Modlitba za tých, ktorí si zatvrdili srdcia (M.M.)

Panna Mária k nám prichádza počas všetkých týchto rokov, aby nás povzbudila na našich pozemských cestách a aby naše kroky viedli k Bohu. Ona je už na tej druhej strane a zažila vzkriesenie a oslavu na nebi. Hoci je Mária obyčajný človek, je vyzdvihnutá do nebeských výšin. Nezostala vo výšinách, ale prichádza k nám s túžbou, aby sme jej porozumeli a prijali ju. Mária nám svojím životom ukazuje, že je možné prekonať pozemské pokušenia a utrpenia, a prejsť na druhú stranu smrti. Pod krížom na Kalvárii, keď jej Ježiš zveril ľudstvo, prijala každého z nás do svojho materinského srdca. Nikdy sa za nás neprestane modliť, pozývať nás a prihovárať sa za nás.

Minulý mesiac nás Panna Mária v posolstve pozývala k modlitbe k Duchu Svätému, aby bola posilnená naša viera. V tomto posolstve nás chce uistiť, že je a zostane s nami a že za nás prináša svoje modlitby. Skutočná matka nemôže zabudnúť ani na jedno svoje dieťa, aj keď dieťa zabudne na matku. Ona sa nás nevzdáva. Jej modlitby za tých, ktorí si zatvorili a zatvrdili srdcia, sú dokonca ešte silnejšie.

„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou

cestou, a veď ma po ceste k večnosti“ (Ž 139, 23-24)

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Duchovná tradícia Cirkvi zdôrazňuje srdce, a to v biblickom zmysle, vyjadrujúcom hĺbku bytosti, kde sa osoba rozhodne alebo nerozhodne pre Boha“ (KKC 368). Srdce je miestom, kde človek stretáva Boha. Srdce je skryté pred ľudskými pohľadmi. Človek vlastní tú hroznú schopnosť byť dvojtvárny. Biblia dôrazne odsudzuje zlo. Človek sa pred Bohom cíti nahý a nemôže sa pred ním skryť. „Srdce je klamlivé nadovšetko a rozjarené, kto sa v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov“ (Jer 17, 9-10).

Zatvrdlivé srdce znamená zatvorený duch. Môže sa stať, že aj na nás sa splní proroctvo proroka Izaiáša: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“

Evanjelia viackrát hovoria o tom ako boli srdcia apoštolov zatvrdnuté, zatvorené a nenapraviteľné aj napriek tomu, že videli Ježišove početné     zázraky a uzdravenia. Ako sa hovorí: „Bohu je ľahšie zísť z neba na zem ako z našej hlavy do srdca.“ Aj napriek mnohým našim modlitbám a pobožnostiam sa môže stať, že žijeme akoby Boha nebolo. Modlitby môžu byť bezbožné, t.j. bez Boha. Môže sa stať, že Bohu dáme svoje modlitby, ale nedáme mu svoje srdce.

…Panna Mária, chceme sa od teba učiť modliť sa, aby sme s modlitbou mohli Ježišovi darovať aj svoje vlastné srdce, dôveru a život…

Zostáva nám úprimná modlitba a volanie, ktoré máme Bohu neustále volať spolu so žalmistom: „Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k     večnosti“ (Ž 139, 23-24).

Nech nám je Mária príkladom a povzbudením, aby sme ju nasledovali a zachovávali všetky udalosti a dejiny vlastného   života vo svojom srdci a tak rozpoznali Božiu ruku, ktorá vedie naše životné kroky.

Modlitba:      

Panna Mária, obraciam sa k tebe, ktorá si vedela chrániť, rozjímať a zachovávať vo svojom srdci všetky udalosti, slová a spomienky na tvojho Syna. Bola si a ostala si matkou viery, nádeje a lásky. Pros za nás, aby sme zo dňa na deň mohli rásť v týchto cnostiach. Vypros nám u Pána milosť úprimného srdca, aby sme sa mohli vidieť v pravde pred Bohom a mali odvahu rozhodnúť sa kráčať cestou, ktorá nás vedie k pravde a plnosti života, ktorú nám daroval Ježiš. Kráľovná pokoja, ty nás pozývaš nielen k modlitbe, ale sa aj za nás modlíš tak, ako si sa modlila s apoštolmi očakávajúc Ježišovo prisľúbenie – Ducha Svätého. Chceme sa od teba učiť modliť sa, aby sme s modlitbou mohli Ježišovi darovať aj svoje vlastné srdce, dôveru a život. Amen.

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúce

Svätosť je skutočnosťou pre všetkých (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2015