trpezliví k blížnym… to všetko je modlitba lásky a vďaky za všetko, čo nám Boh dáva.  Sv. Terezka sa stala učiteľkou Cirkvi pretože robila malé veci s výnimočnou láskou. Bola taká jednoduchá – žila malé veci s veľkou láskou. Povedala: Nemám iný prostriedok, ako by som ti dokázala svoju lásku, len sypať kvety, čiže nedám si ujsť nijakú malú obetu, nijaký pohľad, nijaké slovo, budem využívať každú maličkosť a robiť ju z lásky…

Istý človek sa prechádzal v továrni na výrobu lietadiel. Všimol si robotníka, ktorý s veľkým oduševnením dokončieval výrobu skrutiek a pri tom si pospevoval. Spýtal sa ho: „Čo robíš?“ Pozrel sa a s širokým úsmevom na návštevníka odpovedal: „Lietadlo“. „Lietadlo?“ spýtal sa návštevník. Áno lietadlo, bez týchto malých skrutiek by sa lietadlo nemohlo pohnúť.“ To sú malé skutky robené s veľkou láskou.

Adventným obdobím sa pripravujeme na Vianoce, sviatky radosti narodenia Pána. Pri tej príležitosti si budeme priať navzájom veľa krásnych a dobrých slov. Pánov život na zemi nebol len krásne slová lásky, ale i skutky a život položený z láskou za druhých. Sami to nedokážeme, musíme sa modliť za dar Božej lásky. Vianočná radosť vyteká zo stretnutia s Bohom v modlitbe, láska je najlepší liek na uzdravenie srdca, zranených medziľudských vzťahov. Modliť sa za dar božej lásky znamená byť tvorcom pokoja. Pretože plodom lásky je pokoj a Vianoce sú sviatkom pokoja.

Kto sa rozhoduje pre Božiu lásku, bude v srdci prežívať Vianoce stále. K tejto radosti nás vedie Panna Mária, keď nám hovorí že nás vedie k svätosti a jednoduchosti života.  „Pozývam vás, aby každý z vás začal znovu milovať Boha, ktorý spasil a vykúpil každého z vás, a potom bratov a sestry vo svojom okolí. Bez lásky nemôžete rásť vo svätosti a nemôžete konať dobré skutky. Preto, deti moje, modlite sa neustále, aby vám Boh odkryl svoju lásku. Pozvala som vás všetkých, aby ste sa zjednotili so mnou a milovali. Aj dnes som  s vami a pozývam vás, aby ste odkryli lásku vo svojich srdciach a rodinách. Aby Boh žil vo vašich srdciach musíte milovať“ (25.11.1995) .

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že nám posielaš na zem Máriu, aby nás znovu vrátila k modlitbe a pripomenula, že najdôležitejšia je láska. Mária, s tebou prosíme o dar Božej lásky, uč nás konať malé veci s veľkou láskou. Pomôž nám odkrývať Boha v maličkých veciach všedného dňa. Oslobodzuj nás od sebectva, pohodlia, ľahostajnosti, pýchy, povrchnosti. Úplne sa ti odovzdávame. Tvojim srdcom sa chceme darovať druhým bez vypočítavosti, iba z lásky k Bohu. Amen.

Predchádzajúce

Pôst v živote svätcov (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

V malých veciach odkryť Boha Stvoriteľa (M.M.)