„Moja prítomnosť je dar od Boha…“ (Terézia Gažiová)

Približujeme sa k 25. júnu 2016 a to je 35. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí. Jej milostivá prítomnosť už viac ako tri desaťročia deň čo deň prekvapuje a pozýva k obráteniu. Máriina láska, svätosť, modlitba, príhovor spôsobujú obrátenie. Inak nie je možné vysvetliť neobyčajné pôsobenie Božej milosti v tejto “krajine zázrakov”, kde sa nebo dotýka zeme.

Každý deň sme svedkami veľkých Božích zázrakov na jej príhovor, tak ako kedysi v Káne Galilejskej.

Máriina láska, svätosť, modlitba, príhovor spôsobujú obrátenie…

Páter Slavko pri 13. výročí zjavení Panny Márie napísal: „Buď zvelebený, Pane môj, za to, že k nám v tento čas posielaš Máriu; buď zvelebený za to, že si ju urobil našou matkou a učiteľkou, Kráľovnou pokoja; buď zvelebený za každé jej zjavenie a slovo, ktoré vyslovila; buď zvelebený za všetkých, ktorí jej uverili a prijali jej posolstvá a snažia sa ich žiť…“ A tak by sme mohli pokračovať a pokračovať. Môžeme zvelebovať Pána a ďakovať mu za nespočetné srdcia, ktoré vďaka nej našli stratený pokoj srdca, oslobodili sa od hriešnych návykov, našli odpoveď na svoje otázky, boli uzdravení z nevyliečiteľných chorôb, šíria jej posolstvá po celom svete a prinášajú stonásobnú úrodu.

Kto ma miluje bude zachovávať moje prikázania, povedal Ježiš svojim učeníkom. Kto miluje, Máriu bude sa snažiť žiť jej posolstvá. A to je prežívanie evanjelia vysloveného jej materinským srdcom.

„Duch Svätý a Mária“

Dnes nám Matka hovorí: „Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myšlienok vniesť zmätok a nepokoj. Preto vy, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol pravou cestou radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna.”

Tak veľmi potrebujeme počuť práve toto. Cítime sa bezmocní vo chvíľach, keď budujeme a zrazu sa všetko zrúti. Mnohé veci nás rozčarúvajú, strácame nádej, sme pokúšaní, znechutení, prázdni. Zakusujeme sklamanie, strach a nepokoj. Tak často nerozumieme, čo sa to vlastne s nami deje, ktorou cestou vykročiť.

Potrebujeme predpísať recept na nepokojné, zmätené myšlienky a srdcia. Z dnešného posolstva je nám darovaný jasný cieľ: „Duch Svätý a Mária.“

Mária nerozumie, ale verí. Ona zakúsila silu Ducha a povzbudzuje i nás otvoriť sa pre jeho mocné pôsobenie…

Márie je náš vzor. Pri zvestovaní ona tiež nerozumela. Ona sa pýta: „Ako sa to stane“ a dostáva odpoveď „Duch Svätý zostúpi na teba…” Mária nerozumie, ale verí. Ona zakúsila silu Ducha a povzbudzuje i nás otvoriť sa pre jeho mocné pôsobenie. S Duchom Svätým v úplnej odovzdanosti ako Mária môžeme kráčať cestou radosti a pokoja. „Lebo ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.”

Keď pociťujeme nepokoj, spomeňme si na Máriinu radu do týchto dní. Modlime sa spolu s ňou k Duchu Svätému. Modlime sa jej spôsobom, v odovzdanosti a dôvere.

„Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu…“

Sv. Grignon Montfortský, nám odovzdáva skúsenosť tajomnej spolupráce Márie s Duchom Svätým: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.“ „Mária splodila s Duchom Svätým to najväčšie, čo kedy bolo a bude – Bohočloveka, a vytvorí tiež najväčšie veci, ktoré budú v posledných časoch. Vytvorenie a vychovanie veľkých svätých, ktorí sa objavia na konci čias, je vyhradené jej, lebo len táto mimoriadna a zázračná Panna môže v spojení s Duchom Svätým vykonať veci zázračné a výnimočné. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná teraz zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné zjednotenie so svojou Nevestou!“

Modliť sa s Máriou v Duchu Svätom znamená kráčať pravdivou cestou pokoja a radosti. Zvelebovať Pána za to, že odkrýva veľké veci maličkým, lebo tak sa mu zapáčilo.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar 35. rokov Máriinej prítomnosti. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí v jej prítomnosti zakúsili tvoju lásku. Nech bude v našich srdciach stále vďačnosť za všetko, čo konáš na jej príhovor, nech nám nikdy nezovšednie jej materinský hlas pozývajúci nás k obráteniu. Silou svojho Ducha otvor naše srdcia, aby sme boli stále schopní prijímať dary tvojej lásky. Požehnaj  a vráť do svojho otcovského náručia tých, ktorí sú zmietaní pokušeniami, nepokojom. Nech sa uskutočnia všetky plány pokoja prostredníctvom Márie. Amen.

Predchádzajúce

Ježiš hovorí o pôste…

Ďalej

„Moja prítomnosť je pre vás darom od Boha…“ (M.M.)