Modlite sa ruženec (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária aj v tomto posolstve ako aj v mnohých predchádzajúcich nás pozýva k modlitbe ruženca. Dobre je pripomenúť si niektoré jej posolstvá, v ktorých nás pozývala k mocnému prostriedku modlitby a ním je modlitba ruženca.

„Drahé deti!… Prosím rodiny farnosti, aby sa modlili rodinný ruženec… Pozývam vás, aby ste pozvali všetkých na modlitbu ruženca. Ružencom zvíťazíte nad všetkými protivenstvami, ktoré chce satan vniesť do Katolíckej cirkvi! Modlite sa ruženec všetci kňazi! Venujte čas ružencu! V posolstve z 8. augusta 1985 nám povedala: „ Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte.“ V posolstve z 25. februára 1988 Panna Mária hovorí: „… Ruženec majte stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že vy patríte mne.“ V posolstve z 25. januára 1991 hovorí: „Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašich životoch.“

Mesiac október je zasvätený ružencu Panny Márie. Mohli by sme to povedať aj opačne, že ruženec posväcuje mesiac október. Ešte lepšie povedané, že Boh dušu modliaceho sa ruženec pretvára na nebo.

„…ruženec posväcuje mesiac október. Ešte lepšie povedané, že Boh dušu modliaceho sa ruženec pretvára na nebo.“

Svätá Terézia hovorí, že modlitba, či už ústna alebo vnútorná (kontemplatívna), musí byť spojená s rozjímaním. Bez toho niet modlitby. Vyžaduje si to úsilie. A práve to vyvoláva ťažkosti. Kvôli možným ťažkostiam nesmieme klesať na duchu a prestať sa usilovať.

Modlitba ruženca je kontemplatívna (vnútorná) modlitba. Otče náš a Zdravas‘ Mária nie sú ľudské slová, ale evanjeliové. Keď ich človek vyslovuje, vyslovuje ich pred Bohom, hovorí ich Bohu. Boh prebýva v ľudskej hlbine. Ak ho chce človek počuť, musí vojsť do seba. Tu venuje viac pozornosti Bohu ako slovám, ktoré vyslovuje. Od vedomia, že Boh je prítomný, slová sa stanú zbytočnými a človek pozoruje Boha.

Kým sa modlíme ruženec, Ježiš, ktorý sa stal pre nás človekom, ktorý bol za nás ukrižovaný, ktorý vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, pomaly zostupuje s modliacim sa do hlbín jeho duše, do neba na zemi, do kráľovstva nebeského, ktoré je medzi nami. Ruženec je ústna i kontemplatívna modlitba. Skutočný prostriedok na zostúpenie do duše a výstup do neba.

„Kým sa modlíme ruženec, Ježiš pomaly zostupuje s modliacim sa do hlbín jeho duše, do neba na zemi…“

Opakovanie Zdravas‘ Mária nás v skutočnosti vovádza do procesu hlbokého spojenia s Kristovým životom. Jednou zo základných každodenných ľudských činností je opakovanie. Každý deň opakujeme zaužívané spôsoby už od začiatku dňa, cez vstávanie, obliekanie, stravovanie až po odpočinok. Opakovanie zaisťuje stabilitu, istotu, poriadok, ale je aj podmienkou nových možností, a výsledkom opakovania je vnútorný pokoj.

Jednou z ťažkostí pri modlitbe ruženca je roztržitosť v modlitbe. Keď sa začneme modliť ruženec, akoby sa prebudili naše myšlienky, rozpŕchnu sa a blúdia. Počas ruženca sa vynoria obrazy ľudí a rôzne situácie, na ktoré sme počas dňa nemali čas alebo sme ich chceli potlačiť. Mnohí sa trápia s roztržitosťou a niektorí sa dokonca kvôli tomu prestanú modliť ruženec… Ale roztržitosť nie je len problémom modlitby, ale ľudského života všeobecne, zvlášť súčasného spôsobu života. Človek je dnes čoraz viac rozptýlený rôznymi nepredvídanými prácami, myšlienkami, osobami, pri ktorých sa často ani pri najlepšom úmysle nedokáže skoncentrovať.

„Preberajúc zrnká ruženca, je dôležité všetko zhromaždiť okolo Kristovho kríža, v ktorom stretáme Boha, ktorý všetko pozbiera…“

Niet divu, že človek je dnes nepokojný, pretože roztržitosť človeka vyrušuje a rozptyľuje. Preto väčšina ľudí žije v strese. Preto je dôležité pri roztržitosti v modlitbe neutekať od nej, ale dovoliť jej, aby nami “zatriasla“, všetko to zhromaždila a odovzdala pred Boha. Preberajúc zrnká ruženca, je dôležité všetko zhromaždiť okolo Kristovho kríža, v ktorom stretáme Boha, ktorý všetko pozbiera.

Odvážme sa a začnime sa modliť ruženec, aby sme odkryli milosť a silu, ktorú nám Boh chce skrze Máriu darovať.

Modlitba:

Panna Mária, Kráľovná ruženca, ty si vedela vo svojom srdci nosiť a chrániť všetky slová a udalosti, ktoré si prežívala a s ktorými si sa stretala vo svojom každodennom živote a rozjímala si o nich.
Ty si, ó, Mária, všetky udalosti a tajomstvo svojho Syna žila vo viere, ktorú si sýtila neustálou modlitbou a odovzdanosťou sa do Otcovej vôli. Ty si blahoslavená, pretože si verila.
Uč nás, posilni nás na našich cestách hľadania zmyslu života. Povzbuď a prebuď všetkých ospalých na ceste viery. Zvlášť ti odovzdávame tých, ktorí trpia rôznymi otroctvami, strachmi a životnými ranami. Nech nikdy nestratia nádej tak ako si aj ty bola a ostala Matkou nádeje, a preto si zakúsila Božiu všemohúcnosť aj vo svojom živote. Vypros aj nám skúsenosť Božej lásky, ktorá uzdravuje, oslobodzuje a zachraňuje. Amen.

Predchádzajúce

Vydávajte svedectvo žijúc lásku (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.9.2019 (Terka Gažiová)