Mimoriadne odpustky

“Drahé deti! Dnes vás pozývam k obráteniu. To je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám tu dala”,  povedala nám Panna Mária 25. februára 1996. Učí nás, že obrátenie je každodenná práca nad svojím srdcom. Počas tohto roku milosrdenstva, ktorý trvá do 20. novembra 2016 nás Cirkev zvlášť pozýva k obráteniu a udeľuje všetky nevyhnutné milosti. Jednou z nich je aj získanie úplných odpustkov.

Čo  sú to odpustky a aké sú ich plody? Pápež František vysvetľuje: „Vo sviatosti zmierenia Boh odpúšťa hriechy, ktoré sú skutočne vymazané; predsa však ostáva na našom správaní a v našich myšlienkach negatívna stopa, ktorú zanechali hriechy. Božie milosrdenstvo je však silnejšie ako táto stopa. Berie na seba podobu odpustkov, ktoré Otec prostredníctvom Kristovej nevesty ponúka hriešnikovi, ktorému už bolo odpustené; oslobodzuje ho od každej stopy následkov hriechu, a uschopňuje ho konať s láskou a rásť v láske namiesto toho, aby znova upadol do hriechu” (pápež František, Misericordiae Vultus, 22). Odpustky sú úplné odpustenie hriechov a ich následkov, ktoré nás upevňujú v tom, aby sme mohli rásť v láske a nevracať sa k hriechu. Ako hovorí kňaz Giulio Maspero: „odpustky sú nástrojom milosrdenstva a nádeje”.

Čo je nevyhnutné na získanie odpustkov? Potrebné je: 1) pristúpiť k svätej spovedi; 2) zúčastniť sa sv. omše a prijímania; 3) pomodliť sa Verím v Boha a na úmysly sv. Otca Františka, za potreby, ktoré nesie vo svojom srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta; 4) krátke rozjímanie o Božom milosrdenstve; 5) uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá je otvorená vo všetkých katedrálnych kostoloch alebo v chrámoch vybranými biskupom a v 4 pápežských bazilikách v Ríme. Odpustky možno získať aj v svätyniach a chrámoch, ktoré sú z tradície označené ako jubilejné.

 …Odpustky sú úplné odpustenie hriechov a ich následkov, ktoré nás upevňujú v tom, aby sme mohli rásť v láske a nevracať sa k hriechu…DSC_0145

Prejdenie svätou bránou je znakom hlbokej túžby po opravdivom obrátení. Pápež František píše: „Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je vietor, pútnik kráčajúci cestou do vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či na ktoromkoľvek inom mieste, musíme každý podľa svojich síl vykonať istú púť. Táto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Púť nech je teda popudom na obrátenie: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom…” (Misericordiae Vultus, 14).

Chorí, opustení a starí ľudia, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu ísť na púť, môžu dosiahnuť odpustky keď „s vierou a radostnou nádejou vyznajú svoje hriechy, príjmu sv. prijímanie alebo sa zúčastnia sv. omše a spoločnej modlitby prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov.“

Pápež František určil, aby sa väzenské kaplnky stali svätyňami, návštevou ktorých sa môžu získať odpustky. Vo väzeniach, kde nie je kaplnka sa dajú získať odpustky prejdením cez svoje dvere cely s myšlienkou a modlitbou k Otcovi, čo je tiež skúsenosť premenenia a túžby po obrátení.

Taktiež odpustky môžeme získať vždy, keď urobíme jeden alebo niekoľko skutkov milosrdenstva. Pri tom treba zachovať zvyčajné podmienky – spoveď a sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.

Skutky telesného milosrdenstva: 1. dávať jesť hladným; 2.dávať piť smädným; 3. odievať nahých; 4.prichýliť pocestných; 5.navštevovať chorých; 6.poskytovať pomoc väzňom; 7.pochovávať mŕtvych. Skutky duchovného milosrdenstva: 1. dobre radiť pochybujúcim; 2. poúčať nevedomých; 3. napomínať hriešnikov; 4. tešiť zarmútených; 5. trpezlivo znášať krivdu; 6. odpúšťať ubližujúcim; 7. modliť sa za živých a mŕtvych.

DSC07027Sv. Otec nás v roku milosrdenstva pozýva rozjímať o skutkoch milosrdenstva. „Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní. Ježiš nám v kázni predstavuje skutky milosrdenstva, aby sme spoznali, či žijeme alebo nežijeme ako jeho učeníci. Znovu objavme skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, dávať piť smädným, odievať nahých, prichýliť pocestných, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim, poúčať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych”. (Misericordiae Vultus, 15).

…Predstavte si, že každý deň môžeme otvoriť  bránu neba jednej duši. A rok má 365 dní!

Túto milosť odpustenia hriechov môžeme obetovať za seba samých alebo za duše v očistci, alebo keď nevieme ako na to, môžeme to zveriť do rúk Panny Márie a ona ako dobrá mama vie, ktorá duša najviac potrebuje túto milosť. Predstavte si, že každý deň môžeme otvoriť  bránu neba jednej duši. A rok má 365 dní! 🙂 Duša, ktorej svojimi modlitbami a skutkami milosrdenstva  pomôžeme prísť do neba, nám bude za to vďačná celú večnosť, v nebi nás bude milovať osobitnou láskou. Panna Mária nám 02.11.2015 povedala: „Všetko toto pozemské, ktoré mnohé moje deti , žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré  otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti…”

Máriino srdce je obrovské, pretože je to srdce mamy. V jej srdci má miesto každé jej dieťa. Panna Mária chce priviesť do neba každú dušu a my jej môžeme v tom pomáhať každý deň vyprosujúc odpustky pre duše v očistci.

Zdroj: Radio Vatican, www.kbs.sk

Predchádzajúce

Modlitbové stretnutie v Litve

Ďalej

Ježiš hovorí o pôste…