Mons. Henryk Hoser o Medžugorí: „Toto je čas a miesto obrátenia. Tu žijeme novú evanjelizáciu“ (z rozhovoru Mons. Henryka Hosera)

Apoštolský vizitátor so osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser počas adventu navštívil rádio Mir Medžugorie.

Medzi farníkmi sa dá pocítiť, že sú šťastní a vďační za váš príchod do Medžugoria a za poslanie, ktorým Vás poveril Svätý Otec. Ako sa tu cítite?

Môžem odpovedať s rovnakou radosťou. Som naozaj šťastný, že tu môžem byť. Som tu už druhýkrát. Minulý rok som tu bol ako osobitný vyslanec Svätého Otca a teraz som tu ako stály apoštolský vizitátor. Tieto dve misie sa od seba výrazne líšia. Nie som tu len preto, aby som spoznal situáciu, ale aby som pochopil problémy a otázky tejto farnosti. Som tu, aby som na tieto otázky aj našiel riešenie spolu s mojimi spolupracovníkmi.

Blížia sa Vianoce ,čo je podľa Vás posolstvom Vianoc?

Toto posolstvo je mimoriadne bohaté a ja by som rád zdôraznil posolstvo pokoja. Anjeli, ktorí oznámili pastierom správu o narodení Pána povedali, že prinášajú pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle.

Ježiš medzi nás ľudí prišiel  ako dieťa do rodiny Márie a Jozefa. Naprieč celou históriou vidíme, že rodina bola vždy terčom útoku a zvlášť dnes. Ako chrániť rodinu dnes a ako nám v tom môže pomôcť príklad Svätej rodiny?

Predovšetkým potrebujeme vedieť, že človek bol od samého počiatku stvorený v rámci rodinných vzťahov. Pár muža a ženy bol požehnaný aj vďaka svojej plodnosti. Rodina je na zemi obrazom Najsvätejšej Trojice a je tu na to, aby budovala spoločnosť. Aby sa zachoval tento rodinný duch – a to je v dnešnej dobe ťažké – treba zdôrazniť poslanie rodiny vo svete. A to poslanie hovorí, že rodina je zdrojom a spôsobom naplnenia ľudskej bytosti.

Otec arcibiskup, Vy ste lekár, kňaz palotín, misionár a určite sa to všetko odzrkadľuje aj vo vašom živote. Taktiež ste strávili 21 rokov v Afrike. Môžete sa s nami podeliť o túto skúsenosť?

Nedá sa to vyjadriť pár slovami. Predovšetkým to bola skúsenosť, v ktorej som sa stretol s rôznorodosťou kultúr v Afrike, Európe a v ďalších krajinách. Väčšinu môjho náboženského života som prežil mimo domova a krajiny. Môžem k tomu povedať dve veci. Prvá je, že ľudská prirodzenosť je všade rovnaká. Ako ľudia sa navzájom veľmi podobáme. Rozdiel je v kultúre, a to v pozitívnom aj negatívnom význame. Každá kultúra má pozitívne a budujúce prvky, keď slúži rozvoju ľudskej bytosti. Zároveň však v sebe obsahuje aj prvky, ktoré ničia človeka. Žime preto v plnosti našej ľudskej prirodzenosti so všetkými pozitívnymi znakmi, našej kultúry!

Pôsobili ste ako apoštolský vizitátor aj v Rwande. Dá sa porovnať  svätyňa v Kibeho s Medžugorím?

Áno, je tu veľa podobných prvkov. Udalosti sa začali v roku 1981, keď Panna Mária chcela varovať ľudí pred budúcimi udalosťami, akými – ako sa neskôr ukázalo – bola genocída. To je posolstvo Kráľovnej pokoja, čo je určitým spôsobom pokračovaním zjavení vo Fatime. Kibeho je uznanou svätyňou, ktorá sa rozvíja a je jedinou svätyňou v Afrike, v ktorej boli zjavenia uznané. Zjavenia v Medžugorí tiež začali v roku 1981, pár mesiacov pred Kibeho. Ukázalo sa, že aj tieto zjavenia začali v perspektíve vojny, ktorá neskôr začala v bývalej Juhoslávii. V Medžugorí sa rozvíja pobožnosť Kráľovnej pokoja a aj v tom môžeme nájsť podobnosť so zjaveniami vo Fatime. Invokácia „Kráľovná pokoja“ bola predstavená v Loretánskych litániách pápežom Benediktom XV. v roku  1917 – v roku zjavení vo Fatime počas 1. svetovej vojny a sovietskej revolúcie. Vidíme tu, že Boh je vždy prítomný v ľudských dejinách, a posiela nám svoju Matku, aby nám bola nablízku.

Existencia svätýň je v dnešnom svete veľmi dôležitá, a preto pápež František presunul kompetenciu pre svätyne z Kongregácie pre klérus na Kongregáciu pre novú evanjelizáciu. Uskutočňuje sa nová evanjelizácia aj v Medžugorí?

O tom niet pochýb. Žijeme tu novú evanjelizáciu. Mariánska pobožnosť, ktorá sa tu rozvíja je veľmi dynamická. Je to miesto a čas obrátenia. Tu ľudia objavujú existenciu Boha vo svojom živote a Boh túži po tom, aby bol prítomný v ľudskom srdci a v spoločnosti, ktorá je laicizovaná, ktorá žije akoby Boh neexistoval. Vo všetkých mariánskych svätyniach sa to tak deje.

Po niekoľkých mesiacoch vášho pobytu v Medžugorí nám môžete povedať, čo je najdôležitejším plodom tohto miesta?

Sú to plody hlbokého obrátenia. Myslím si, že najzrelším a najdôležitejším plodom je fenomén obrátenia skrze spovede, sviatosť pokoja a zmierenia. Zo všetkého toho, čo sa tu deje, je to najdôležitejší element.

Pokoj je to, čoho má dnes človek nedostatok. Pokoj v srdci, pokoj medzi ľuďmi, a pokoj vo svete. Čo je úlohou Medžugoria okrem toho, že vieme, že mnohí pútnici, ktorí sem prichádzajú svedčia,  že tu cítia pokoj, ktorý nikde inde necítili?

Príchod Ježiša Krista v našom ľudskom tele bol ohlásený ako príchod Kráľa pokoja. Boh nám prináša pokoj, ktorý tak potrebujeme vo všetkých oblastiach a zdá sa mi, že nám veľmi pomáha škola pokoja, ktorú máme tu v Medžugorí. Mnohí  šíria pokoj, ktorý nájdu na tomto mieste ticha, modlitby a uzobranosti. Toto všetko sú elementy, ktoré nás vedú k pokoju s Bohom a ľuďmi.

Čo by ste ešte na konci chceli odovzdať našim poslucháčom?

Chcem všetkých na Vianoce pozdraviť pozdravom anjelov: Pokoj ľuďom dobrej vôle, ľuďom, ktorých Boh miluje. Panna Mária zdôrazňuje, že Boh nás miluje všetkých. Jedným z fundamentov našej viery je Božia vôľa, že spasí všetkých ľudí bez rozdielu. A ak sa to neuskutoční, je to kvôli nám. Preto sme na ceste, ktorá vedie k žiarivej budúcnosti.

Zdroj: medjugorje.hr

Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Január 2019

Ďalej

Bože, Otče náš (Slavko Barbarić OFM)