Modlite sa, aby ste pochopili Božiu lásku (Terézia Gažiová)

Máriine slová: „Prinášam vám svoju lásku“ sú tak veľmi podobné Ježišovým: „Pokoj Vám“. Boli to slová upokojenia učeníkov po strašnej smrti učiteľa, keď sa v strachu a panike pred prenasledovaním rozutekali. I dnes sú Ježišovi učeníci prenasledovaní. Svet je v strachu a panike z teroristických útokov, vojen, migrácie, násilia.

Vizionár Ivan nám často odovzdáva i tieto Máriine slová: „Drahé deti, dnešný svet sa nachádza vo veľkom nebezpečenstve. Boh nechce zničiť ľudstvo, ale ľudstvu hrozí, že sa zničí samo vojnami, prírodnými katastrofami, rozvodmi, drogami, potratmi… Boh stvoril svet z lásky a človek ho ničí. Svet prechádza svojimi najväčšími krízami a najväčšia kríza je kríza viery v Boha. Ľudstvo sa vzdialilo od Boha a vykročilo do budúcnosti bez Boha.“ Panna Mária prichádza nie preto, aby nás strašila, ona je Matka nádeje. Prichádza, pretože nám chce pomôcť a ukázať to, čo nie je dobré i to, že bez Pána sme na nesprávnej ceste.

…Оna je Matka nádeje…

Nebeský Otec vie, že sa bojíme. Preto nám posiela na zem matku. „Deti moje, Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. Ako dar Božej Stvoriteľovej dobroty a lásky som i ja s vami“, ubezpečuje nás Panna Mária vo svojich posolstvách. „I dnes mi Boh dovoľuje milovať vás a z lásky pozývať k obráteniu.“

Kráľovná pokoja neprichádza s prázdnymi rukami. Prináša nám Božiu lásku. V modlitbe s ňou ju môžeme zakúsiť. Ako o tom nedávno svedčila jedna protestantka: „Medžugorie mi pomohlo nájsť vzácnu perlu. Celou svojou bytosťou som pocítila ako nežne a pokorne ma Boh miluje. Spoznanie Božej lásky spôsobilo vo mne túžbu urobiť všetko preto, aby som bola čo najbližšie môjmu Milovanému. Slová, ktoré hovorí Ježiš v podobenstve o vzácnej perle, sa stali pre mňa zvlášť pochopiteľné. Posolstvá Panny Márie prestali byť pre mňa iba pekne sformulované slová lásky. Každej myšlienke vyslovenej v posolstve som chcela povedať celým srdcom svoje áno. Stali sa ľúbostným listom venovaným iba mne osobne, slovami lásky a života týkajúce sa iba mňa.“

Keď sa s Máriou modlíme, otvárajú sa nám oči. Precitneme a vraciame sa z dlhej cesty hriechu domov k Otcovi. I dnes nám nebeská Matka trpezlivo, neúnavne opakuje: „s láskou vás pozývam k obráteniu.“ Modlitba, prítomnosť, svätosť nebeskej Matky spôsobuje premenu srdca a priťahuje ho ako magnet k Božej láske.

DSC03707…Ona pozná zázračnú moc modlitby…

Jej láska je aktívna. To nie sú iba emócie. Mária plná Božej lásky okamžite reaguje, vidí naše potreby. Tak ako v Káne Galilejskej, tak i dnes privádza nás k Ježišovi a pomáha nám uskutočniť čo nám povie.

Raz nám povedala: „Kto by vám lepšie rozumel ako matka“. Mama je mama. Dnes vidí, že nie sme schopní pochopiť Božiu lásku a sme chudobní v láske. To znamená, že sme prázdni a bez plodu. Bez lásky sme mŕtvi.

Ježiš svojim učeníkom často vyčítal: „Ani vy nechápete? Ako to, že nechápete?“ Vyčítal i farizejom, zakonníkom: „Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo.“ Emauzským učeníkom potom ako im všetko vysvetlil opakuje „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!“

Boh z lásky dáva za nás život strašnou smrťou na kríži, vstáva z mŕtvych, zjavuje sa učeníkom. My to všetko vieme. Ale sme mimo týchto hlavných správ, nevidíme, nechápeme. A už vôbec nemáme síl milovať sa navzájom, nasledovať Ježiša. Nedávno nám Panna Mária povedala: „Drahé moje deti, či nerozpoznávate znaky tejto doby? Či nerozpoznávate že všetko, to čo sa deje je preto lebo niet lásky? Pochopte, že spása je v pravých hodnotách. Kráčajte v stopách môjho Syna.“

Dnes nechápeme ani my – napomína nás Mária, keď nám hovorí: „Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš z lásky dal svoj život, aby vás spasil a aby vám daroval večný život.“ 

…Modlitba, prítomnosť, svätosť nebeskej Matky spôsobuje premenu srdca a priťahuje ho ako magnet k Božej láske…

Nenecháva nás však bez pomoci. Znovu nás pozýva: „Modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku!“ Ona pozná zázračnú moc modlitby. Modlitba je i východisko z hlbokej krízy neschopnosti pochopiť Božiu lásku. Jednoducho, keď nemáme Božiu lásku, treba o ňu prosiť.

Po Ježišovej smrti Mária zostala so sklamanými a „depresívnymi“ učeníkmi sama. Smieme veriť, že ich potešovala, povzbudzovala k modlitbe. Modlila sa s nimi. Tak je to dodnes. Mária sa modlí s nami, bojuje za nás, aby sme sa prebudili z hlbokého spánku duše. Precitnime s ňou!

Pozvanie do týchto dní pre nás je predovšetkým veľa sa modliť, aby sme boli schopní pochopiť Božiu lásku. Modliť sa za to, aby sme pochopili že Ježiš z lásky položil život za nás, aby nás vykúpil a spasil. Modlime sa, aby sme boli plní Božej lásky ako naša nebeská Matka.

Modlitba: 

Ďakujeme ti, Mária za tvoje pozvanie: „Modlite sa“. Spojený s tebou prosíme o dar Božej lásky. Príď Duchu Svätý, Duchu lásky, prebuď nás. Pouč nás, pomôž nám pochopiť Božiu lásku. Duchu Svätý urob nás schopnými prijímať a darovať Božiu lásku druhým. Amen.

Predchádzajúce

Pôst otvára srdcia Božiemu slovu

Ďalej

Z lásky vás pozývam k obráteniu… (M.M.)