Modlitba — Život (Terézia Gažiová)

Také jasné a také mocné slová. Modliť sa a nemodliť sa je otázka života a smrti. Bez modlitby niet pokoja, radosti i budúcnosti. Bez modlitby je život prázdny. Modlitba je život duše. „Modlitba je rozhovor s priateľom, s ktorým sa často a radi stretáme, pretože sme si istí, že nás miluje“, povedala sv. Terézia Avilská.

V Svätom písme nachádzame mená Božích priateľov: Abrahám, Mojžiš, proroci, Ježišovi priatelia… Počas 35. rokov zjavení v Medžugorí nás Panna Mária učí ako sa nimi môžeme stať i my.  Pozvanie k modlitbe je jej najčastejšie posolstvo. Ona sama je pre nás príkladom zjednotenia modlitby a života.

Mária je pre nás príkladom zjednotenia modlitby a života…

V posolstve z  2.septembra 2016 nám odkrýva ako je to možné uskutočniť, ako sa to dá: „Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života. Milovať a modliť sa v ňom znamená – ako matka vás to naučím – modliť sa v tichosti svojej duše a nie len recitovať ústami. Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto urobené v mene môjho Syna; je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijatie bolesti a obeta za iného. Deti moje, môj Syn sa na vás pozerá.“ A 2. februára 2011 nám hovorí: „Zhromažďujete sa okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte pravdu, no zabúdate na to najdôležitejšie – zabúdate sa správne modliť. Vaše pery vyslovujú nespočetne veľa slov, no váš duch nič necíti. Blúdiac v tme i samotného Boha si predstavujete podľa seba, a nie takého, aký vo svojej láske skutočne je. Drahé deti, pravá modlitba vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov.“ 

Mesiac október je zasvätený Panne Márie. Máriin život si predstavujeme rozjímaním ruženca v tajomstvách radosti, bolesti, slávy. Každým Zdravasom nás privádza do Božej blízkosti. Aj v našom živote  sú tajomstvá radosti, utrpenia, mlčania, otázok. Mária sa nám ponúka ako sprievodkyňa, nežná priateľka, matka, ktorá nám pomáha prežívať všetko ako modlitbu odovzdania sa do Božích rúk, nech by sa dialo čokoľvek. Nech sa stane Božia vôľa, ktorá je našim pokojom.

Ježiš stále hovorí… Jeho hlasu môžeme porozumieť lepšie vtedy, kedy je náš vzťah dôverný a blízky…

Ona nás naučí ako sa s ním rozprávať, hľadať odpovede na otázky. V jej škole rozumieme, že ak sa vytvorí skutočné priateľstvo s Ježišom žiadna búrka ho nemôže zničiť.

Priateľstvo s ním sa buduje vernosťou a vytrvalosťou. Mária nám hovorí: „Modliť sa lepšie je milosť daná tým, ktorí sa modlia viac. Modliť sa viac je osobné rozhodnutie.“ My si vyberáme, komu zasvätíme najviac času a kto bude našim najlepším priateľom. V modlitbe nachádzame odpoveď na otázky. Boh je stále s nami, on je v nás, my sme v ňom. On stále hovorí. Prihovára sa nám v modlitbe, v prírode, cez blížneho, cez každú situáciu, ktorá sa odohráva v našom živote. Jeho hlasu a spôsobu, akým sa nám prihovára môžeme porozumieť lepšie vtedy, kedy je náš vzťah dôverný a blízky. Priateľstvo s Ježišom nás privádza k láske, k spontánnemu darovaniu sa blížnym.

Svätá matka Tereza povedala: „Jediná príčina našej existencie je všetko robiť pre Ježiša, s Ježišom, skrze Ježiša, v Ježišovi.“

Krok za krokom naším každodenným úsilím prežívania prítomnej chvíle v Božej blízkosti stáva sa náš život modlitbou. Mária je našim príkladom. Nenápadne, jednoducho prechádza evanjeliom, akoby mlčala a predsa jej príklad života je magnet, ktorý priťahuje a nadchýna.

Modlitba:

Mária, ďakujeme ti za pozvanie stať sa Ježišovými priateľmi. Uč nás odovzdať sa, načúvať, rozprávať sa s ním, tak dôverne a blízko ako ty. Darujeme ti tento milostivý čas mesiaca októbra za uskutočnenie tvojich plánov pokoja. Nech bude tento čas časom tvojho pôsobenia v našich srdciach i vo svete. Amen.

Predchádzajúce

Všetci sú pozvaní postiť sa

Ďalej

Nech sa vám modlitba stane životom… (M.M.)