Modlite sa za pokoj. Terézia Gažiová

I z dnešného posolstva môžeme vidieť, že najväčšou túžbou Panny Márie je pokoj nášho srdca. Toľkokrát sme počuli jej materinské, naliehavé pozvanie: „Drahé deti, modlite sa za pokoj.” Jedinou cestou k pokoju je modlitba. Modlitba je priateľstvo s Ježišom. Hovorí sa: „s kým si, taký si; povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si.” Ježiš je Kráľ pokoja. „Zostaňte v tichosti srdca sJežišom, aby vás svojou láskou pretváral a menil. Keď máte Boha, máte všetko.” Povzbudzuje nás Mária. V modlitbe nás preniká Ježišov pozdrav „Pokoj vám”.

Pokoj je drahocenný dar, ktorý môžeme vyprosiť u Boha. Modlitba za pokoj v Máriinej škole je modlitba srdcom a to je premena života. Hovorí nám: „Modliť sa znamená milovať, dávať, trpieť a obetovať. Môj Syn od vás žiada lásku a modlitbu v ňom.Milovať a modliť sa v ňom znamená – ako matka vás to naučím – modliť sa v tichosti svojej duše a nie len recitovať ústami. Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto urobené v mene môjho Syna; je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijatie bolesti a obeta za iného.”

Modlitba za pokoj je pozvanie začať od seba.Ak sa modlíme za pokoj a sami nemáme pokoj srdca, takáto modlitba nemá veľký účinok. Pokoj vo svete sa začína pokojom v mojom srdci, prácou na mojom srdci, obrátením.

Keď zomierame sebectvu dávame šancu narodiť sa láske a plodom lásky je pokoj…

Dnes nás Mária upozorňuje – zanechajte sebectvo. Keď zomierame sebectvu dávame šancu narodiť sa láske a plodom lásky je pokoj. V komunite Cenacolo, ktorá sa stala miestom zmŕtvychvstania stratených, oklamaných, zúfalých, závislých na drogách, alkohole a iných otroctvách majú mladí v pravidlách 10 zakázaných slov, ktorým sa snažia vyhýbať:

1. Nechcem,

2. Mňa sa to netýka,

3. Nepáči sa mi to,

4. Necítim to tak,

5. Nebudem,

6. Som unavený,

7. Nemám sa dobre,

8. Staraj sa o seba,

9. Nie som schopný,

10. Daj mi pokoj.
Моліться за мир2Toto môže byť konkrétne pozvanie i pre nás. Časté spytovanie svedomia nám pomáha bdieť. Preverovaním svojich skutkov a správania sa počas dňa toľkokrát môžeme pristihnúť pri sebectve.

Svätá spoveď je nový začiatok a vždy nový krok na ceste rastu v láske. Vyznať svoj hriech v spovedi, úprimne oľutovať a rozhodnutie robiť všetko to, čo chceme, aby ľudia robili nám je vždy vyhratým zápasom bez boja. Ježiš potrebuje len našu dobrú vôľu, ochotu spolupracovať s ním a dovoliť mu, aby nás premenil.Od spovedi k spovedi dajme si predsavzatie meniť to, čo sa Ježišovi nepáči. Modlime sa k Duchu Svätému, aby nám zjavil pravdu o nás.

Matka nás volá, toto je čas bdenia. Teraz je čas rozhodnutia, čas zanechávať sebectvo a rásť v láske. Jedno z prvých posolstiev Panny Márie bolo: „Ľudstvo sa musí vrátiť k Bohu, obrátiť sa, prebudiť sa a znovu začať žiť Evanjelium.”

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania”, hovorí nám Ježiš. Kto miluje Máriu, bude sa snažiť žiť jej posolstvá. Keď nám Mária hovorí žite moje posolstvá, bez nich sa nemôžete zmeniť to je pozvanie žiť Evanjelium. Jej posolstvá sú ozvenou Ježišovho učenia – „milujte sa navzájom, tak ako som ja miloval vás.“ Žijúc Máriine posolstvá sme pozvaní kláske. Hovorí nám: „Mojemenoje láska. To je to, prečo som s vami tak veľa času, pretože ma k vám posiela veľká láska. Žiadam od vás to isté. Žiadam od vás lásku v rodine. Nezabúdajte, že tu na zemi ste na ceste do večnosti a že váš domov je na nebesiach. Preto, deti moje, buďte otvorení pre Božiu lásku a zanechajtesebectvoa hriech. Od vás sa očakáva iba jedno: milovať a dávať.“

Odpoveďou na modlitbu za pokoj je Božia nežnosť, ktorá sa chce darovať prostredníctvom nás tým, ktorí to najviac potrebujú – Máriiným materinským spôsobom. Mária je náš vzor. Prosme ju, aby nám pomohla stávať sa jej podobnými – v živote, modlitbe, v láske. Tak ako nás k tomu nedávno pozvala, 2.10.2016: „Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhoda – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života.“

Modlitba:

Pane, spojenís Máriou prosíme: „pokoj, pokoj iba pokoj nech zavládne medzi Bohom a človekom i medzi ľuďmi navzájom”. Prenikni nás svojim pokojom, osloboď nás od všetkého, čo nám ho kradne, daj nám milosť opúšťať sebectvo, otvárať sa pre lásku. Urob nás tvorcami pokoja. Pane, prosíme o pokoj pre tých, ktorí ho hľadajú na nesprávnych miestach vo falošných veciach. Príď tvoj pokoj tam, kde zúri nenávisť a vojna. Ty si Kráľ pokoja, daruj svoj pokoj tým miestam akrajinám, kde ho niet. Amen.

Predchádzajúce

Katechizmus katolíckej cirkvi o pôste

Ďalej

Dovoľte Bohu, aby vstúpil do vašich sŕdc. M.M.