Milujte a s láskou povzbudzujte tých, ktorí sú ďaleko (Terézia Gažiová)

„Byť doma to neznamená byť v dome, v izbe, kde sú štyri steny a strecha nad hlavou. Doma to znamená byť tam, kde cítiš, že ťa milujú, kde si prijatý, kde ťa pohladia po hlave. Doma to znamená byť pri mame. A to je Medžugorie. Tu si doma u mamy, prijatý a milovaný“ –  povedala nedávno jedna pútnička.

Vydávať svedectvo o Máriinej prítomnosti môžeme vtedy, ak sme ju sami zakúsili. Ak budeme svedčiť o niečom, čo je nám vzdialené nebudeme presvedčiví. Máriina prítomnosť sa zakusuje skúsenosťou Božej lásky.

Tisícky ľudí po celom svete vydáva svedectvo o tom, ako na milostivých miestach Máriiných zjavení pocítilo Božiu lásku a tam sa začal ich návrat domov, k Otcovi.

Tak často počujeme z Máriiných posolstiev: „Milujem vás; milujem vás nekonečnou Božou láskou; milujem vás nežnou láskou, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“

 Doma to znamená byť tam, kde cítiš, že ťa milujú, kde si prijatý. Doma to znamená byť pri mame…

Jej lásku môžeme spoznávať tak ako i Božiu lásku – v modlitbe, zvlášť v modlitbe ruženca a to celkom výnimočne tento mesiac, ktorý je darovaný Márii. „Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť; Deti moje, modlitba robí zázraky. Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom;  Zoberte si ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote. Žehnám vás a zostanem s vami, kým to Boh bude chcieť; S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi; Deti moje, vráťte sa k modlitbe ruženca. Modlite sa ho s pocitmi dobroty, obety a milosrdenstva. Modlite sa nielen slovami, ale skutkami milosrdenstva. Modlite sa s láskou za všetkých ľudí.“

Každé Zdravas je Máriin bozk na naše srdce. Pozýva nás modliť sa tri ružence radostné, bolestné, slávnostné tajomstvá každý deň, srdcom, spoločne. Pri spoločnej modlitbe ruženca v rodinách je Mária prítomná, chráni nás, vedie, ukazuje cestu.

Jej prítomnosť a lásku spoznávame v čítaní Svätého písma i v jej posolstvách, ktoré zanechala pri svojich zjaveniach. Povedala nám o tom: „Dajte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine, čítajte ho, uvažujte o ňom a učte sa ako Boh miluje svoj ľud. Jeho láska sa zjavuje aj v dnešných časoch, pretože ma posiela k vám, aby som vás pozvala na cestu spásy; Deti moje, Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. Ako dar Božej Stvoriteľovej dobroty a lásky som i ja s vami.“

Božia láska sa mocne prejavuje v dnešnej dobe i cez mnohé zjavenia Panny Márie. Koľko milostí a dotykov Božej lásky sa odohráva na miestach, kde Pán posiela na zem Máriu. Jedným z nich je Fatima. Tento mesiac pohľad Máriiných detí smeruje k 100. výročiu fatimských zjavení. I Medžugorie je spojené s týmto miestom. 25. augusta 1991 nám Panna Mária povedala: „Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime.“

Dnes sme pozvaní svedčiť tým, ktorí sú ďaleko. Ďaleko môžu byť márnotratní synovia ale i my, ktorí sme stále fyzicky blízko Otca ako starší syn z podobenstva, a pritom srdcom veľmi ďaleko.

Dôvod, že som s vami, mojím poslaním je pomôcť vám, aby zvíťazilo Dobro, aj keď sa vám to zdá teraz nemožné…

Vydávať svedectvo o Máriinej prítomnosti je pozvanie vždy začínať a znovu sa vracať k zodpovednej práci nad svojim srdcom. Keď je moje srdce blízko jej Nepoškvrneného, potom budú blízko i všetci ostatní. Aké je moje srdce, takí budú ľudia okolo mňa. Svedectvo Božej lásky i Máriinej prítomnosti sa začína láskou môjho srdca.

Mária nás učí vydávať svedectvo jej príkladom. O tom nám hovorí veľmi dôverne. Započúvajme sa do jej materinských rád o tom, ako sa priblížiť k jej Nepoškvrnenému srdcu: „Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj  príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života. Môj Syn od vás žiada lásku a modlitbu v ňom. Milovať a modliť sa v ňom znamená – ako matka vás to      naučím – modliť sa v tichosti svojej duše a nie len recitovať ústami. Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto urobené v mene môjho Syna; je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijatie bolesti a obeta za iného. Deti moje, môj Syn sa na vás pozerá.“ „Dôvod, že som s vami, mojím poslaním je pomôcť vám, aby zvíťazilo Dobro, aj keď sa vám to zdá teraz nemožné. Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako som ani ja všetkému nerozumela, všetkému tomu, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým pri mne rástol, ale verila som mu a nasledovala som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale, deti moje, nasledovať ma znamená milovať môjho Syna nadovšetko, milovať ho v každom človeku bez rozdielu.“

„Láska je cesta, na ktorú musíte vykročiť, láska k Bohu a k svojmu blížnemu. Deti moje, to je láska, ktorá nemá hraníc, to je láska, ktorá vzniká v pravde a ide do konca. Nasledujte ma, deti moje, aby aj druhí, spoznajúc pravdu a lásku vo vás, vás nasledovali.“

Modlitba:

„Mária, Matka  moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.“

Foto: Foto Ðani

Predchádzajúce

„Postite sa srdcom“: Pôst a modlitba – duševné zdravie (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Vydávajte svedectvo o Mojej prítomnosti (M.M.)