Modlitba pred krížom (Slavko Barbarić OFM)

Farár páter Bernardin Smoljan a farníci postavili na Križevci 8,56 metrov vysoký železobetónový kríž. Naň vytesali slová

JEŽIŠOVI KRISTOVI
VYKUPITEĽOVI ĽUDSKÉHO POKOLENIA,
NA ZNAK SVOJEJ VIERY,
LÁSKY A NÁDEJE,
POSTAVIL BERNARDIN SMOLJAN FARÁR
A FARNOSŤ MEDŽUGORIE
OD VŠETKÉHO ZLA
VYSLOBOĎ NÁS JEŽIŠU

Do kríža boli uložené relikvie, ktoré priniesli z Ríma na túto príležitosť – kúsok z kríža, ktorí kresťania uctievajú ako pôvodný kríž, na ktorom bol pribitý Ježiš Kristus, a jeho najväčšiu časť opatrujú v kostole Santa Croce di Gerusalemme v Ríme. Kríž na Križevci bol postavený 15. marca 1934. Neskôr sa ustálil zvyk sláviť pri jeho podnoží svätú omšu v prvú nedeľu po Narodení Panny Márie na pamiatku Povýšenia svätého kríža.

Klaniame sa tvojmu krížu, lebo je znakom tvojej lásky. Svojou najdrahšou krvou očisti nás od všetkých hriechov a ochráň od každého pôsobenia satana. Nech z tohto miesta potečie rieka pokoja a zmierenia do farského spoločenstva, do Cirkvi a do sveta.

Požehnaj a pozvi do svojho raja všetkých, ktorí postavili tento kríž.

Požehnaj všetkých, ktorí sa pred ním modlili a budú sa modliť, lebo počúvajú Máriu, tvoju matku, ktorá nás pozvala: „Modlite sa pred krížom, z kríža prichádzajú veľké milosti.“

Buď požehnaný, Ježišu, lebo si nás svojím krížom vykúpil pre večný život, Obetujem ti ešte raz svoj pôst a modlitbu za svoje spasenie i spásu všetkých ľudí. Amen.

(Pomodli sa ešte 5x Otče náš ku cti Kristových rán!)

Pri návrate od kríža nájdeš zastavenie, ktoré predstavuje Vzkriesenie: zastav sa a pomodli sa, zaspievaj nejakú veľkonočnú pieseň a v tichosti zíď z Križevca. Ak sa modlíš doma alebo vo farskom kostole, urob podobne: Spomeň si na Kristovo vzkriesenie!

Predchádzajúce

Máriino Srdce sa dotklo môjho …

Ďalej

Vediem vás cestou obrátenia (Terézia Gažiová)