Nech vás Duch Sväty vedie a podnecuje (Terézia Gažiová)

Máriino povzbudenie je pre naše vyprahnuté srdcia ako kvapka rosy. Vizionári nám často opakujú: „Nie je možné predstaviť si, akú obrovskú milosť nám dáva Boh skrze Máriinu prítomnosť.“

A my? Možno sme si na to navykli alebo nás oslepil svet a nevidíme.

Je smutné počuť, keď nám Mária hovorí: „Neuvedomujete si, aké milosti žijete v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili…“

„Pán mi dovolil, aby som vám znovu povedala, že žijete v milostivom čase. Neuvedomujete si, deti moje, že Boh vám dáva veľkú príležitosť, aby ste sa obrátili a žili v pokoji a láske. Ste tak slepí a naviazaní na pozemské veci a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal, aby som vás viedla k večnému životu. Ja, deti moje, nie som unavená, hoci vidím vaše srdcia oťažené a unavené zo všetkého toho, čo je milosť a dar“ (25. 10. 2006). „Deti moje, žijete v čase, v ktorom vám Boh dáva veľké milosti, a vy ich neviete využiť. Staráte sa o všetko iné, ale o dušu a duchovný život najmenej“ (25. 3. 2001). 

…Matkina prítomnosť odháňa strach, paniku…

Matka nás však nenecháva bez pomoci. Ona nazve pravým menom, čo sa deje s nami, ale hneď nám ponúka i pomoc, radí nám ako vyriešiť situáciu, v ktorej sa nachádzame.

I dnes je jej ponuka riešenia veľmi jednoduchá – modlitba a neobyčajná moc pôsobenia Ducha Svätého.

Často ani sami nevieme, čo sa s nami deje, zmietame sa v rôznych duchovných zápasoch. A napokon vidíme, že celý svet prechádza búrlivými krízami. Matkina prítomnosť odháňa strach, paniku. Matka je tu. Ona nás jednoducho volá vrátiť sa k Bohu, modliť sa k Duchu Svätému. Keď si kladieme otázky, nevieme ako riešiť problémy, jednoducho volajme „Duchu Svätý príď.“

Duch Svätý je sila, ktorú nemôžeš len tak zastaviť. Nebeská Matka sama zakúsila jeho moc, keď sa v nej počal jeho mocou Boží Syn. Duch Svätý veľmi miluje Máriu, keď sa k nemu modlíme s ňou, dejú sa     zázraky.

Sv. Grignon Montfortský, nám zveruje krásne veci o spolupráci Márii s Duchom Svätým: „Mária spolu s Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a následne vytvorí veľké veci v posledných časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a zázračné veci. Keď ju Duch Svätý, jej Ženích, nájde v duši veriaceho, ponáhľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do nej v takej miere, v akej táto duša dala priestor jeho Neveste.“

…len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť

v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a zázračné veci…

Aby sme sa mohli naplno otvoriť pre pôsobenie Ducha Svätého, stačí ak sa úplne odovzdáme, zasvätíme Panne Márii. Ona sa postará o všetko ostatné. Privedie nás k slúženiu, tichému, nenápadnému darovaniu sa. Tak to môže iba ona. Rásť v škole lásky pod Máriiným vedením znamená stávať sa maličkým a pokorným. Učiť sa od nej robiť malé veci s veľkou láskou, žiť prítomnú chvíľu s láskou, ponáhľať sa pomáhať ako sa vždy ponáhľa pomáhať ona. Nikdy sa neunaviť v láske. „Drahé deti, aby ste mohli byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli pomáhať všetkým tým, ktorí sú vo tme spoznať svetlo lásky môjho Syna, musíte mať čisté a pokorné srdcia“ (2. 1. 2014). „Pozývam vás a  prichádzam medzi vás, pretože vás potrebujem. Potrebujem apoštolov čistého srdca. Modlím sa a proste aj vy, aby vás Duch Svätý uschopnil a viedol, aby vás osvietil a naplnil láskou a pokorou. Modlite sa, aby vás naplnil milosťou a milosrdenstvom. Deti moje, až potom mi budete rozumieť. Až potom pochopíte moju bolesť kvôli tým, ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom mi budete môcť pomáhať“ (2.10. 2012) „Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem, Nemôžem bez vás, deti moje“ (2. 1. 2013).

Modlitba:

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Vráťte sa k Bohu a modlitbe (fra Ljubo Kurtović)