Nezriekajte sa dobra (Terézia Gažiová)

Mária nám dnešným posolstvom ukazuje priamu cestu do Betlehema -modlitbou, láskou a darovaním. To je príprava srdca pre Ježišovo narodenie sa.

„Využite každý okamih, aby ste konali dobro, pretože iba tak prežijete Ježišovo narodenie vo svojich srdciach… keď sa dávate pre vieru, keď sa dávate pre lásku, keď robíte dobro blížnym, môj Syn sa usmieva vo vašej duši… pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste sa nevzdávali, pretože aj najmenšie dobro, aj najmenší znak lásky víťazí nad čoraz viditeľnejším zlom.“ Počujeme jej materinské povzbudenia z uplynulých rokov.

Modlitba je stretnutie s Bohom, s jeho slovom, ktoré prehovára a  tvorí všetko nové. Z hriešnika robí spravodlivého, zúfalého premieňa na človeka nádeje. Jeho slová majú moc, na jeho slovo všetko povstáva k novému životu. Odohrávajú sa Vianoce. Nikto nikdy tak nehovoril ako on. Dáva sa nám a chce s nami meniť svet. V modlitbe nám daruje lásku.

Láska sa prijíma na kolenách. Boh je láska píše evanjelista Ján. Prišiel na zem, aby nám ukázal ako sa získava nebo a večný život s ním – s láskou. Iba láska má hodnotu premeniť pominuteľné na večné. Bez lásky je i dar iba darovaným predmetom, vykonaná činnosť bez večnej hodnoty. Len to, čo máme  môžeme darovať.

Darovanie – sv. Hieronym napísal: „Blahoslavený, ktorý nosí v sebe vo svojom srdci Betlehem. V ňom sa každý deň rodí Kristus.“ Tým najväčším darom je Boh sám. Otvorme svoje srdcia a rodiny tak ako nás k tomu volá Mária. Aby sa mohol narodiť a my sa stali Betlehemom pre celý svet, v každej chvíli tohto milostivého času. Jej prísľub, že je s nami je pre nás útechou.

DSC_0152„Povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože plody je vidieť i počuť široko-ďaleko. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás odlákal od modlitby.“

Aj v posolstve z 2.11.2018 nám odkrýva neobyčajnú silu dobra, ale i silu zla. „Apoštoli mojej lásky, usilujte sa pozerať na úplné dno do ľudských sŕdc a určite tam nájdete malý ukrytý poklad. Pozerať sa takýmto spôsobom je milosrdenstvo nebeského Otca. Hľadať dobro dokonca aj tam, kde je najväčšie zlo, snažiť sa pochopiť jeden druhého a nesúdiť. To je to, čo od vás žiada môj Syn. A ako matka vás pozývam, aby ste ho počúvli. Deti moje, duch je mocnejší než telo a nesený láskou a skutkami prekonáva všetky prekážky.“

Božie milosrdenstvo a dobrota je silnejšia ako všetko zlo sveta. Sme svedkami toho, čo hovorí Panna Mária – že nepriateľ je zúrivý a využíva všetko, aby nás odlákal od modlitby.

Bez Božej pomoci my nie sme schopní konať dobro. Konať dobro aj vtedy, keď nás prepadne zúfalstvo a zdá sa nám, že je to zbytočné. To je moment, keď sme pozvaní modliť sa s Máriou ešte viac. Napriek všetkému veriť s Máriou, že naše rozhodnutie sa pre dobro je magnet pre Božie víťazstvo dobra nad zlom.

Modlitba:

Ďakujeme ti, Pane, za milostivý čas, v ktorom nám daruješ seba  skrze Máriu. S ňou chceme modlitbou, láskou a darovaním naplniť toto adventné obdobie, aby si sa mohol narodiť v našich srdciach, rodinách, vo svete.

Zošli na nás svojho ducha modlitby, posilni nás svojou dobrotou, aby sme mali silu byť dobrí. Pomôž nám konať dobro zvlášť tam a vtedy, kde je i najväčšie zlo. Pomôž nám vždy sa rozhodnúť pre dobro, aby sme nesení láskou a dobrými skutkami prekonávali všetky prekážky, a takto očakávali tvoj príchod. Amen.

Predchádzajúce

Vianoce – sviatok života (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Čas milosti a modlitby, čakania a darovania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)