„Moja prítomnosť je pre vás darom od Boha…“ (M.M.)

Svoje aprílové posolstvo Panna Mária začína slovami: „Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás vidím v hriechu.“ Hriech je skutočnosť, ktorého následky pociťujeme a prežívame či už vo svojom osobnom živote, alebo i v medziľudských vzťahoch. Hriech je prerušenie spojenia s Bohom, zdrojom života.

Panna Mária má materinské srdce, ktoré cíti, trpí, odpúšťa, pozýva…

Matka, ktorá túži po živote, plnosti života svojho dieťaťa nemôže ostať ľahostajná. Panna Mária má materinské srdce, ktoré cíti, trpí, odpúšťa, pozýva a túži nás povzbudiť, aby sme sa prebudili zo sna nevery a hriechu. Dlhodobosť zjavení Panny Márie nám hovorí o Božej láske a trpezlivosti. Boh nás čaká. Ale aj jeho čakanie má svoj koniec. To nám potvrdzuje aj Ježiš v rôznych evanjeliových podobenstvách. Boh stvoril svet a každého človeka, ale nás nevydal napospas samým sebe. Máriina prítomnosť cez zjavenia je pre nás Boží dar a pozvanie, ktoré čaká na našu odpoveď.

Panna Mária nás viackrát vo svojich posolstvách upozorňovala na pôsobenie satana: „Drahé deti! Satan je natoľko silný a zo všetkých síl sa snaží zničiť moje plány, ktoré som s vami začala… Ak sa modlíte, satan vám nemôže ani len trochu ublížiť, pretože vy ste Božie deti a Boh nad vami bdie. Deti moje, nebojte sa, pretože ja som s vami aj keď si myslíte, že niet východiska a že satan zavládol. Prinášam vám pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Satan je silný, a preto sa vy, deti moje, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu… Som s vami a ochraňujem vás, hoci satan chce zničiť moje plány a zastaviť plány nebeského Otca, ktoré tu chce uskutočniť.“

Máriina prítomnosť cez zjavenia je pre nás Boží dar a pozvanie, ktoré čaká na našu odpoveď…

Máriine slová, pozvania a posolstvá nie sú nové, moderné ani staré, ale sú večné. Hoci možno nie je populárne hovoriť o satanovi v tomto modernom a technicky napredujúcom svete, Panna Mária sa nebojí upozorniť na rozličné pôsobenie satana. Najgeniálnejší satanov trik je ten, že sa mu podarilo presvedčiť ľudí, že neexistuje. Ak satana vyženieme z viery a teológie, vráti sa cez poverčivosť. Súčasný svet sa hemží čarodejníkmi, vešticami, špiritistami, vykladačmi budúcnosti, obchodníkmi s okultnými predmetmi a amuletmi.

Výstižné sú slová pápeža Pavla VI. z 15. novembra 1972, v ktorej pápež poukázal na prítomnosť zlého, v ktorom zlo nie je viac ako nedostatok, ale činorodá moc, živá duchovná bytosť, ktorá je mravne skazená a deštruktívna.

…Milosť osvetľuje a potešuje…

„Pôsobenie satana sa odlišuje, hovorí páter Pio, od pôsobenia milosti: milosť osvetľuje a potešuje, kým satan mučí a znepokojuje… Nesmieme dobrovoľne rozmýšľať o tom, na čom nástojí diabol: len ten, kto odolá, zvíťazí. Musíme odstrániť  v sebe strach, skreslené myšlienky a sebaľútosť, ktoré v našich dušiach vidia len pýchu, deficit pokory, pád, zlé vášne. To je satanova pasca postavená s precíznym cieľom , aby dobré a čnostné duše stratili odvahu a následne  sa zastavili na ceste lásky.“

Z Nového zákona môžeme vyčítať, že satan je súčasne strašný aj slabý, aktívny i porazený, mocný i plachý, slobodný i otrok, tvrdošijný i pokorený. Ježiš nad ním už raz a navždy zvíťazil, ale jeho porážka pokračuje skrze ľudí, ktorí vo svojom živote kráčajú Pánovou cestou.

…modlitba, pôst a bezpodmienečná poslušnosť Otcovi…

Zbrane víťazstva sú tie isté, ktoré použil aj Ježiš na púšti, keď ho diabol pokúšal. A to je modlitba, pôst a bezpodmienečná poslušnosť Otcovi. Modlitba je prejav dôvery a odovzdanosti Bohu, istoty jeho prisľúbeniam a prejav uvedomenia si vlastnej slabosti a jeho všemohúcnosti. Panna Mária nám počas mnohých rokov jej zjavení pripomína tieto prostriedky v boji proti satanovi.

Vezmime vážne Máriino pozvanie, aby sme mohli zažiť Ježišovo víťazstvo v našich myšlienkach, srdciach a životoch.

Modlitba:

Panna Mária, obraciame sa na teba, ktorá si rozmliaždila hlavu hada, nepriateľa človeka i celého ľudského rodu. Chceme sa modlitbou a vierou privinúť k tvojmu materinskému srdcu, aby sme mohli byť účastní Ježišovho víťazstva a aby sme boli svedkami Ježiša, ktorý zvíťazil nad diablom mocou svojho kríža. Ty, Matka, ktorá si ostala verná Bohu aj v najväčších pokušeniach, buď s nami, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Zvlášť ti odovzdávam, Matka, tie duše, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných skúškach. Pohliadni svojim materinským srdcom na tie duše, ktoré sú v nebezpečenstve upadnúť do zúfalstva a pokušenia samovraždy. Neprestávaj sa prihovárať za naše rodiny, ktoré sú skúšané nepokojom a hádkami. Vypros našim srdciam a rodinám pokoj, ktorý je tak veľmi   potrebný. Amen.

Predchádzajúce

„Moja prítomnosť je dar od Boha…“ (Terézia Gažiová)

Ďalej

Novéna k 35.výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí