Modlite sa a verte v silu modlitby (fra Ljubo Kurtović)

Všetky posolstvá Panny Márie sú preplnené pozvaniami k modlitbe. Panna Mária ako matka vie, že len modlitba udržuje nažive náš vzťah s Bohom. Dobre je pripomenúť si niektoré z jej pozvaní k modlitbe, aby sme v sebe oživili a prebudili túžbu po modlitbe t.j. po Bohu: „Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe, drahé deti, nemôžete pocítiť ani Boha, ani mňa, ani milosti, ktoré vám dávam… Pozývam vás, aby vaša modlitba bola radostným stretnutím s Pánom. Nemôžem vás všetkých viesť, až kým vy sami nepocítite v modlitbe radosť… Nemôžete pochopiť koľkú cenu má modlitba, kým sami nepoviete: teraz je čas na modlitbu, teraz pre mňa nie je dôležité nič iné, teraz pre mňa nie je dôležitá žiadna osoba okrem Boha.“

Túžbou Panny Márie je oživiť náš vzťah s Bohom a udržať ho živým. Jediné, čo Ježiš žiadal od svojich učeníkov je viera. Vieru treba živiť, udržiavať a pestovať. Viera je spojená s modlitbou. Strácanie viery sa začína zabudnutím na modlitbu. Kto sa viac nemodlí, stal sa neveriacim. Nie v tom zmysle, že nevyznáva Boha, ale jednoducho preto, že opustil oblasť, v ktorej sa odohráva spoločenstvo s ním. Boh, ktorý nie je prítomný v modlitbe sa stáva nereálnym a ďalekým. Ostáva v našej pamäti ako idea alebo nejaké vzdialené božstvo. Keď niet modlitby, Boh sa viac nedotýka srdca a nezaväzuje k pôsobeniu.

Všetci duchovní učitelia sa zjednocujú v tom, že modlitba je ťažká a náročná. Cirkevní otcovia hovorili, že modlitba je najväčšie umenie. Aj svätý Pavol hovorí: „nevieme ako sa máme modliť“. Modliť sa učíme modlením. Mnohým sa nedarí modliť, a preto prestanú. Niektorí zanechávajú modlitbu po tom, čo sa snažili a „uvideli“, že modlitba je zbytočná a neplodná. Väčšina kresťanov nachádza dôvody, ktoré ospravedlňujú ich zanedbávanie modlitby: nedostatok času, zrýchlený životný rytmus, životné starosti, neschopnosť nájsť si pokojné a tiché miesto. Takto sa modlitba stane „luxusom“ pre „svätuškárov“, ktorí „nemajú nič na práci“.

…Podstata modlitby je v odovzdávaní Bohu, aby očistil naše oči pre správny pohľad na celú skutočnosť…

Napriek tomu všetkému  v človeku ostane túžba a potreba po modlitbe. Vedomosti o Bohu nie sú dostačujúce. Musíme nadviazať kontakt s Bohom. Aj učeníci pozorujúc Ježiša pochopili,ako sa dovtedy nikdy nemodlili alebo nevedeli, čo je to modlitba. Samotný Ježiš sa modlí a pozýva svojich učeníkov, aby sa modlili s ním. Na vrchu Tábor po Ježišovej modlitbe sa otvorilo nebo a bolo počuť Otcov hlas. V Getsemanskej záhrade Ježiš pozýva trojicu apoštolov. „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22, 40). Po vzkriesení sa apoštoli modlia spoločne s Máriou, Ježišovou Matkou, jednoducho a vytrvalo očakajú Ježišovo prisľúbenie – Ducha Svätého. Mária je od začiatku v modlitbe s Cirkvou. Cez modlitbu vchádzame do spoločenstva lásky s Ježišom a jeho Matkou. Len modlitbou zostávame v životnej spojitosti s Duchom, ktorý preniká Cirkev. Kresťan, ktorý sa nemodlí, nemôže načúvať podnety Ducha Svätého.

Skutočná modlitba nás vždy  oddeľuje od nás samých, očisťuje nám pohľad, ktorým uvidíme biedu sveta a rozšírime svoje modlitby na všetkých tých, s ktorými sa Pán stotožňuje: a to sú najmänší, utláčaní, poslední, blúdiaci, mučení.

Na overenie správnosti našej modlitby je dobré opýtať sa, či preniká moju každodennosť, moje myslenie a konanie, či pozerám na ľudí Božími očami. Ak ma modlitba nemení, potom neprekonala svoju povrchnosť. Ostala niekde mimo. Ak na druhých vidím len ich tiene a slabosti, potom ich nevidím tak ako ich vidí Boh. Podstata modlitby je v odovzdávaní Bohu, aby úplne obsiahol a premenil náš rozum a srdce, aby očistil naše oči pre správny pohľad na celú skutočnosť.

Modlitba

Panna Mária, Matka viery a modlitby. Ty si bola vytrvalá v modlitbe s apoštolmi v dvorane poslednej večere očakávajúc Ježišovo prisľúbenie. Celý tvoj život bol modlitbou a odovzdanosťou. Celý svoj život si vložila do dvoch viet: „Hľa, služobnica Pána“ a „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Do konca si ostala vernou, vytrvalou a neúnavnou. Vďaka ti, že nás ani dnes neopúšťaš, ale chceš nás viesť cestami, ktoré sú úzke, ale vedú k životu. Chceme sa učiť od teba modliť sa. Chceme sa modliť s tebou. Nauč nás svojím materinským nepoškvrneným srdcom odovzdávať svoj život a každý svoj deň do Božích rúk. Nech Božia milosť na tvoj príhovor prebudí a oživí v nás všetko, čo zaspalo a čo je bez života, ktorý prichádza od Boha. Do tvojich rúk odovzdávame seba, naše rodiny, komunity, Cirkev a celý svet. Amen.

 

Predchádzajúce

Modlite sa a verte v silu modlitby (Terézia Gažiová)

Ďalej

Novéna k 34. výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí