Modlitba a silná viera (Terézia Gažiová)

„Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia silnou vierou“ – hovorí nám v dnešnom posolstve Mária. Ponúka nám to, čo bolo ponúknuté i Ježišovým učeníkom po jeho strašnej smrti. Modlitba a viera. Učeníci sa od strachu pred Židmi rozutekali. Dnes, keď sledujeme správy o vojnách, utečeneckej kríze, prenasledovaniach, pozorujeme, ako sa šíri strach a panika. Matkina prítomnosť odháňa strach detí. Ona nám rozumie. Vo svojich posolstvách nám to dôverne opakuje: „Kto by vám rozumel lepšie ako matka?“  „Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako som ani ja všetkému nerozumela, všetkému tomu, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým pri mne rástol, ale verila som mu a nasledovala som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi verili a nasledovali ma.“

 Nebeská Matka nás chce povzbudiť k  modlitbe a viere. Nech by sa dialo čokoľvek tento svet je v Božích rukách. Strach je nedostatok viery. Potrebujeme silnú vieru. Až po zoslaní Ducha Svätého, v modlitbe s Máriou boli srdcia apoštolov naplnené pevnou vierou.

Keď sa vizionári pýtali v prvé dni na začiatku zjavení v Medžugorí, čo od nich Panna Mária očakáva, povedala: „pevnú vieru a aby ste pomáhali druhým veriť“. Túto odpoveď dostali vizionári, potom celá farnosť, kňazi a dnes sú to už milióny pútnikov z celého sveta. Dnes sme to i my. Mária i od nás očakáva pevnú vieru, o ktorú prosí za nás s Duchom Svätým.

  Zoslanie Ducha sa odohráva vždy pri spoločnej modlitbe s Máriou. Ona veľmi dobre pozná tajomné a mocné pôsobenie Ducha Svätého v modlitbe. Všetko si môžeme vyprosiť v modlitbe, aj dar pevnej viery. „Akú veľkú moc má modlitba! Mohli by sme ju nazvať kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí,“ povedala sv. Terezka z Lisieux. V Máriinej škole je celkom určite tou zázračnou modlitbou ruženec.

Začal sa mesiac október, mesiac Panny Márie, zasvätený modlitbe ruženca. To je modlitba, ktorá bola milovanou modlitbou veľkých svätých našej doby – Svätého Otca Jána Pavla II., matky Terezy, pátra Pia. Ruženec je jednoduchá a najsilnejšia zbraň proti diablovi. Povzbudzujme sa navzájom, modlime sa spoločne ruženec! Obnovme ho s novým oduševnením v našich rodinách. Otvorme srdce Panne Márii v modlitbe ruženca, aby nám mohla s Duchom Svätým vyprosiť dar pevnej viery.

„Boh vás skrze mňa môže viesť do hlbín duchovného života.“ povedala nám v jednom posolstve. Žijúc jej posolstvá  máme i dnes pred sebou jasný cieľ – uskutočňovanie najväčšieho prikázania: „slúženie Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi“.

A to je Ježišovo učenie a odpoveď na otázku, ktoré prikázanie je prvé. „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Prijmime Máriino pozvanie, napodobňujme ju v poklone Bohu a slúžení blížnym.

Modlitba:

Duchu Svätý, prosíme spolu s Máriou príď a naplň naše srdcia pevnou vierou. Príď Duchu Svätý a osloboď nás od strachu, príď a zmocni sa našich sŕdc radosťou a láskou, aby sme boli znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Príď Duchu Svätý a nauč nás klaňať sa Bohu a slúžiť blížnym tak ako Mária, tvoja milovaná Nevesta. Amen.

Predchádzajúce

Rok nepretržitej modlitby ruženca za pokoj a za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja

Ďalej

S Máriou v modlitbe k Duchu Svätemu (М.М.)