Modlitbou k Máriinej láske (fra Ljubo Kurtović)

Tieto známe slová nám znejú z posolstva Panny Márie. Toľkokrát nám ich darovala počas tých rokov. Vidíme ako mocne nalieha  a opakuje pozvanie k modlitbe. Chce nám povedať, že neexistuje žiadna iná cesta ani prostriedok, ktorým môžeme prísť bližšie k Bohu. Modlitba je prebývanie s Bohom, otvára človeka pre Božiu skutočnosť.Modlitba je prvotnou, odvekou praxou veriaceho. Veriacim sa nestáva tak, že sa rozmýšľa o Bohu, ale tým, že sa vykročí k nemu, že sa rozhoduje byť s ním. V modlitbe človek vstupuje do Božej  prítomnosti a Boh vstupuje do človeka. To je vedomé a slobodné prenikanie. Boh je všadeprítomný ako Stvoriteľ a Vykupiteľ. Ale nejakým spôsobom nie je tam, kde ho ľudská sloboda nevpustí. Človek ako slobodná bytosť sa stáva v modlitbe vykúpeným, pretože dovoľuje Bohu, aby v ňom konal svoje diela. Modlitba je dialóg s Bohom, zjednotenie sa s Bohom. Potrebujeme sa neustále učiť  modliť sa. Modlitba je nevyčerpateľná a neopísateľná ako aj samotný život. Nikdy sa nenaučíme dostatočne sa modliť. S právom môžeme povedať, že dobre sa neučí modliť ten, kto sa jednoducho modlí stále rovnako, ale ten, ktorý v modlitbe napreduje a to znamená, že sa stále viac približuje k Bohu. Znakom napredovania vo viere je napredovanie v modlitbe, vždy nové obohacovanie modlitby. Boh je neopísateľný a spôsoby približovania sa  k nemu  sú nevyčerpateľné.

Oprávnene sa môžeme opýtať: „Povedz mi ako sa modlíš a ja ti poviem, aký si veriaci. Platí to aj opačne: ako veríš, tak sa aj modlíš. Modlitba a viera kráčajú spoločne. Existujú rôzne  druhy definícií modlitby, ale ani jedna nemôže obsiahnuť to tajomstvo. Modlitba je životnou potrebou človeka.

…Boh je neopísateľný a spôsoby približovania sa k nemu  sú nevyčerpateľné…

Ježiš sa modlil, pozýval k modlitbe a učil modliť sa svojich učeníkov. Evanjeliá jednoducho zaznamenávajú Ježišovu neprestajnú modlitbu: „On sa však utiahol na púšť a modlil sa“ (Lk 5, 16). Neskoro večer a skoro ráno sa modlil. Pravým cieľom modlitby musí byť  nebeské kráľovstvo. Ak ho hľadáme, dostávame aj to ostatné. Ďalej – treba odpustiť všetkým a so všetkými sa zmieriť, ak chceme, aby naša modlitba vystúpila k Bohu. Potom sa treba modliť pokorne a to znamená  úprimne, zo skutočného stavu svojej duše, nerobiť sa pred Bohom veľkým a nerobiť Boha svojím dlžníkom pre dobré skutky, ktoré sme urobili, pretože všetko sme dostali od neho. Treba sa modliť vytrvalo a neprestajne. Pre vytrvalú modlitbu je potrebná viera. Modlitba leží Ježišovi natoľko na srdci, že naliehavo a láskavo prosí apoštolov, aby sa modlili, s istotou im prisľubuje, že modlitby budú vypočuté, preto sa zdá, že  modlitba je jeho najdôležitejším odkazom.

Panna Mária nám prisľubuje, že len v modlitbe môžeme pochopiť jej lásku, ktorá je silnejšia ako zlo.

Aj Ježiš upozorňoval svojich apoštolov, že modlitbou môžu prekonať zlo a pokušenia: „Modlite sa, aby ste neprišli  do pokušenia“. Ježišovo pozvanie k modlitbe, ktorá chráni od pokušení, je rámom, v ktorom sa uskutočňuje jeho modlitba. V Getsemanskej záhrade sa Ježiš modlí a a jeho učeníci nie sú schopní sa k nemu pridať.

Existujú rôzne pokušenia, na ktoré Ježiš upozorňuje. Tie pokušenia môžu byť útekom od našich zodpovedností. Je to strach, aby som sa angažoval a niečo podnikol, ale potom ustúpim alebo  sa stiahnem. Je to strach, pozerať sa do tváre realite, ktorá  si  vyžaduje zaujať osobný postoj a preto  radšej otočím hlavu alebo zavriem oči. Je to pokušenie strachu, konfrontovať sa  s problémami v živote, svojej rodine, spoločenstve alebo spoločnosti. Je to pokušenie zutekať pred skutočnosťou. Je to pokušenie plachosti, zbabelosti, strachu, ktorý bráni, aby som sa obetoval, posvätil a odovzdal.

Odpovedajme  na materinské pozvania Panny Márie, aby sme zakúsili radosť a plnosť života, ku ktorým nás pozýva Panna Mária.

Modlitba

Panna Mária, prosím ťa, nauč nás modliť sa tak, ako si sa ty modlila. Ty si sa spolu s apoštolmi vytrvalo a neprestajne modlila očakávajúc Ježišovo prisľúbenie Ducha Svätého. Vypros nám milosť vytrvalosti, aby sme vytrvali v pokušeniach. Modli sa s nami a pros za nás, aby Pán svojou milosťou posilňoval našu vôľu. Aby sme sa mohli rozhodnúť pre to, čo je dobré. Ty si plná milosti, plná Boha. Ďakujeme ti, že neprestávaš hovoriť, pozývať  a svojou blízkosťou prebúdzať všetky zaspaté srdcia. Ďakujeme ti Mária, za tvoju vytrvalosť s nami, aj keď sa vzdialime a zablúdime. Ďakujeme ti, že nás neprestávaš pozývať na cestu spásy a života. Amen.

Predchádzajúce

Máriina láska je silnejšia ako zlo (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 2. august 2015 cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú