Modlitba s Máriou za nový život (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2020
„Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život všetkých vás. Vo svojich srdciach, deti moje, viete, čo je potrebné meniť: vráťte sa k Bohu a jeho prikázaniam, aby Duch Svätý premenil vaše životy a tvárnosť tejto zeme, ktorá potrebuje obnovu v Duchu. Deti moje, buďte modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia, buďte radosťou pre všetkých, ktorí nevidia východisko, buďte nositeľmi svetla v tme tohoto nepokojného času. Modlite sa a proste o pomoc i ochranu svätých, aby ste aj vy mohli túžiť po nebi a nebeských veciach. Ja som s vami a všetkých vás chránim a žehnám svojim materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

MODLITBA S MÁRIOU ZA NOVÝ ŽIVOT

Medžugorie je modlitba s Máriou. Milióny pútnikov z celého sveta prešlo týmto miestom a vydávajú svedectvo: „Tu sa začal môj nový život“. Modliť sa s ňou je prijatie nového života.

Páter Slavko rád nazýval Podbrdo – miesto prvých zjavení Panny Márie –  Betlehemom. Miesto, kde nás Mária rodí pre nový život. Francúzsky kazateľ Daniel Ange, nazýval Medžugorie pôrodnicou Panny Márie, kde nás Mária rodí pre nový život.

Spomínam si na mladého muža, bývalého alkoholika, ktorý sa pokúšal spáchať samovraždu. Liečil sa na psychiatrii a lekár mu povedal: „Ty nepotrebuješ lieky, ty potrebuješ ísť do Medžugoria“. Uveril tomu. Prišiel a pri nohách Panny Márie v modlitbe s ňou na Podbrde počul v srdci slová: „Oddnes tvorím v tebe všetko nové“. Bol to naozaj počiatok nového života. Vrátil sa domov. Oženil sa, má osem detí, prácu, modlitbovú skupinu, stal sa Máriiným apoštolom vo svojej domovine. Jeho rodina a dom sa stali miestom znovuzrodenia pre mnohých ďalších, pretože sa modlia a konkrétne pomáhajú núdznym.

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu hovorí: „Mária spolu s Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a následne vytvorí veľké veci v posledných časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a výnimočné veci“.

Opakujme si často počas dňa modlitbu, ktorá spôsobuje našu hlbokú premenu a priebeh udalostí podľa Božej vôle. Je to modlitba spolupráce Márie a Ducha Svätého: „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty.“

Usilujúc sa žiť Máriine posolstvá bude nám stále viac jasné, že Mária nás vedie k Ježišovi. Ak sa jej odovzdávame, zasväcujeme kdekoľvek sme, zistíme, že ona má len jeden cieľ – priviesť nás k Ježišovi. V modlitbe s Máriou zisťujeme, že potrebujeme obrátenie a naše kroky vedú často do spovednice. Tu zanechávame starý život a prijímame nový.

Častým prijímaním Eucharistie, poklonou Ježišovi, rozjímaním Božieho slova nás Duch Svätý premieňa a robí podobnými Márii. Ona nás nazýva svojimi apoštolmi, milovanými deťmi. Matka vie, že sami to v tme tohto nepokojného času nedokážeme, a preto nás neustále uisťuje: nebojte sa, ja som s vami, chránim vás, žehnám vás. Strach sa vytráca v prítomnosti niekoho, s kým sa cítime v bezpečí. Povzbudzuje nás, aby sme prosili svätých o pomoc a ochranu.

A ešte niečo – modlime sa s Máriou a svätými nielen osobne, ale i spoločne v rodine, v spoločenstve dvaja, traja, viacerí. Panna Mária nám hovorí: „Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, deti moje, modlite sa a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, že Duch Svätý pôsobí vo svete“. 

V jej škole vieme, že samotní nič nezmôžeme, ale spoločne s ňou môžeme zastaviť zlo a zmeniť tento svet.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za 39 rokov zjavení Panny Márie v Medžugorí. Za každý moment, keď si dovolil Márii prísť na zem a modliť sa s nami. Zjednotení s ňou, so zástupmi anjelov a svätých prosíme za nový život všetkých nás, za návrat ľudstva ku tebe. Príď, Duchu Svätý, premieňaj nás, obnov tvárnosť tejto zeme. Duchu Svätý, na mocný príhovor tvojej milovanej nevesty urob nás modlitbou za tých, ktorí sa nemodlia, radosťou pre tých, ktorí nevidia východisko a svetlom v tme tohto nepokojného času. Amen.

 

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.5.2020 (Terka Gažiová)

Ďalej

Svätý plameň (páter Slavko Barbarič, OFM)